‘Im bir mund të përfundonte si Willy Monteiro, i vrarë në Colleferro nga dy vëllezërit sherrxhinj. Për këtë arsye nuk e konsideroj të mbyllur episodin deri sa përgjegjësit të ndëshkohen’. Fjalët e një babai që kërkon drejtësi për djalin 15-vjeçar.

‘E kanë gjakosur me doreza hekuri. Arsyeja? Është shqiptar’, shpjegon i ati i nxënësit të Itis Ciampini në Novi Ligure, prej vitesh i integruar në qytet, e megjithatë i kthyer në shënjestër nga racistët.

15-vjeçari do t’i nënshtrohet të premten një ndërhyrjeje në repartin e fytyrës në Alessandria për dëmtime në kockën e tëmthit si pasojë e rrahjes para syve të dhjetëra kalimtarëve para stacionit hekurudhor. Askush prej tyre nuk ndërhyri ta mbronte. Vetë djaloshi tregon ngjarjen: ‘Sapo kisha dalë nga shkolla, bashkë me një kushëri. Po shkonim në shtëpi, kur midis rrugës Garibaldi e rrugës Saffi u përballëm me dy çuna që i njihnim, sepse na provokonin vazhdimisht. Karabinierëve iu thamë që mendojmë se janë dy nxënës liceu në Novi, 16 e 17 vjeç. Provokimet kanë qenë gjithinë me sfond racist, kundër ndesh dhe familjeve tona. U përpoqëm të largoheshim, por pas shkallës, para stacionit, më i madhi prej tyre më goditi me dorezë hekuri në tëmth’.

I ndihmuar nga kushëriri, ai mbërriti në shtëpi, por para se të hynte atje, një i njohur, pasi pa plagët dhe vuajtjet e djaloshit, e shoqëroi në ndihmën e shpejtë. Mjekët e shtruan për traumë kranike dhe i kryen një seri testesh. Do t’i duhen 30 ditë për të marrë veten, duke përjashtuar komplikimet e mundshme. Sipas djalit dhe të atit, dy agresorët vepruan qëllimisht për t’i bërë keq, pasi dorezat e hekurta konsiderohen si praktikisht si armë. Ndonëse janë në shitje të lirë, ka një normë që e ndalon përdorimin jashtë shtëpisë.

Karabinierët kanë identifikuar agresorë dhe po kryejnë verifikimet e rastit, ndërkohë që edhe njëri prej tyre ka përfunduar në ndihmën e shpejtë, i goditur nga viktima në përpjekje për t’u mbrojtur.

 

‘My son could end up like Willy Monteiro, killed in Colleferro by two quarrelsome brothers. That is why I do not consider the episode closed until those responsible are punished. ‘ The words of a father seeking justice for his 15-year-old son.

‘They bled him with iron gloves. Reason? He is Albanian ‘, explains the father of the student of Itis Ciampini in Novi Ligure, who has been integrated in the city for years, and yet has been targeted by racists.

The 15-year-old will undergo an intervention in the facial department in Alessandria on Friday for injuries to the gallbladder as a result of being beaten in front of dozens of passers-by in front of the train station. None of them intervened to protect him. The boy himself tells the story: ‘I had just left school, together with a cousin. We were on our way home when between Garibaldi Street and Saffi Street we came across two boys we knew because they were constantly provoking us. We told the carabinieri that we think there are two high school students in Novi, 16 and 17 years old. The provocations have always been with a racist background, against us and our families. We tried to leave, but behind the stairs, in front of the station, the biggest of them hit me in the gallbladder with an iron handle. ‘

Aided by the cousin, he arrived home, but before entering there, an acquaintance, after seeing the boy’s wounds and suffering, accompanied him to the ambulance. Doctors hospitalized him for cranial trauma and performed a series of tests. It will take 30 days to recover, excluding possible complications. According to the son and the father, the two aggressors acted deliberately to harm them, as the iron gloves are considered practically as weapons. Although they are on sale cheaply, there is a rate that prohibits use outside the home.

The carabinieri have identified aggressors and are conducting case verifications, while one of them also ended up in the ambulance, hit by the victim in an attempt to defend himself.