Bashkim Metani, vëllai i dy motrave që u ekzekutuan në zonën e Astirit në Tiranë, ka bërë një dëshmi trondítëse gjatë ditës së sotme, ku thotë se Përparim Ademi (Tela) ka shítur 10 fëmijë të tyre. Metani është shprehur në Tch, se motrat e tij mbeteshin shtatzënë në kohë të ndryshme, dhe fëmijët e lindur nga Zhaneta dhe Kristina janë shitur në zonën e Selanikut në Greqi.

“Motra mi ka treguar të gjitha në muajin Dhjetor, nuk i denoncova pasi ma kërkuan motrat, pasi kishin frikë se do i vriste”, është shprehur Bashkim Metani. Ai thotë se Tela ka jetuar në Maqedoni me një prej motrave të tij, ndërsa ka dyshime se të dyja motrat janë shfrytëzuar në kohë të ndryshme për prostitucion.

“Përparim Ademi (Tela) ka shítur më shumë se 10 fëmijë të motrave të mija. Të dyja motrat e mija kanë pasur shumë detaje të atyre që ai ka bërë, ndaj edhe i ka vrerë. Një person që e do një njeri nuk e nxjerr në rrugë dhe nuk e shfrytëzon. Përparim Tela i ka vrarë nga fríka se motrat më kishin treguar mua, dhe do e fusnin brenda”, tha më tej Bashkim Metani.

Vëllai i dy víktimave thotë se bashkëshortja e tij ka qenë në dijeni të të gjitha veprimeve që ai ka kryer, ndërsa motrat mbaheshin nën monitorim nga djali i autorit të vrasjes, për çdo lëvizje që bënin.

‘Pasi më treguan, më thanë që ki kujdes të keqen motra, pasi ai mund të të vrasë edhe pse je larg. Ai nuk ka qenë vetëm, ka pasur bashkëpunëtorë të tjerë, ka pasur lidhje me një avokat që është në Greqi, që mesa di tashmë ka ndërruar jetë’, dëshmoi më tej Bashkim Metani.

Bashkim Metani, the brother of two sisters who were executed in the area of ​​Astiri in Tirana, has made a shocking testimony today, where he says that Përparim Ademi (Tela) sold 10 of their children. Methane is expressed in Tch, that his sisters became pregnant at different times, and children born to Zhaneta and Kristina were sold in the Thessaloniki area in Greece.

“My sister told me everything in December, I did not denounce them because my sisters asked for it, because they were afraid that he would kill them”, said Bashkim Metani. He says Tela lived in Macedonia with one of his sisters, while there are suspicions that both sisters were used at different times for prostitution.

“Përparim Ademi (Tela) has sold more than 10 children of my sisters. Both of my sisters had a lot of details of what he did, so he hurt them. A person who loves a man does not take him out on the street and does not exploit him. “Progress Tela killed them for fear that the sisters had told me, and they would put him inside”, said further Bashkim Metani.

The brother of the two victims says that his wife was aware of all the actions he had committed, while the sisters were being monitored by the son of the perpetrator of the murder, for every move they made.

‘After they told me, they told me to beware of the evil sister, as he can kill you even though you are far away. He was not alone, he had other collaborators, he had a relationship with a lawyer who is in Greece, who as far as I know has already passed away ‘, further testified Bashkim Metani.