Monedha e përbashkët ka shënuar një rritje të lehtë vazhdueshme në tregun e brendshëm gjatë dy javëve të fundit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 124.3 lekë, me një mbiçmim prej 0.3 lekësh që nga fillimi i këtij.

Aktorët e tregut pohojnë se arsyeja lidhet me interesin e lartë që bankat vendase kishin për të marrë pjesë në emetimin e eurobondit shqiptar prej 650 milionë eurosh, që u finalizua me sukses dy ditë më parë.

Nuk ka ende një informacion zyrtar se sa ka qenë pjesa e këtij borxhi, që u ble nga bankat vendase. Burime pohojnë se bankat vendase mund të kenë blerë rreth 25% të totalit të eurobondit.

Për të siguruar fondet në valutë, bankat kanë qenë kryesisht në pozicion blerës, në mënyrë që të kishin fonde në bankat korrespondente (duke mos çuar dot euro jashtë, pasi ende avionët nuk lëvizin ende, një mënyrë është të bëhen marrëveshje këmbimi, duke blerë euro, të cilat shkojnë në bankën korrespondente nga shitësi i tyre).

Kursi mesatar i këmbimit të euros deri tani gjatë këtij viti ka qenë 123.6 lekë, nga 123 lekë që ishte mesatarja e një viti më parë. Monedha e përbashkët shfaqi shenja të forta forcimi pas bllokimit të ekonomisë nga Covid-19 nga mesi i marsit, pasi ndalimi i lëvizjeve kufizoi hyrjen e valutës, çka bëri që euro të kërcente deri në 131 lekë. Më pas kursi u stabilizuar në nivelin e 123-124 lekëve.

Eurobondi

Shqipëria emetoi pak ditë më parë eurobondin prej 650 mln euro. Eurobondi u emetua në një momnet mjaft të favorshëm, pasi likuiditeti dhe si rrjedhojë kërkesa në tregjet ishte mjaft e lartë, duke i kaluar 3 miliardë, apo mbi 4.8 herë mbi shumën e kërkuar. Interes shfaqën rreth 190 investitorëve nga Europa dhe SHBA. Kuponi për Eurobondin ka rezultuar 3.5 % ndërsa norma e interesit 3.625% Monitor

The common currency has marked a slight steady increase in the domestic market over the past two weeks. According to the official exchange rate of the Bank of Albania, one euro was exchanged today with 124.3 lek, with an overvaluation of 0.3 lek since the beginning of this one.

Market players claim that the reason is related to the high interest that local banks had to participate in the issuance of the Albanian Eurobond of 650 million euros, which was successfully finalized two days ago.

There is still no official information on how much of this debt was bought by local banks. Sources claim that local banks may have bought about 25% of the total Eurobond.

To secure the funds in foreign currency, the banks have been mainly in the position of buyers, in order to have funds in the corresponding banks (not being able to take euros out, as the planes are not moving yet, one way is to make exchange agreements, buying euros , which go to the correspondent bank from their seller).

The average exchange rate of the euro so far this year has been 123.6 lek, from 123 lek which was the average of a year ago. The common currency showed strong signs of strengthening after the blockade of the economy by Covid-19 from mid-March, as the ban on movements restricted the inflow of currency, which caused the euro to jump to 131 lek. Then the exchange rate stabilized at the level of 123-124 lek.

Eurobond

Albania a few days ago issued a Eurobond of 650 million euros. The Eurobond was issued at a very favorable moment, as the liquidity and consequently the demand in the markets was quite high, exceeding 3 billion, or over 4.8 times over the required amount. About 190 investors from Europe and the United States showed interest. The coupon for Eurobond has resulted in 3.5% while the interest rate is 3.625% Monitor