Nis rënia e Euros, dollarit dhe gjithë monedhave të tjera. Pasi arritën majën në pak ditë, sot ka nisur rënia e madje me disa pikë e euros që eshte edhe monedha bazë që këmbehet me lekun.

Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.

 

The decline of the euro, the dollar and all other currencies begins. After reaching the summit in a few days, today has begun the decline and even by a few points of the euro, which is the base currency exchanged with the lek.

Official exchange rate
The Bank of Albania implements a free exchange rate regime.

The value of the lek against foreign currencies is freely determined in the foreign exchange market. Exchange rate fluctuations reflect the free movement of goods and capital in Albania’s trade and financial exchanges with its trading partners.

The Bank of Albania calculates and publishes the official exchange rate. This course is a reference level (single) that can be used by stakeholders for trading, valuation, comparative and statistical purposes.