Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka bërë me dije masat e reja shtrënguese që do të jenë prezente në vendin tonë për dy javët e ardhshme. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që të rritet orari i ndalimit të aktiviteteve, duke e spostuar orën policore nga ora 22:00 në 20:00 të mbrëmjes. Në shumë qytete ku ka raste më të mëdha të infektimeve, mësimi për shkollat e mesme do të jetë tërësisht online.

Manastirliu:

Përshëndetje të gjithëve unë jam këtu sot së bashku me një pjesë të Komiteti Teknik i Ekspertëve pas masave të marra nga ana e tyre. Do të doja të sillja në vëmendjen tuaj se sot jemi në një moment sa delikat po aq edhe të rëndësishëm. Jemin në një situatë që me gjasë edhe prej mutacioneve të reja kemi një shtim të shifrave, kemi një ulje të moshës së të prekurve, edhe si rjedhojë e relaksimit të sjelljes pas festave të fundvitit.

Kjo ka sjellë edhe një shtim të misioneve të Urgjencës Kombëtare, dhe rritjen e numrit të personave të shtruar në spitale. Komiteti po ndjek me dinamikë të gjithë treguesit epidemiologjik, dhe nga impakti që kanë pasur masat më herët ka vendosur:

– Ndalimi i qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20:00 e mbrëmjes – 6:00 të mëngjesit, me përjashtim të emergjencave shëndetësore dhe për arsye pune (në këtë rast është e domosdoshme leja nëpërmjet aplikimit tek e-Albania) për një afat 14 ditor, duke filluar nga dita e enjte, datë 11 Shkurt – 25 Shkurt.

– Ndalimi i aktiviteteve të bareve, restoranteve, klubeve, nga ora 20:00 e mbrëmjes – 06:00 të mëngjesit (me përjashtim të shërbimit delivery), duke filluar nga dita e enjte, datë 11 Shkurt – 25 Shkurt.

– Nisur nga rritja e rasteve të infektimeve të reja në grupmoshën 15-24 vjeç, shkollat e mesme do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë online ne zonat e riskut të lartë, ku përfshihen bashkitë: Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnje, Pogradec dhe Kamëz, për periudhën 11 shkurt – 26 shkurt.

– Sezoni i provimeve për universitetin do të zgjatet, për të siguruar kombinimin e provimeve online dhe në auditor, për lëndët që kërkojnë prezencë, sipas vlerësimit të MASR, duke zbatuar rreptësisht protokollet AntiCovid.

The Minister of Health Ogerta Manastirliu has announced the new austerity measures that will be present in our country for the next two weeks. The Technical Committee of Experts has decided to increase the curfew, shifting the curfew from 22:00 to 20:00 in the evening. In many cities where there are higher cases of infections, tuition for high schools will be entirely online.

Manastirliu:

Hello everyone I am here today together with a part of the Technical Committee of Experts after the measures taken by them. I would like to bring to your attention that today we are in a moment as delicate as it is important. We are in a situation where we probably have an increase in the number of new mutations, we have a decrease in the age of those affected, even as a result of the relaxation of behavior after the end-of-year holidays.

This has also led to an increase in National Emergency missions, and an increase in the number of people hospitalized. The Committee is following dynamically all epidemiological indicators, and from the impact that the measures have had before, it has decided:

– Prohibition of traffic for citizens from 20:00 in the evening – 6:00 in the morning, except for health emergencies and for work reasons (in this case permission is required through the application to e-Albania) for a period of 14 daily, starting from Thursday, February 11 – February 25.

– Prohibition of activities of bars, restaurants, clubs, from 20:00 in the evening – 06:00 in the morning (except for the delivery service), starting from Thursday, 11 February – 25 February.

– Given the increase in cases of new infections in the age group 15-24 years, high schools will apply the third scenario, ie online in high risk areas, which include the municipalities: Tirana, Fier, Vlora, Berat, Durres , Gjirokastra, Lezha, Lushnje, Pogradec and Kamza, for the period February 11 – February 26.

– The exam season for the university will be extended, to ensure the combination of online and auditor exams, for courses that require attendance, according to the assessment of MASR, strictly implementing the AntiCovid protocols.