Shefja e ISHP, Silva Bino ka zbuluar vendimin e Komitetit të Ekspertëve për të bërë ndarjen e qyteteve sipas rritjeve të rasteve në zonën e kuqe, portokalli dhe të verdhë. Në konferencën për mediat, Bino u shpreh:

“Në lidhje me përhapjen në vend, e kemi ndarë hartën e Shqipërisë në 3 zona që janë e kuqe, portokalli dhe e verdhë. Kjo është në bazë të incidencës dy javore, që është nga 195-414 të gjitha janë zona të kuqe dhe në dy javët e fundit kemi:

Fierin, Gjirokastrën, Gramshin, Kavajën, Korcën, Mallakastrën, Mirditën, Përmetin, Pukën, Sarandën, Tepelenën, Tiranën dhe Tropojën. Këto janë zona që kanë një incidencë më të lartë.

Zonat me portokalli kanë incidencë më të ulët nga 58-195 raste për 100 mijë banorë dhe këtu kemi:

Beratin, Devollin, Durrësin, Elbasanin, Kolonjën, Kucovën, Kukësin, Kurbinin, Lezhën, Librazhdin, Lushnjen, Peqinin, Pogradecin, Sk raparin, Shkodrën dhe Vlorën.

Pastaj kemi zona të cilat kanë shumë pak raste që shkojnë deri në 58 përe 100 mijë banorë të cilat janë të gjitha bashkitë e tjera. Ajo cka kemi parë në dy javëshin e fundit, kemi parë një rritje të incidencës. Gjithashtu kemi dhe rritje të numrit të rasteve. Natyrisht edhe përllogaritja e R-së ësht ënjë element që tregon se kemi rritje në fundin e muajit tetor dhe shkon në 1.3 duke e krahasuar në shtator ku kishim ulje në 0.9.”

Ndërsa u propozua kufizimi i lëvizjeve nga ora 22:00 deri në orën 06:00 që do të hyjnë për 3 javë.

The head of the IPH, Silva Bino has revealed the decision of the Committee of Experts to divide the cities according to the increase of cases in the red, orange and yellow zone. At the press conference, Bino said:

“Regarding the spread in the country, we have divided the map of Albania into 3 areas that are red, orange and yellow. This is based on the biweekly incidence, which is from 195-414 all are red areas and in the last two weeks we have:

Fier, Gjirokastra, Gramsh, Kavaja, Korca, Mallakastra, Mirdita, Përmet, Puka, Saranda, Tepelena, Tirana and Tropoja. These are areas that have a higher incidence.

Orange zones have a lower incidence of 58-195 cases per 100 thousand inhabitants and here we have:

Berat, Devolli, Durrës, Elbasan, Kolonjë, Kucova, Kukës, Kurbin, Lezha, Librazhd, Lushnja, Peqini, Pogradec, Sk raparin, Shkodra and Vlora.

Then we have areas which have very few cases that go up to 58 to 100 thousand inhabitants which are all other municipalities. What we have seen in the last two weeks, we have seen an increase in incidence. We also have an increase in the number of cases. Of course, the calculation of R is also an element that shows that we have an increase at the end of October and goes to 1.3 compared to September where we had a decrease to 0.9. ”

While it was proposed to limit the movements from 22:00 to 06:00 that will enter for 3 weeks.