Dy vajzat e një pacienti që vdiq te spitali Infektiv një ditë më parë, Rifat Lalo, kanë denoncuar ditën e sotme për Fax News, se babai i tyre nuk mori shërbimin bazë n spital, duke u lënë në karrike dhe nuk iu bë skanëri.

I ndjeri është vëllai i ish-deputetit të PD-së, Vili Minarolli, i cili ka reaguar ditën e sotme pas thirrjes së mbesave të tij që askush të mos dërgojë prindërit e tyre në spitalet publike, duke sqaruar se thirrja e tyre nuk ishte kundër një mjeku që detyrohet të gënjejë, kundër një ministre idiote që mashtron dhe shpëlan trutë e qytetarëve.

Minarolli deklaron se ajo thirrje i drejtohet të gjithëve, duke qenë se kjo gjë që i ndodhi vëllai të tij mund t’i ndodhë kujtdo përsëri.

Postimi i plotë:

Te dashur miq, une jam xhaxhai i atyre dy vajzave qe u shprehen ne media ne oborrin e spitalit infektiv , per fatkeqesine qe u kish ndodhur me vdekjen e babait te tyre dhe vellait tim, inxh. Rifat Lalo ( Minarolli).

Ne e perjetuam rende situaten e te semurit qe e braktisen me ore te tera tek dera pa i dhene asnje ndihme dhe ju lutem duhet te mirekuptoni gjendjen e rende te vajzave, kur i jati u kerkonte ta largonin nga ai ferr i vertete. Po ashtu duhet t’i mirekuptoni per thirrjen per te mos i prure njerezit e tyre ne spitalet publike. Deshira dhe perkushtimi i personelit mjeksor te ketyre spitaleve dhe pamundesia per te kryet detyren jane dy anecte kunderta. Une e them me bindje te palekundur se ne kemi mjeke dhe personel mjeksor te pergatitur dhe te perkushtuar. Por kjo nuk mjafton per te shpetuar jeten e njerezve ne nevoje. Nuk ka mjek por edhe njeri i zakonshem qe te mos kete deshire te ndihmoje nje tjeter ne bevoje kur ka dicka per ta bere kete. Por kur s’ka, sic nfodhi ne rastin tone?

Thirrja e dy vajzave qe u kish vdekur i jati dhe asnje nuk e kish prekur me dore eshte nje thirrje per te gjithe ne. Kjo sot, neser… mund t’i ndodhe kujtdo. Ajo thirrje nuk eshte kundra nje mjeku qe per shkak te pamundesise detyrohet te genjeje, kundra nje ministre idiote ( me falni se nuk gjeta fjale tjeter) qe mashtron dhe shplan trute e njerezve me propagande te genjeshtert 24 ore , nje sherbetore e bindur e shefit te saj qe ne cdo fjale qe nxjerr nga goja vetem genjen dhe mashtron.

Keto qe ndodhin sot ne vendin tone nje vit pas shpalljes te pandemise nuk mund te krahasohen me ato qe ndodhen para nje viti kur bota u gjend e papergatitur.

Te dashur miq, gjithesecili nga ne e sheh ku kemi arritur. Ajo qe na ndodhi ne si familje me njeriun tone te dashur cdo dite mund t’i ndodhe kujtdo.Thirrja e dy vajzave qe qanin per vdekjen e te jayit eshte per ju te tjeret, qe sot, neser… te mos e perjetoni ate qe perjetuan ato dhe mijra familje te tjera. Me mashtrime me genjeshtra dhe propagande per shplarje truri nuk shpetohen jetet tone.

Kosova na e dha shembullin , qe u ndihmuan duke u hequr boset e krimit, te korrupsionit dhe papergjegjshmerise qe u kishin zene gryken dhe nuk merrnin dot fryme.

Ju falenderoj!

 

The two daughters of a patient who died at the Infectious Diseases Hospital the day before, Rifat Lalo, have denounced today for Fax News, that their father did not receive the basic service in the hospital, leaving them in a chair and not being scanned.

The deceased is the brother of the former PD deputy, Vili Minarolli, who reacted today after the call of his granddaughters that no one should send their parents to public hospitals, explaining that their call was not against a doctor who is forced to lie, against an idiotic minister who deceives and brainwashes citizens.

Minarolli states that the call is addressed to everyone, as this thing that happened to his brother can happen to anyone again.

Full post:

Dear friends, I am the uncle of those two girls who spoke to the media in the yard of the infectious hospital, about the tragedy that had happened to them with the death of their father and my brother, Eng. Rifat Lalo (Minarolli).

We experienced the situation of the patient who was abandoned for hours at the door without giving him any help and please understand the plight of the girls, when their father asked them to take him away from that real hell. You also need to understand the call not to take their people to public hospitals. The desire and dedication of the medical staff of these hospitals and the inability to perform their duties are two opposite sides. I say with unwavering conviction that we have trained and dedicated doctors and medical staff. But that is not enough to save the lives of people in need. There is no doctor but also an ordinary person who has no desire to help another in need when he has something to do. But when not, as happened in our case?

The call of the two girls whose father had died and neither of them had touched him with his hand is a call for all of us. This can happen to anyone today, tomorrow.. That call is not against a doctor who due to impossibility is forced to lie, against an idiotic minister (sorry I did not find another word) who deceives and brainwashes people with false propaganda 24 hours, an obedient servant of the chief of its that in every word that comes out of the mouth only lies and deceives.

What is happening today in our country one year after the declaration of the pandemic can not be compared to what happened a year ago when the world was unprepared.

Dear friends, each of us sees where we have come from. What happened to us as a family with our beloved man every day can happen to anyone. The call of the two girls who cried for the death of their father is for you others, that today, tomorrow… do not experience what they experienced those and thousands of other families. Lies with lies and brainwashing propaganda do not save our lives.

Kosovo gave us the example, which was helped by removing the bosses of crime, corruption and irresponsibility who had choked them and could not breathe.

Thank you!