Kryeqendra e Veriut të vendit, Shkodra duket se ka qenë më e goditura nga kriza e pandemisë së koronavirusit.

Teksa në të gjithë vendin, numri i bizneseve vitin e kaluar shënoi rritje me 2.5% (përfshirë bujqësinë), në Shkodër u mbyllën 214 biznese, numri më i madh në rang vendi, raportoi INSTAT.

Nga të 61 bashkitë e vendit, në 6 bashki numri i përgjithshëm i bizneseve shënoi rënie, ndërsa në 54 të tjera shënoi rritje dhe në vetëm një bashki, atë të Dropullit, u raportua i njëjti numër biznesesh si edhe në vitin 2019.

Siç shihet nga të dhënat, bashkitë e mëdha e kanë përballuar mirë krizën pandemike, përveç Shkodrës. Për shembull, Bashkia e Tiranës u zgjerua edhe me 491 biznese të reja me shtim 1.1% të stokut të bizneseve. Edhe në Bashkinë e Durrësit, që pësoi goditje të dyfishtë prej tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe krizës pandemike, vitin e kaluar u hapën 42 biznese të reja. Në Korçë u hapen 96 biznese të reja, në Elbasan 147, në Vlorë 86.

Vetëm Shkodra dhe disa bashki të vogla në Veri pësuan rënie të stokut të bizneseve aktive. Në përqindje rënia më e madhe ishte në Bashkinë e Klosit, ku u mbyllën 10.5% e bizneseve më 2020, në Fushë-Arrës me 10%, dhe Skrapar me 4.7% dhe Shkodër me 3.2%.

Nga ana tjetër, rritja më e madhe e numrit të bizneseve, u pa në Tiranë (+491),Lushnjë (+467), Berat (+212), Divjakë (+204) dhe Maliq (+189).

Shkodra, e cili zotëron burime të shumta natyrore dhe kulturore, ka performancën më negative nga 12 qarqet, në treguesit e papunësisë, klimës së biznesit dhe emigracionit të lartë gjatë vitit 2020 por edhe gjatë dekadës së fundit.

Nga censi i vitit 2011, deri në mes të vitit 2019, popullsia e Qarkut të Shkodrës u tkurr me 16.7% nga emigracioni, duke e renditur atë të parën për nga numri i madh i qytetarëve të larguar jashtë vendit. Përmbytjet e fundit dhe ekspozimi më i lartë ndaj fatkeqësive natyrore e kanë dëmtuar edhe më shumë qytetin.

Kryetarja e Bashkisë, Voltana Ademi, më herët tha për “Monitor” se, përkeqësimi i treguesve ekonomikë dhe demografikë në Shkodër po vjen prej aktivitetit të lartë të krimit të organizuar. Shumë biznese në qytet janë të detyruara të paguajnë gjoba të majme kundrejt organizatave kriminale, krahas taksave për qeverinë. Kjo situatë, sipas saj, ka rënduar jetesën normale në një qytet që trashëgon histori dhe kulturë, ndaj shumë qytetarë zgjedhin të largohen.

Në 10 vitet e fundit, pabarazia ndërmjet qarqeve dhe rajoneve është thelluar. Veriut i duhen 15 vjet për të arritur nivelin që ka rajoni i qendrës sot. Ekspertët këshillojnë krijimin e vendeve të punës me vlerë të shtuar për të rinjtë./B.Hoxha/monitor/

The capital of the North of the country, Shkodra seems to have been most affected by the coronavirus pandemic crisis.

While across the country, the number of businesses last year increased by 2.5% (including agriculture), in Shkodra 214 businesses were closed, the largest number nationwide, reported INSTAT.

Of the 61 municipalities in the country, in 6 municipalities the total number of businesses decreased, while in 54 others it increased and in only one municipality, that of Dropulli, the same number of businesses was reported as in 2019.

As can be seen from the data, large municipalities have coped well with the pandemic crisis, except in Shkodra. For example, the Municipality of Tirana expanded with 491 new businesses with an increase of 1.1% of the business stock. Even in the Municipality of Durrës, which suffered double shocks from the earthquake of November 26, 2019 and the pandemic crisis, 42 new businesses were opened last year. 96 new businesses were opened in Korça, 147 in Elbasan, 86 in Vlora.

Only Shkodra and a few small municipalities in the North experienced a decline in the stock of active businesses. The largest decrease in percentage was in the Municipality of Klos, where 10.5% of businesses were closed in 2020, in Fushë-Arrës by 10%, and Skrapar by 4.7% and Shkodër by 3.2%.

On the other hand, the largest increase in the number of businesses was seen in Tirana (+491), Lushnjë (+467), Berat (+212), Divjakë (+204) and Maliq (+189).

Shkodra, which owns numerous natural and cultural resources, has the most negative performance from the 12 counties, in terms of unemployment, business climate and high emigration during 2020 but also during the last decade.

From the census of 2011, until the middle of 2019, the population of Shkodra Region shrank by 16.7% from emigration, ranking it first in terms of the large number of citizens leaving the country. Recent floods and higher exposure to natural disasters have further damaged the city.

The Mayor, Voltana Ademi, previously told “Monitor” that the deterioration of economic and demographic indicators in Shkodra is coming from the high activity of organized crime. Many businesses in the city are forced to pay hefty fines against criminal organizations, in addition to taxes to the government. This situation, according to her, has aggravated normal living in a city that inherits history and culture, so many citizens choose to leave.

In the last 10 years, inequality between counties and regions has deepened. It takes the North 15 years to reach the level that the center region has today. Experts advise creating value-added jobs for young people./B.Hoxha/monitor/