Vasil Baho u largua nga Delvina marsin e këtij viti, duke i shprehur të vëllait se do të nisej drejt Finlandës, atje ku ai kishte patur një bashkëjetesë 5-vjecare me një shtetase finlandeze. Pasi lidhja e tyre përfundoi, Vasili kthehet në Shqipëri në vitin 2009, kur njihet me një tjetër vajzë, nga Dibra.

Cifti jetoi prej dy vitesh në Tiranë, ndërsa janë prindër të një djali 10 vjecar me emrin Obama. Ky ishte divorci i dytë për 51-vjecarin, pas të cilit rëndohet shëndeti mendor i tij. Pas disfatave të njëpasnjëshme në jetën e tij, delvinjoti nuk kishte dëshirë të jetonte më në Shqipëri. Pak para se të zhdukej, ai rinovoi dokumentat për të emigruar sërish në tokën helene. Por nga komunikimi i fundit që pati me të vëllanë e tij, i pohoi se do largohej drejt Finlandës, atje ku kishte marrë fund me kohë marrëdhenia e kahershme e dashurisë.

‘Nuk e dija që do ta bënte këtë punë. Ai ka jetuar jashtë vendit me vite. Vëllai kishte momente që e humbiste toruan. Ai është i divorcuar me bashkëshorten këtu në Shqipëri dhe ka një djalë 10 vjec. Pas divorcit shfaqi më shumë probleme me shëndetit mendor. Ai zgjodhi sërish rrugën e kurbetit, ndërsa nxorri pasaportën në Greqi, u kthye për pak ditë dhe u largua prapë, në mars të vitit 2020. Ende nuk kishte filluar pandemia, kur ai më tha se do të shkonte në Finlandë’- tha i vëllai i Vasilit.

vëllai në studio tha se një bashkëfshatar i tyre i ka pohuar se Vasilin e ka parë në qendër të Athinës, duke shëtitur nëpër qytet me një çantë shpine me vete. Informacion i cili përforcohet edhe nga shumë telefonues, që komunikuan me ‘Pa gjurmë’ dhe që tregojnë të njëjtën vendndodhje, për 51-vjecarin nga Delvina. Për Vasilin i vëllai nuk ka bërë denoncim në polici, i vetmi denoncim është publikimi i këtij rasti në program. Kanë kaluar afro 8 muaj, që Vasilin nuk kontakton me të vëllanë në Delvinë./ Shqiptarja.com

Vasil Baho left Delvina in March this year, telling his brother that he would leave for Finland, where he had had a 5-year cohabitation with a Finnish citizen. After their relationship ended, Vasili returned to Albania in 2009, when he met another girl, from Dibra.

The couple lived for two years in Tirana, while they are the parents of a 10-year-old boy named Obama. This was the second divorce for the 51-year-old, after which his mental health deteriorated. After successive defeats in his life, delvinjoti no longer wanted to live in Albania. Shortly before he disappeared, he renewed his documents to emigrate again to Hellenic land. But from the last communication he had with his brother, he assured him that he would leave for Finland, where the long-standing love affair had ended in time.

‘I did not know he would do this job. He has lived abroad for years. The brother had moments of losing toruan. He is divorced from his wife here in Albania and has a 10-year-old son. After the divorce he showed more mental health problems. “He chose the curve road again, while taking out his passport in Greece, he returned for a few days and left again, in March 2020. The pandemic had not yet started when he told me he was going to Finland,” said his brother. and Vasili.

the brother in the studio said that a fellow villager told them that he had seen Vasili in the center of Athens, walking around the city with a backpack with him. Information which is reinforced by many callers, who communicated with ‘No Trace’ and who show the same location, for the 51-year-old from Delvina. For Vasili, his brother did not report it to the police, the only denunciation is the publication of this case in the program. It has been almost 8 months since Vasili did not contact his brother in Delvina