Familja shqiptare në Greqi vijon ende të kërkojë vajzën Artemisa Vasili, pas zhdukjes së një jave më parë në mënyrë misterioze në Koropi. Ndonëse thirrjet e tyre që ajo të kthehej në shtëpi kanë qenë të shumta, ende deri sot ata nuk kanë asnjë shenjë jete nga vajza e tyre.

Mbrëmjen e kaluar, zhdukja e vajzës 19-vjeçare u mbulua nga emisioni “Dritë në tunel” me Angeliki Nikolouli, e cila, me lidhje të drejtpërdrejta dhe grupe vullnetarësh, “skanoi” Athinën dhe Alexandroupolis në përpjekje për ta gjetur atë.

Informacioni nga banorët e Alexandroupolis, fliste për një vajzë me karakteristika të përbashkëta, e cila flinte e shqetësuar në një stol afër një hoteli qendror në qytet.

Përgjigja e qytetarëve që dolën natën në përpjekje për të gjetur vajzën ishte prekëse, por pa rezultat.

I dashuri i saj, më të cilin ajo ishte njohur në facebook dhe së fundi i kishte dhënë fund jeton në të njëjtin qytet dhe në një lidhje me Angeliki Nikolouli, ai pretendoi se nuk kishte pasur ndonjë kontakt me Artemis kohët e fundit dhe nuk e dinte se ku mund të ishte.

Artemis Vasili, 19 vjeç, i kishte thënë familjes së saj se ajo do të shkonte në një dyqan lojërash për të dhënë një intervistë pune. Ishte mesditë e së Premtes, 16 Tetor, kur ajo u largua nga shtëpia e saj në Koropi. Kamera e sigurisë në rrugën Attikis në të njëjtën zonë, e regjistroi atë në orën 14:36. Distanca nga shtëpia e saj është rreth 500 metra.

Një i afërm e pa atë duke pritur në një stacion autobusi

Ajo kishte veshur pantallona të zeza, një këmishë të bardhë me vija blu dhe atlete të bardha, ndërsa mbante një çantë shpine të zezë.

Telefoni i saj celular ishte fikur në orën 6:10 pasdite ditën që ajo u zhduk. Sinjali i fundit në telefon është regjistruar në Pallini dhe më pas asnjë gjurmë e saj nuk është parë.

“Ajo nuk erdhi tek ne atë ditë”

Angeliki Nikolouli bisedoi me një përfaqësues të dyqanit të lodrave, i cili deklaroi se 19-vjeçarja nuk shkoi kurrë në dyqan.

“Unë bëj të gjitha intervistat. Unë pashë për të parë nëse ajo erdhi vërtet për të aplikuar për një punë dhe unë nuk gjeta një rezyme ose një kërkesë në dyqan. Ajo nuk erdhi te ne atë ditë”, tha ai.

Kur u pyet nga një reporter i emisionit nëse materiali është kontrolluar nga kamerat e sigurisë në rast se vajza mbërriti atje, por u pendua që bëri kërkesën, ajo u përgjigj se nuk e di.

Çfarë deklaroi shoqja e fëmijërisë

Shoqja e fëmijërisë së shqiptares së zhdukur foli për emisionin në lidhje me rastin.

“I dashuri i saj e bllokoi atë në Facebook dhe nuk donte që ata të vazhdonin. Kjo e shqetësoi atë. Por në një masë të tillë, të zhduket? Kjo na befasoi të gjithëve. Duhet të ketë ndodhur diçka tjetër që e tronditi…”, tha ajo.

Vëllai i të shqiptares, Aris Vasili i bëri thirrje cilitdo që di diçka rreth zhdukjes të kontaktojë Autoritetet ose emisionin.

“Unë i kisha dërguar një mesazh shoqes së saj, por ajo nuk bashkëpunoi me mua në fillim, tashmë më kishte bllokuar. Pastaj ai më tha se ata kanë biseduar për më shumë se dy muaj, nuk e di nëse ajo që ai më tha është e vërtetë”, tha ai.

Artemis është e gjatë 1.62 cm dhe ka flokë të gjata kafe.

 

The Albanian family in Greece is still looking for their daughter Artemisa Vasili, after the mysterious disappearance of a week ago in Koropi. Although their calls for her to return home have been numerous, to this day they have no sign of life from their daughter.

Last night, the disappearance of the 19-year-old girl was covered by the show “Light in the Tunnel” with Angeliki Nikolouli, who, with direct connections and groups of volunteers, “scanned” Athens and Alexandroupolis in an attempt to find her.

Information from the residents of Alexandroupolis, spoke about a girl with common features, who slept restlessly on a bench near a central hotel in the city.

The response of citizens who went out at night trying to find the girl was touching, but to no avail.

Her boyfriend, with whom she had met on facebook and had recently ended up living in the same town and in a relationship with Angeliki Nikolouli, he claimed he had not had any contact with Artemis recently and did not know where it could be.

Artemis Vasili, 19, had told her family that she would go to a toy store to give a job interview. It was noon on Friday, October 16, when she left her home in Koropi. Security cameras on Attikis Street in the same area recorded it at 2:36 p.m. The distance from her house is about 500 meters.

A relative saw him waiting at a bus stop

She was wearing black pants, a white shirt with blue stripes and white sneakers, while carrying a black backpack.

Her cell phone was turned off at 6:10 p.m. the day she disappeared. The last signal on the phone was recorded in Pallini and then no trace of it was seen.

“She did not come to us that day”

Angeliki Nikolouli spoke with a representative of the toy store, who stated that the 19-year-old never went to the store.

“I do all the interviews. I looked to see if she really came to apply for a job and I did not find a resume or a request in the store. “She did not come to us that day,” he said.

When asked by a reporter of the show if the material was checked by security cameras in case the girl got there but regretted making the request, she replied that she did not know.

What my childhood friend stated

The childhood friend of the missing Albanian spoke about the show about the case.

“Her boyfriend blocked her on Facebook and did not want them to continue. This bothered him. But to such an extent, to disappear? This surprised us all. “Something else must have happened that shocked him,” she said.

The Albanian’s brother, Aris Vasili, called on anyone who knows anything about the disappearance to contact the authorities or the show.

“I had sent a message to her friend, but she did not cooperate with me in the beginning, she had already blocked me. “Then he told me that they have been talking for more than two months, I do not know if what he told me is true,” he said.

Artemis is 1.62 cm long and has long brown hair.