Gjysmëfinalet dhe finalja e madhe në Londër parashikohet që t’i sjellin ekonomisë angleze rreth 110 milionë euro të ardhura shtesë, sipas ekspertëve të Deutsche Bank.

Ekonomistët e bankës kanë përllogaritur se në këtë shifër një pjesë të madhe ka si kontribut vetë ecuria e Anglisë, që të dielën luan në finale përballë Italisë. Dalja në finale do të rrisë konsumin, sipas ekspertëve të Deutsche Bank, duke sjellë xhiro milionash në qarkullim për hotelet, restorantet, baret dhe shëtitjet.

“Me gjysmëfinalet dhe finalet e luajtura në Londër, qyteti do të ndizet nga aktivitetet. Kombinuar kjo me mundësinë që trofeu të fitohet nga Anglia, përfitimet ekonomike do të jenë të mëdha”, thotë Shreyas Gopal.

Ekonomistët e Deutsche Bank besojnë se tifozët që do të ndjekin finalen e Wembley-t do të shpenzojnë mesatarisht 50 mln euro në ditë për akomodimin dhe 10 deri në 12 mln euro të tjera në ditë për pyje dhe ushqim.

Këtyre shifrave u shtohet edhe mundësia që vizitorët të shpenzojnë edhe me blerje të tjera nëpër dyqane. Megjithatë, ndikimi financiar mbetet minimal në krahasim me shpenzimet miliarda euroshe që janë bërë në kompeticionet e tjera të këtij lloji, si Francë 2016, apo Kupa e Botës në Rusi në 2018.

Sa i takon fituesve, ekspertët dhe statisticionët janë të ndarë. Deri para ndeshjes me Danimarkën, Anglia konsiderohej favorite për ta fituar trofeun. Por fitorja e vështirë me danezët dhe bilanci negativ historik me Italinë kanë bërë që ekspertët e “The Economist” të ndryshojnë mendim.

Tani, Italia vlerësohet se ka 60 për qind mundësi që të ngrejë trofeun në fund, ndërsa Anglia vetëm 40 për qind. Ndryshe nga “The Economist” mendojnë ekspertët e Goldman Sachs, që parashikojnë një fitore të Anglisë, megjithëse vetëm në kohën shtesë.

The semi-finals and grand final in London are expected to bring the English economy around 110 million euros in additional revenue, according to Deutsche Bank experts.

The bank’s economists have calculated that in this figure a large part is contributed by the performance of England itself, which on Sunday plays in the final against Italy. Going to the finals will increase consumption, according to Deutsche Bank experts, bringing millions in turnover to hotels, restaurants, bars and walks.

“With the semi-finals and finals played in London, the city will be lit up by activities. “Combined with the possibility of the trophy being won by England, the economic benefits will be great,” says Shreyas Gopal.

Deutsche Bank economists believe that fans who will attend the Wembley final will spend an average of € 50 million a day on accommodation and another € 10 to € 12 million a day on forests and food.

Added to these figures is the possibility for visitors to spend with other purchases in stores. However, the financial impact remains minimal compared to the billions of euros spent on other competitions of this kind, such as France 2016, or the 2018 World Cup in Russia.

As for the winners, the experts and statisticians are divided. Until the match with Denmark, England was considered the favorite to win the trophy. But the difficult victory with the Danes and the negative historical balance with Italy have made the experts of “The Economist” change their minds.

Now, Italy is estimated to have a 60 per cent chance of lifting the trophy at the end, while England only 40 per cent. Contrary to “The Economist” think the experts of Goldman Sachs, who predict a victory of England, although only in extra time.