Këshilli i Ministrave në mbledhjen e sotme ka miratuar disa vendime, mes të cilëve edhe për rekrutimet në administratë. Sipas vendimit numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2021 është gjithsej 705, i ndarë në disa kategori. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Vendimi i plotë:

Vendim për planin vjetor të pranimit për vitin 2021 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2021 është, gjithsej, 705 (shtatëqind e pesë), të ndara sipas kategorive të mëposhtme:

a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 4

b) Për kategorinë e mesme drejtuese 60

c) Për kategorinë e ulët drejtuese 169

ç) Për kategorinë ekzekutive 472.

Grupet e administrimit të përgjithshëm dhe të posaçëm në kategorinë ekzekutive janë, si më poshtë vijon:

– Shkenca juridike

– Audit i brendshëm

– Shkenca ekonomike

– Shkenca ekonomike/juridike

– Shkenca shoqërore

– Shkenca sociale

– Histori-filologji

– Shkenca mjekësore

– Veterinari

– Agronomi

– Shkenca biologjike dhe të ngjashme me to

– Kimi

– Shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme

– Shkenca inxhinierike

– Arkitekturë

– Arkeologji dhe restaurime

– Arte të bukura

– Gjeodezi

– Shkenca ekzakte

– Shkenca edukimi

– Mësuesi

– Arsim i lartë ushtarak/policor

– Arsim i lartë.

Institucionet e administratës shtetërore, ku planifikohen vendet vakante gjatë vitit 2021, janë sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ngarkohet Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

The Council of Ministers in today’s meeting has approved several decisions, including recruitment in the administration. According to the decision, the number of vacancies planned for recruitment during 2021 is a total of 705, divided into several categories. This decision enters into force after its publication in the “Official Gazette”.

Full decision:

Decision on the annual admission plan for 2021 in state administration institutions, part of the civil service. Pursuant to Article 100 of the Constitution and point 2, article 18, of Law no. 152/2013, “On the civil servant”, as amended, on the proposal of the Prime Minister, the Council of Ministers

Vendosi:

The number of vacancies planned for recruitment during 2021 is, in total, 705 (seven hundred and five), divided according to the following categories:

a) For the Corps of Senior Management Civil Servants 4

b) For the middle management category 60

c) For the lower management category 169

ç) For the executive category 472.

The general and special administration groups in the executive category are as follows:

– Legal science

– Internal audit

– Economic science

– Economic / legal science

– Social Sciences

– Social science

– History philology

– Medical science

– Veterinarians

– Agronomy

– Biological and similar sciences

– Kimi

– Environmental or other appropriate science

– Engineering sciences

– Architecture

– Archeology and restorations

– Fine arts

– Geodesy

– Exact science

– Education science

– The teacher

– Higher military / police education

– High education.

The institutions of state administration, where vacancies are planned during 2021, are according to link no. 1, which is attached to this decision and is an integral part of it.

The Department of Public Administration, in the capacity of the responsible unit, is in charge of the implementation of this decision.

This decision enters into force after its publication in the “Official Gazette”.