Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka njoftuar se në Shqipëri janë konfirmuar rastet e para të gripit të shpendëve.

Deri më tani janë konfirmuar raste me gripin e shpëndëve në tre vatra në vendin tonë. Vatrat janë në Tiranë, Kukës dhe Fushë-Krujë.

Shërbimi Veterinar kreu eliminimin e shpendëve të prekura dhe të dyshimtë, si dhe mori masat për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes.

Njoftimi i plotë

Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural deklaron se po ndjek me vëmendje monitorimin e situatës epidemiologjike në popullatën e shpendëve në vendin tonë. Pas njoftimit të dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetit të Kafshëve, për praninë e virusit të Gripit të shpendëve në disa vende të rajonit dhe më gjerë, me urdhër të ministres Milva Ekonomi u hartua një plan masash mbrojtëse.

Së pari, u bë ndalimi i hyrjes të shpendëve në territorin e vendit tonë nga vendet që kanë konfirmuar praninë e sëmundjes. Pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural është ngritur Qendra Kombëtare e Krizës për drejtimin dhe koordinimin e planit të veprimit. Pas analizimit të mostrave nga rastet e dyshimta në shpendë të oborrit, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV), është konfirmuar prania e Gripit të shpendëve (Influenca Aviare) të tipit H5N8. Sëmundja është e pranishme vetëm në 3 vatra

The Ministry of Agriculture and Rural Development has announced that the first cases of bird flu have been confirmed in Albania.

So far, cases of bird flu have been confirmed in three outbreaks in our country. The hearths are in Tirana, Kukës and Fushë-Krujë.

The Veterinary Service carried out the elimination of affected and suspicious birds, as well as took measures to prevent further spread of the disease.

Full notice

The Ministry of Agriculture and Rural Development states that it is closely monitoring the epidemiological situation in the bird population in our country. Following the announcement given by the World Organization for Animal Health, about the presence of the Avian Influenza virus in some countries of the region and beyond, by order of Minister Milva Ekonomi, a plan of protection measures was drafted.

First, the entry of birds into the territory of our country by countries that have confirmed the presence of the disease was banned. A National Crisis Center has been set up at the Ministry of Agriculture and Rural Development to direct and coordinate the action plan. After analyzing samples from suspicious cases in yard birds, at the Institute of Food Safety and Veterinary (ISUV), the presence of Avian Influenza (Avian Influenza) type H5N8 was confirmed. The disease is present in only 3 foci