Drejtoria e Transportit Rrugor ka vendosur që të bëjë një lehtësim për sektorin e transportit rrugor që është goditur po ashtu nga koronavirusi. Kryeministri Edi Rama njofton se DPSHTRR do të mbulojë 100% taksën vjetore të automjeteve të përdorura për gjithë vitin 2020, për 7204 mjete.

Drejtoria e Transportit Rrugor ka vendosur që të bëjë një lehtësim për sektorin e transportit rrugor që është goditur po ashtu nga koronavirusi. Kryeministri Edi Rama njofton se DPSHTRR do të mbulojë 100% taksën vjetore të automjeteve të përdorura për gjithë vitin 2020, për 7204 mjete.

Drejtoria e Transportit sqaron edhe kategoritë e automjeteve që përfitojnë nga mbulimi i kësaj takse për vitin 2020. Ndërsa për ata që i kanë paguar do të kompensohen në momentin e pagesës së TVMP pasardhëse, pra vitin tjetër.

“Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sjell një shembull të shkëlqyer solidariteti nga DPSHTRR për sektorin e transportit rrugor të pasagjerëve një rast i bukur ku një ent publik me vetëfinancim, nisur dhe nga rezultatet e mira për 2019-ën ofron, nga të ardhurat e veta të akumuluara, të mbulojë 100% taksën vjetore (TVMP), për gjithë vitin 2020, për 7,204 mjete!

nga kjo paketë solidare e Dpshtrr-së në vlerën 170,194,500 lekë përfitojnë 7,204 mjete të kategorisë:
autobus (mbi 8+1),
transport qytetës,
transport rrethqytetës,
transport ndërqytetës,
shërbime të rastit (turistik brenda e jashtë vendit),
ndërkombëtar të rregullt,
transport për personele,
transport për llogari të subjekteve brenda e jashtë vendit!
Ky akt mbështet njëkohësisht subjektet e lartpërmendura, buxhetin e shtetit dhe direkt bashkitë!
institucionet përgjegjëse do të mundësojnë që brenda majit kjo paketë të hyjë në fuqi!
ps: ata që i kanë paguar, do të kompensohen në momentin e pagesës së tvmp pasardhëse” shkruan Rama.

Kujtim Mema, kryetari i shoqatës së Transportit të Udhëtarëve Ndërqytetas u shpreh sot në një intervistë për Report Tv se nëse qeveria nuk ndërhyn me masa lehtësuese te taksat apo nafta, atëherë janë të detyruar që të rrisin me 30% çmimin e biletës. Sipas tij, është e pamundur që të përballohet qarkullimi me gjysmë kapaciteti sipas masave të reja që pritet që të vendosen në protokoll, pasi i çon drejt falimentimit. Ndërkohë që Drejtoria e Transportit bëri hapin e parë duke falur taksën e TVMP.

The Directorate of Road Transport has decided to make a facilitation for the road transport sector that has also been hit by the coronavirus. Prime Minister Edi Rama announces that DPSHTRR will cover 100% of the annual vehicle tax used for the whole of 2020, for 7204 vehicles.

The Directorate of Road Transport has decided to make a facilitation for the road transport sector that has also been hit by the coronavirus. Prime Minister Edi Rama announces that DPSHTRR will cover 100% of the annual vehicle tax used for the whole of 2020, for 7204 vehicles.

The Directorate of Transport also clarifies the categories of vehicles that benefit from the coverage of this tax for 2020. While for those who have paid them, they will be compensated at the moment of payment of the next TVMP, ie next year.

“The Ministry of Infrastructure and Energy, brings an excellent example of solidarity from DPSHTRR for the passenger road transport sector a beautiful case where a public entity with self-financing, based on good results for 2019 offers, from its own revenues accumulated, cover 100% annual tax (TVMP), for the whole of 2020, for 7,204 funds!

from this solidarity package of Dpshtrr in the amount of 170,194,500 ALL, 7,204 vehicles of the category benefit:
bus (over 8 + 1),
city ​​transport,
suburban transport,
intercity transport,
casual services (domestic and international tourism),
regular international,
personnel transport,
transport on behalf of entities inside and outside the country!
This act simultaneously supports the aforementioned entities, the state budget and directly the municipalities!
the responsible institutions will enable this package to enter into force within May!
ps: those who have paid them will be compensated at the moment of payment of the next tvmp “writes Rama.

Kujtim Mema, president of the Inter-City Passenger Transport Association, said in an interview with Report Tv today that if the government does not intervene with tax or oil mitigation measures, then they are obliged to increase the ticket price by 30%. According to him, it is impossible to cope with the half-capacity turnover according to the new measures that are expected to be set in the protocol, as it leads to bankruptcy. Meanwhile, the Directorate of Transport took the first step by forgiving the TVMP tax.