Për shumë prej nesh, gjëja e parë që bëjmë kur zgjohemi në mëngjes ka të bëjë pikërisht me kontrollimin e telefonit. Mirëpo sipas Dr. Karan Raj, kjo është shumë e gabuar dhe gjëja e fundit që duhet të bëjmë. Dr Raj është bërë i njohur në TikTok për shkak të disa këshillave praktike që jep për 2.9 milion ndjekësit e tij. Këshilla e fundit e tij ishte në lidhje me telefonin dhe zgjimin në mëngjes. Dr Raj shpjegon se kur zgjohemi në mëngjes, truri kalon nga valët delta në ato theta.

Ai thotë se vala theta e trurit na ndihmon me të mësuarit, kujtesën, zgjidhjen e problemeve, por nëse zgjohemi dhe kontrollojmë telefonin, mediat sociale, mesazhet, bëhet kalimi nga vala theta e trurit në atë beta, e cila shkakton stres të lartë. Dhe gjithë kjo ndikon në performancën tonë gjatë gjithë ditës.

Burimi:Ladbible|joq.al

For many of us, the first thing we do when we wake up in the morning is exactly checking the phone. However, according to Dr. Karan Raj, that’s very wrong and the last thing we need to do. Dr. Raj has become famous on TikTok because of some practical advice he gives to his 2.9 million followers. His last piece of advice was about the phone and waking up in the morning. Dr. Raj explains that when we wake up in the morning, the brain goes from delta waves to those theta.

He says that the brain wave helps us with learning, memory, problem solving, but if we wake up and check the phone, social media, messages, there is a transition from the brain wave to that beta, which causes high stress. And it all affects our performance throughout the day.

Source: Ladbible | joq.al