Gilead Sciences, kompania që prodhon ilaçin Covid-19, ditën e djeshme ka njoftuar në një letër të hapur se ka vendosur të caktojë një çmim prej 390 dollarë për flakon për qeverinë amerikane, e cila do të përfshinte spitalet e ish-Veteranëve dhe spitalet e Departamentit të Mbrojtjes, si dhe qeveritë e tjera të vendeve të zhvilluara.

Por çmimi i zbritur nuk do të përfshijë Medicare ose Medicaid.

Një kurs trajtimi pesë-ditor do të përfshinte gjashtë shishka, të cilat do të ishin të barabarta me 2,340 dollarë për pacient, tha Daniel O’Day, kryetari dhe CEO i Gilead Sciences, në letër.

Qeveria amerikane do të vazhdojë të menaxhojë shpërndarjen e dërgesave të SHBA për spitalet deri në shtator, njoftoi kompania.

Sipas letrës çmimi për kompanitë private të sigurimeve në SHBA do të jetë 520 dollarë për shishkë, që do të ishte 3,120 dollarë për pacient për një kurs trajtimi pesë-ditor të gjashtë shishkave.

Remdesivir, i cili aktualisht administrohet përmes infuzioneve, është ilaçi i vetëm që ka një autorizim për përdorim urgjent nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave e SHBA, për të trajtuar infeksionet koronavirus.

Deri më tani, trajtimet Remdesivir ishin dhuruar në qeverinë amerikane dhe të alokuara nga Departamenti Amerikan i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore dhe shteteve.

Sidoqoftë, dërgesat e planifikuara për këtë dhurim të fundit të qeverisë amerikane po dalin sot.

Burimi:CNN|Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

 

Gilead Sciences, the company that makes the Covid-19 drug, announced yesterday in an open letter that it has decided to set a $ 390 price tag for the US government’s vial, which would include former Veterans’ hospitals and hospitals. The Department of Defense, as well as other governments of developed countries.

But the discounted price will not include Medicare or Medicaid.

A five-day treatment course would include six bottles, which would amount to $ 2,340 per patient, said Daniel O’Day, president and CEO of Gilead Sciences, in the letter.

The U.S. government will continue to manage the distribution of U.S. shipments to hospitals until September, the company announced.

According to the letter, the price for private insurance companies in the US will be $ 520 per bottle, which would be $ 3,120 per patient for a five-day six-bottle treatment course.

Remdesivir, which is currently administered through infusions, is the only drug that has an authorization for urgent use by the U.S. Food and Drug Administration to treat coronavirus infections.

So far, Remdesivir treatments have been donated to the U.S. government and allocated by the U.S. Department of Health and Human Services and states.

However, the planned deliveries for this latest US government donation are coming out today.

Source: CNN