Emisioni ‘Zonë e Lirë’ i ditës së djeshme ka agravuar në një debat banal mes dy analistëve Arjan Curri dhe Julian Zyla.

Pikënisje e debatit ka qenë përmendja nga ana e Currit e një biznesi të Zylës i cili kishte falimentuar.

Ky i fundit zgjodhi t’i përgjigjej me një goditje nën brezë duke ngritur pretendimet se Arjan Curri është gay pasi ndjek vetëm 5 vajza në instagram dhe pjesën tjetër të miqve i ka meshkuj të zhveshur.

Kaq ka mjaftuar që Curri të zbulonte sekretet e ‘vogla’ të Zylajt në shtrat me gruan, e cila lidhej me pamundësinë e tij seksuale, gjë të cilën sipas tij gruaja e kishte ekspozuar si problem me shoqërinë.

PJESË NGA BISEDA:

SPAK tani nuk nxjerr, qoftë edhe për të mos u përdorur politikisht, arrestime në nivele politikanësh….
PO nuk e dimë që kanë prova
Cani: Ti sikur nuk jeton këtu.
*flasin për dosjen e Dibrës
Zyla: E mbarove? O Çuri…Nëse thua ishte politik momenti
Çani: Politike do ishte, po! Gjithçka është politike.

Çurri: Është gjynah që nuk po merremi vesh se jemi dhe shokë.
Zyla: Jemi shokë kur i intereson
Çurri: Po deshe e prishim edhe shoqërinë
Zyla: Unë i dua një ndjesë publike se nuk e kam mbajtur mend. Unë jetoja në Amerikë vija lart e poshtë.
Çurri: Ka qenë herën e trerë.

Zyla: Aq më keq! Se duhet të të kërkoj falje 2 herë.
Çurri: Herën e dytë kur më ke parë ke qenë me një skuter
Zyla: Unë nuk di ta ngas fare. Jemi me gënjeshtra
Çurri: Me skuter, unë pashë në internet. Më tha ndihmojë Julianin se ka hapur sallata bio.
Zyla: Flasim për aktivitetin tim

Çurri: Sallata bio marule, ruse. Shpërndarësh sallatash. Më erdhi më skuter.
Zyla: Për një gjë jam krenar se kur kam jetuar në Romë dhe kur dhashë masterin kam mbaruar me maksimale në Sapienza, punoja 3 punë. Nëse mendon që më komplekson, e ke gabim
Çurri: Ke dështuar!

Zyla: Unë se dija që do mërzitesha kaq shumë se nuk ta mbaja mend. Sa i përket punës jo vetëm që nuk kompleksohem por jam edhe krenar. Filozofi që di vetëm Aristotelin dhe Platonin. Shumë shqiptarë që punojnë edhe tokën…Unë nëse do kem dëshirë do punoj çdo gjë që besoj. Nuk ka asnjë person që kërkojë të bëjë qesharake

Çurri: U krruajte vetë
Zyla: A është e vërtetë?
Çurri: Rukolan e kishe farë italiane. Më ke kërkuar edhe ujë se the është vapë.
Zyla: Mos e kthe personale. Se
Çurri: Orientimin tim seksual. Vetëm po të thuash të kam gjuajtur kur më ke sjellë sallatë
Zyla: Futemi në Instagram dhe shohim që më shumë ka meshkuj sesa femra. Jam pro LGBT jam pro teje

Çurri: Nuk jam
Zyla: 35 janë çuna, disa janë pa këmisha. Jam pro për çdo dëshirë. Unë nuk po them gjë. Thashë që njerëzit mund të ngrenë pikëpyetje. Unë atë që pata e thashë. Njerëzit do të hapin Instagramin e Çurrit që ka çuna ma kanotiere. Pse mërzitesh me këtë që them unë?
Çurri: Janë studentët e mi.

Zyla: Po të jesh burrë e thua. Ke djem të tjerë që mund të mendojnë që janë të çuditshëm. Ju personat publik do t’i ndihmoni të mendojnë se janë normalë. A dashuron edhe djem?
Çurri: Jo
Zyla: Pra ke pasur dhe djem pa dashuruar?
Llapaj: Kjo i shërben të keqes. I shërben modelit të vjetër.

Çurri: Je mashkulli më impotent. Është bërë legjendar në ueb. U more me krevatin tënd.
Zyla: Kam një vajzë 2 vjeç. Bravo të qoftë që u more me familjen time. Është në vështirësi se thotë një gënjeshtër idiote
Çurri: Si dole në konkluzionin që jam homo duke u nisur nga Instagrami im.
Llapaj: Se jemi dhe në orar familjar.

Çurri: Më kë parë Instagramin. Të interesojnë hallatet e mia.
Zyla: Ke lexuar dy filozofë. Çani të ka ndryshuar mbiemrin nga Çuri në Çurri.
Çurri: Unë nuk kam mbiemër fare. Gruaja jote ankohet për impotencën tënde. Më mirë homoseksual dhe i nderuar, sesa kur gruaja ankohet tek shokët për ty.

Zyla: Mbrohu por jo me gënjeshtra. Bëri titull duke thënë gënjeshtër.
Çurri: Ç’ka bashkëshortja jote që ankohet për performancën tendë seksuale.
Zyla: Unë mund të kem problemin e kundërt. Je shumë gabim. Unë të falenderoj që më çove në një nivel që se kisha menduar.

Çurri: Vetë e çove aty.
Zyla: Mendon që jam xheloz për ndokënd?
Çurri: Unë po i them shokët e ty më kanë thënë na vjen gruaja e Julian Zylës dhe na thotë më ndihmoni.
Zyla: Puntatën e kaluar u tregova shumë i mirë. Po të kisha çështjen e orientimeve…
Llapaj: O çuna se na vini në siklet me familjen. U teprua tani.

