Një drejtoreshë e shkollës fillore në Florida është nën hetim për dhunën me dërrasë ndaj një vajze 6-vjeçare. Melissa Carter, u filmua duke e përkulur fëmijën dhe e goditur atë disa herë me dërrasë druri. Nëna e vajzës tha se ishte e shokuar nga dhuna dhe se ajo nuk e kishte goditur kurrë më parë vajzên e saj.

Urrejtja me të cilën ajo goditi vajzën time, dua të them që ishte një urrejtje që, me të vërtetë unë kurrë nuk e kam goditur vajzën time ashtu si ajo e goditi atë.

Nëna e vajzës u thirr në shkollë pasi vajza e saj me sa duket i kishte shkaktuar një dëm në vlerë prej $ 50 një kompjuteri. Por kur mamaja e saj shkoi në shkollë për të paguar tarifën u dërgua në zyrën e drejtorit, ku gjeti fëmijën e saj me Carter dhe një nëpunës shkolle. Por kur vuri re mungonin kamerat ajo nxorri celularin e saj dhe regjistroi momentin kur mësuesja i jepte dënimin brutal nga frika se autoritetet nuk do ta besonin ndryshe.

Askush nuk do të më besonte mua. Unë sakrifikova vajzën time, kështu që të gjithë prindërit mund të kuptojnë se çfarë po ndodh në këtë shkollë.

A Florida elementary school principal is under investigation for board violence against a 6-year-old girl. Melissa Carter, was filmed bending the baby and hitting him several times with wooden planks. The girl’s mother said she was shocked by the violence and that she had never hit her daughters before.

The hatred with which she struck my daughter, I mean it was a hatred that, indeed I have never struck my daughter just as she struck it.

The girl’s mother was called to the school after her daughter allegedly caused $ 50 damage to a computer. But when her mother went to school to pay the fee she was taken to the principal’s office, where she found her child with Carter and a school clerk. But when she noticed the cameras were missing she took out her mobile phone and recorded the moment when the teacher gave her the brutal sentence for fear that the authorities would not believe her otherwise.

No one would believe me. I sacrificed my daughter so all parents can understand what is going on at this school.