Pas kryerjes së orëve mësimore në kushtet e shtëpisë për shkak të pandemisë së koronavirusit, Ministria e Arsimit ka nxjerrë urdhrin për nisjen e vitit shkollor 2020-2021.

Në të bëhet me dije se shkollat do të hapin dyert më 14 shtator për vitin e ri shkollor.

Ndërsa nuk është bërë ende e ditur rregullorja për kushtet e reja ku do zhvillohet mësimi por duket se do të ndikohen nga situata e pandemisë Covid-19.

Për ciklin 9-vjeçar mësimet do t’i përfundojë më 8 qershor të 2021-it dhe nxënësit e klasave të nënta do t’u nënshtrohen provimeve të lirimit nga 9 qershori deri në 30 qershor.

Gjimnazet do fillojnë mësim njësoj si cikli i arsimit bazë por i mbyllin më vonë, në 15 qershor.

Matura do t’i zhvillojë provimet në periudhën nga 2 qershori deri në 30 qershor të 2021-it.

After completing classes at home due to coronavirus pandemic, the Ministry of Education has issued an order to start the 2020-2021 school year.

It states that schools will open their doors on September 14 for the new school year.

While the regulation for the new conditions where the teaching will take place has not been announced yet, it seems that they will be affected by the situation of Covid-19 pandemic.

For the 9-year cycle, classes will end on June 8, 2021, and ninth-graders will take the release exams from June 9 to June 30.

The gymnasiums will start teaching the same as the basic education cycle but will close later, on June 15th.

The Matura will take the exams from June 2 to June 30, 2021.