Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë i ka ndaluar Albin Kurtit dhe 46 kandidatëve të tjerë të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit.

Kjo për faktin se Kurti ishte dënuar në janar të vitit 2018 për dy vepra penale: përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm dhe për pengim të personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, ndërsa në shtator të po atij viti Apeli ia vërtetoi dënimin e njëjtë.

Sot KQZ ka verifikuar të gjithë emrat dhe janë 47 kandidatë nga rreth 1 081, të cilët janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në tri vitet e fundit.

Në një konferencë për media, zëdhënësi i KQZ-së, ka bërë të ditur se ky institucion ka kërkuar nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë konfirmimin për përshtatshmërinë e kandidatëve për deputetë, bazuar në nenin 29 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme.

Në bazë të këtij ligji kandidat për deputet nuk mund të jetë një person, i cili është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në tri vitet e fundit.

“Në përgjithësi, janë 47 kandidatë nga rreth 1,080, të cilët janë shpallur fajtorë për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në tri vitet e fundit”, ka thënë Elezi.

 

The Central Election Commission in Kosovo has banned Albin Kurti and 46 other candidates from running in the February 14 elections.

This is due to the fact that Kurti was convicted in January 2018 for two criminal offenses: use of a weapon or dangerous means and obstruction of an official person during the performance of official duties, while in September of the same year the Appeal upheld the same sentence.

Today, the CEC has verified all the names and there are 47 candidates out of about 1,081, who have been found guilty of a criminal offense by a final court decision in the last three years.

In a press conference, the CEC spokesman announced that this institution has requested from the Election Complaints and Appeals Panel, the Kosovo Judicial Council, the Ministry of Foreign Affairs and the Kosovo Intelligence Agency confirmation of the eligibility of candidates. for MPs, based on Article 29 of the Law on General Elections.

According to this law, a candidate for deputy cannot be a person who has been found guilty of a criminal offense by a final court decision in the last three years.

“In general, there are 47 candidates out of about 1,080, who have been found guilty of a criminal offense by a final court decision in the last three years,” said Elezi.