“France Football” ka njoftuar se çmimi prestigjioz i “Topit të Artë” nuk do të jepet këtë vit dhe nuk do të kemi një fitues.

Për shkak të kushteve të krijuara nga Koronavirusi, është marrë vendimi që këtë vit të mos jepet “Topi i Artë”, i cili në vitet e fundit është dominuar nga Kristiano Ronaldo dhe Leo Mesi.

Kjo ndodh për herë të parë nga viti 1956 dhe lojtarët që shpresonin ta fitonin këtë vit, duhet të presin të paktën edhe një vit tjetër, për ta tentuar përsëri atë.

“Një vit si ky aktuali nuk duhet dhe nuk mund të trajtohet si i zakonshëm. Për shkak se drejtësia që mbizotëron për këtë titull nderi nuk mund të ruhej, në veçanti në nivelin statistikor dhe gjithashtu në përgatitje pasi që të gjithë aspirantët për çmimin nuk mund të strehohen në të njëjtën varkë, disa pasi kanë parë sezonin e tyre të prerë në mënyrë radikale , të tjerët jo. Pra, si mund ta krahasojmë të pakrahasueshëm? Sepse ne nuk kemi dashur të vendosim një yll të pashlyeshëm në listën e çmimeve si “trofeu i fituar në rrethana të jashtëzakonshme për shkak të krizës shëndetësore Covid-19” .

Pas situatës së krijuar asgjë nuk ka qenë e njëjtë për të gjithë, përkundrazi ka qenë shumë larg panoramës së zakonshme. Për shkak të afërsisht 220 jurive tona (burra dhe gra të kombinuar) të shpërndarë në të gjithë botën, disa mund të jenë hutuar ose larguar nga misioni i tyre i vëzhgimit për shkak të përparësive të tjera dhe emergjencave për të menaxhuar. Në këto kohë të turbullta, marrja e një pushimi është një luks dhe një domosdoshmëri e paçmueshme. Kështu që ai futboll, në tërësi, rifiton vrullin, pasionin dhe emocionin. Nuk mund të presë “Topin e Artë”…”, thuhet në njoftim.

“France Football” has announced that the prestigious “Golden Ball” award will not be given this year and we will not have a winner.

Due to the conditions created by the Coronavirus, it was decided not to give the “Golden Ball” this year, which in recent years has been dominated by Cristiano Ronaldo and Leo Messi.

This is the first time since 1956 and players hoping to win this year will have to wait at least another year to try again.

“A year like this should not and can not be treated as ordinary. Because the prevailing justice for this honorary title could not be maintained, especially at the statistical level and also in preparation as not all aspirants for the award can be accommodated in the same boat, some after seeing their season cut in radically, others do not. So how can we compare it incomparably? Because we did not want to put an indelible star on the price list as “the trophy won in extraordinary circumstances due to the Covid-19 health crisis”.

After the created situation nothing has been the same for everyone, on the contrary it has been very far from the usual panorama. Due to our roughly 220 juries (combined men and women) scattered around the world, some may have been confused or distracted from their observation mission due to other priorities and emergencies to manage. In these turbulent times, taking a vacation is an invaluable luxury and necessity. So that football, on the whole, regains momentum, passion and emotion. “I can not wait for the ‘Golden Ball’,”, it is said in the announcement.