Zbardhen kërkesat e të burgosurve të cilët u futën në grevë urie në burgun e Peqinit. Në shkresën dërguar drejtorit të Burgut Kamber Hoxha ata paraqesin kërkesat të tre lloj karakteresh, legjislativ, ekonomik dhe administrativ.

Ata thotë se duan ndryshimi të burgimit të përjetshëm e cila sipas tyre duhet të bëhet me 20 vite burg, ndërsa kërkojnë që të dënuarit në burgun e Sigurisë së Lartë që kanë vuajtur më shumë se 2/3 të dënimit të dërgohen në një burg të zakonshëm.

Të burgosurit kërkojnë që të shtohen numrat celularë dhe minutat për të bërë më shumë telefonata, si dhe ofrimin e ushqimeve me të njëjtin çmim sa tregu.

Ndërkohë në karakterin administrativ, të burgosurit kërkojnë të hapen klasa mësimore, kalçeto dhe një ambient për tharjen e rrobave.

Shkresa e të burgosurve dërguar drejtorit të Burgut të Peqinit Kamber Hoxha

Nisur nga takimi zhvilluar ditën e sotme në ambientet e Regjimit të Brendshëm me të dënuarit e sigurisë së Lartë, Godina B, ku u zgjodhën nga dy të dënuar si përfaqësuesi e zgjedhur nga ana e tyre ju informojmë lidhur me pretendimet e tyre për refuzimin e ushqimit dhe ajrimit.

Kërkesat e tyre janë të tre lloj karaktereve

Karakteri legjislativ

Ndryshimi i burgimit të përjetshëm dhe përcaktimi deri në 20 vite burgim

Njohja e vuajtjes së dënimit për lirim me kush nga 3/4 në 3/5 të dënimit të vuajtur

Ndryshimi i sigurisë së burgut nga siguri e lartë në të zakonshëm që kanë plotësuar 2/3 të dnëmit

Amnisti e përgjithshme

Karakteri ekonomik

Çështja e ushqimit në institucion, cilësia dhe sasia

Çështja e kartave të telefonit me kompaninë Mobitel dhe shtimi i numrave për të bërë sa më shumë telefonata dhe për më shumë minuta në përmbajtjen e kartave telefonike nga kompania

Në lidhje me listën e Çmimeve të njësisë tregtare të IEVP-së të jenë të njëjtat me çmimin e tregut pasi kanë diferencë, p.sh kafja ekpress në njësinë tregtare është më e shtrenjtë se çmimi i tregut

Karakteri administrativ

Të hiqet regjimi i mbikëqyrjes së veçantë për të dënuarit që kapen me celularë

Në lidhje me propozimin në gjykatë me objekt Ulje dënimi nga Komisioni i Vlerësimit të IEVP-së mos të shkohet në rrëzim për pjesën e pranimit apo jo të veprës penale

Në lidhje me punësimin e të burgosurve pretendojnë që të punësohet në kuzhinë dhe myslimanë dhe të krishterë

Në lidhje me ndriçimin për fikjen e dritave në dhoma natën

Të hapen klasat për karakter edukativ

Të hapet kalçeto

Të krijohet një ambient për tharjen e rrobave

The demands of the prisoners who went on hunger strike in Peqin prison are clarified. In the letter sent to the director of the prison, Kamber Hoxha, they present the requests of three types of characters, legislative, economic and administrative.

They say they want the change of life imprisonment which according to them should be done with 20 years in prison, while they demand that convicts in the High Security prison who have served more than 2/3 of the sentence be sent to a regular prison .

Prisoners demand increased cell phone numbers and minutes to make more phone calls, as well as the provision of food at the same market price.

Meanwhile, in the administrative character, the prisoners demand the opening of classrooms, socks and an environment for drying clothes.

Letter from the prisoners sent to the director of Peqin Prison Kamber Hoxha

Based on the meeting held today at the premises of the Internal Regime with the convicts of the High Security, Building B, where they were chosen by two convicts as the representative chosen by them, we inform you about their claims for refusal of food and ventilation.

Their requirements are of three types of characters

Legislative character

Changing to life imprisonment and setting up up to 20 years in prison

Recognition of serving a sentence for release with anyone from 3/4 to 3/5 of the sentence served

Changing prison security from high security to ordinary who have completed 2/3 of the day

General amnesty

Economic character

The issue of food in the institution, quality and quantity

The issue of phone cards with the company Mobitel and the addition of numbers to make as many calls as possible and for more minutes in the content of the phone cards from the company

Regarding the Price list of the commercial unit of the IECD to be the same as the market price as they have a difference, eg express coffee in the commercial unit is more expensive than the market price

Administrative character

Abolish the special surveillance regime for convicts caught with mobile phones

Regarding the proposal to the court with the object of reducing the sentence by the Evaluation Commission of the IECD not to go to rejection for the part of admission or not of the criminal offense

Regarding the employment of prisoners claim to be employed in the kitchen and Muslims and Christians

In connection with the lighting for turning off the lights in the rooms at night

To open classes for educational character

Open the calceto

Create an environment for drying clothes