Shqipëria dhe Turqia kanë arritur marrëveshjen e ndërsjelltë për të njohur patentat apo lejet e drejtimit.

Tashmë patentat apo lejet e drejtimit të shqiptarëve do të njihen edhe në Turqi kurse ato turke do të njihen edhe në Shqipëri.

Vendim

PËR

MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË, PËR NJOHJEN E NDËRSJELLË DHE SHKËMBIMIN E LEJEVE TË DREJTIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Albania and Turkey have reached a mutual agreement to recognize patents or driving licenses.

Albanian patents or driving licenses will now be recognized in Turkey, while Turkish ones will be recognized in Albania.

 
decision

ABOUT

ACKNOWLEDGMENTS OF ENTREPRENEURSHIP, ACCORDING TO THE COUNCIL OF THE MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, BECAUSE OF THE OTHER TOMORROW

Pursuant to Article 100 of the Constitution and Article 19 of Law No. 43/2016, “On International Agreements in the Republic of Albania”, on the proposal of the Minister of Infrastructure and Energy, the Council of Ministers

 
decided:
 
Approval of the agreement, between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Turkey, on mutual recognition and exchange of driving licenses, according to the text attached to this decision.

This decision enters into force after publication in the “Official Gazette”.