Është mbyllur grupi parashkollor në Njësinë Administrative në Gjegjan të Elbasanit, pasi edukatorja ka rezultuar pozitive ndaj Covid-19.

Mësohet se edukatorja është izoluar ndërsa bashkia e Elbasanit ka kryer dezinfektimin e ambientit. Infektimi i edukatorëve është shndërruar në shqetësim në Elbasan.

Një ditë më parë u konfirmua pozitive një edukatore në kopshtin publik nr.5, ndërsa nuk është paraqitur në punë as drejtoresha pasi bashkëshorti i kësaj të fundit ka shenja Covid-19.

Sipas burimeve në këtë kopësht ka edukatore të tjera me simptoma, por nuk i është kryer tamponi.

Në kofidencialitet ato shprehen të shqetësuara pasi vetë ato dhe fëmijet janë të rriskuar nga situata e krijuar. Kujtojmë se ne Elbasan para disa ditësh u mbyll kopshti publik numër 8 pasi edukatore dhe sanitare të institucionit edukativ rezultuan pozitiv.

The preschool group in the Administrative Unit in Gjegjan of Elbasan has been closed, as the educator has tested positive for Covid-19.

It is learned that the educator has been isolated while the municipality of Elbasan has disinfected the environment. Infection of educators has become a concern in Elbasan.

A day ago, an educator was confirmed positive in public kindergarten no. 5, while the principal did not show up for work either, as the latter’s husband has Covid-19 marks.

According to sources in this kindergarten, there are other educators with symptoms, but no tampon has been performed.

In confidentiality they express concern as they themselves and the children are at risk from the situation created. We recall that in Elbasan a few days ago the public kindergarten number 8 was closed after the educators and sanitarians of the educational institution were positive.