Çani: Po njerëzore është. O Zyla pse u krruajte vetë mo?
Çurri: Unë s’jam i mërzitur
Zyla: Dy gjëra: unë motorin nuk di ta ngas dhe bashkëshortin nuk e kam njohur para se të punoja në UET. Po u vjen gjynah njerëzve. Ose të kanë gënjyer ata…?

Çurri: Ma ke sjellë vetë sallatën, unë të njoh mirë.
Zyla: Je shumë gjynah
Çani: Unë u kënaqa shumë. Njeriu është defekt dhe defekti është njeri.
Gjekmarkaj: S’kemi ardhur me punë prapanicë.

Çani: S’do isha i ndershëm po të thosha stop. Ai s’kishte në plan të të thoshtë gjë. Unë jam arbitër këtu. U krruajte i pari dhe më beso që nuk ia fut kot.
Çurri: Thelbi ishte sallata.
Zyla: Mos shko tek sallata se shkoj tek Instagrami
Çurri: Mund të sjelli këdo femër, dhe unë në sy të tij do të konsumoj një akt seksual që ta bind.

Yesterday’s show ‘Free Zone’ has aggravated in a banal debate between two analysts Arjan Curri and Julian Zyla.

The starting point of the debate was the mention by Curri of a business of Zyla which had gone bankrupt.

The latter chose to respond with a blow under the belt, raising claims that Arjan Curri is gay as he follows only 5 girls on instagram and the rest of his friends have naked men.

That was enough for Curri to reveal Zylaj’s ‘little’ secrets in bed with his wife, which was related to his sexual impossibility, which according to him the woman had exposed as a problem with society.

EXCERPTS FROM THE CONVERSATION:

SPAK now does not issue, even if not used politically, arrests at the level of politicians….
YES we do not know they have evidence
Cani: You do not seem to live here.
* talk about the Dibra file
Zyla: Are you done? O Çuri… If you say the moment was political
Chani: It would be political, yes! Everything is political.

Çurri: It is a pity that we do not agree that we are friends.
Zyla: We are friends when he cares
Çurri: If you want, we can ruin the society as well
Zyla: I want a public apology that I did not remember. I lived in America came up and down.
Çurri: It was the third time.

Zyla: So much the worse! That I have to apologize to you 2 times.
Çurri: The second time you saw me you were on a scooter
Zyla: I do not know how to drive it at all. We are lying
Churri: By scooter, I looked online. Told me help Julian that he has opened bio salads.
Zyla: We are talking about my activity

Churri: Organic lettuce salad, Russian. Salad distributors. I got a scooter.
Zyla: For one thing I am proud that when I lived in Rome and when I gave my master I finished with a maximum in Sapienza, I worked 3 jobs. If you think that complicates me, you are wrong
Çurri: You failed!

Zyla: I knew I would be so upset that I did not remember. In terms of work not only am I not complex but I am also proud. Philosopher who knows only Aristotle and Plato. Many Albanians who work the land… I will do whatever I believe if I wish. There is no person looking to make fun of

Çurri: Itching itself
Zyla: Is it true?
Çurri: Rukolan had Italian seeds. You also asked me for water because you said it was hot.
Zyla: Do not return it personal. that
Çurri: My sexual orientation. Just to say I shot you when you brought me the salad
Zyla: We enter Instagram and see that there are more men than women. I am for LGBT I am for you

Çurri: I am not
Zyla: 35 are boys, some are without shirts. I am pro for every wish. I’m not saying anything. I said people can raise questions. I said what I had. People will open Çurri’s Instagram which has more canoe boys. Why are you upset with what I say?
Çurri: They are my students.

Zyla: If you are a man you say so. You have other guys who might think they are weird. You will help public figures think they are normal. Do you love boys too?
Çurri: No.
Zyla: So you had boys without lovers?
Llapaj: This serves evil. Serves the old model.

Çurri: You are the most impotent man. It has become legendary on the web. You got on your bed.
Zyla: I have a 2 year old daughter. Well done for dealing with my family. He is in trouble for telling an idiotic lie
Çurri: How did you come to the conclusion that I am gay based on my Instagram.
Llapaj: Because we are also in family hours.

Çurri: See me on Instagram. To be interested in my aunts.
Zyla: You read two philosophers. Çani has changed your surname from Çuri to Çurri.
Çurri: I do not have an adjective at all. Your wife complains about your impotence. Better gay and honorable than when a woman complains to friends about you.

Zyla: Defend but not with lies. Made headlines by telling a lie.
Çurri: What’s wrong with your wife complaining about her sexual performance?
Zyla: I may have the opposite problem. You are very wrong. I thank you for taking me to a level that I had thought.

Çurri: You took him there yourself.
Zyla: Do you think I’m jealous of anyone?
Çurri: I am telling your friends, they told me that Julian Zylë’s wife comes to us and tells us to help me.
Zyla: Last episode I was very good. If I had the issue of orientations…
Llapaj: O boys, you are embarrassing us with your family. Exaggerated now.

Chani: Yes, it is human. O Zyla, why did you itch yourself?
Churri: I’m not upset
Zyla: Two things: I do not know how to drive a motorcycle and I did not know my husband before working at UET. People are feeling sorry for themselves. Or have they lied to you…?

Çurri: You brought me the salad yourself, I know you well.
Zyla: You are very sorry
Chani: I was very pleased. Man is defective and defect is man.
Gjekmarkaj: We did not come with butt work.

Chani: I would not be honest if I said stop. He had no plans to tell you anything. I am an arbitrator