Lajm tragjik për Elbasanin dhe më gjërë. Është ndarë nga jeta për shkak të Covid-19 ish-rektori i Universitetit të Elbasanit prof. dr. Jani Dode. Ai ishte 63-vjeç.

Prej rreth 2 javësh, prof . Dode ndodhej në Spitalin Infektiv në Tiranë, por nuk ka mundur t’i mbijetojë sëmundjes.

Lajmi për ndarjen nga jeta të tij ka hidhëruar pa masë fam,iljen, shokët, miqtë, të afërm, studentë, pedagogë, qarqet shkencore të gjithë ata që e njohën dhe që ai i kishte të shumtë.

Prof. Dr. Jani Dode ishte një nga profesorët më të zotë. Zotëronte dije të gjërë shkencore e profesionale. Ishte i njohur në qarqet akademike brenda dhe jashtë vendit. Ai ishte një fizikant i shquar që do ti mungojë shkencës shqiptare.

Ai ishte edhe një drejtues dhe organizator i zoti. Mbajti postin e pozicionit të Rektorit të Universitetit të Elbasanit për 8 vjet. Ka mbajtur edhe detyra të tjera të rëndësishme që i ka përmbushur me sukses.

Por mbi të gjitha ai ishte një baba dhe bashkëshort shembullor.

Kush ishte Prof. Dr. Jani Dode:

Lindi më 07.04.1957 në Leskovik.

Në vitin 1976 përfundoi Shkollën e Mesme të Përgjithshme “Petro Nini Luarasi”, Ersekë

Në vitin 1981 mori titullin “Kandidat i shkencave” në Universitetin e Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës – Dega Fizikë.

Nw vitin 1992 “Kandidat i Shkencave.

Në vitin 1993 mori titulli “Doktor i Shkencave”.

Në vitin 1994 mori titulli “As. Profesor”.

Nw vitin 1998 merr titullin “Profesor”

Kronologji e detyrave te kryera:

28.03.2012 Zv.Rektor i Universitetit “A. Xhuvani” Elbasan.

Prej 2.05.2008 e deri 28.03.2012 Kryetar i Këshillit të Administrimit të UE.

Prej 10.02 1999 deri 10.01.2008 Rektor i Universitetit “A.Xhuvani”

Prej 16. 08. 1998 deri 10.02.1999 Përgjegjes i Departamentit të Fizikes F SH N Universiteti “A Xhuvani “Elbasan.

Prej 16. 08. 1983 e në vazhdim Pedagog në departamentin e Fizikës FSHN Universiteti “A.Xhuvani“ Elbasan.

Prej 16. 09. 1981 deri 16. 08. 1983 Mësues në Kosovë, rrethi Elbasan .

Prej 15. 07. 1987 deri 15. 08. 1988 Fizikant në laboratorin e Uzinës së materialeve karbonike në Kombinatin Metalurgjik.

Infoelbasani.com i përcjell ngushëllimet e sinqerta familjes Doda!

Tragic news for Elbasan and beyond. He passed away due to Covid-19, the former rector of the University of Elbasan prof. dr. Jani Dode. He was 63 years old.

For about 2 weeks, prof. Dode was in the Infectious Diseases Hospital in Tirana, but he could not survive the disease.

The news of the separation from his life has greatly embittered the family, friends, relatives, students, professors, scientific circles, all those who knew him and that he had many.

Prof. Dr. Jani Dode was one of the most talented professors. He possessed extensive scientific and professional knowledge. He was well known in academic circles at home and abroad. He was a prominent physicist who will be missing from Albanian science.

He was also a good leader and organizer. He held the position of Rector of the University of Elbasan for 8 years. He has also held other important tasks that he has successfully completed.

But above all he was an exemplary father and husband

Who was Prof. Dr. Jani Dode:

He was born on 07.04.1957 in Leskovik.

In 1976 he graduated from the General High School “Petro Nini Luarasi”, Ersekë

In 1981 he received the title “Candidate of Sciences” at the University of Tirana Faculty of Natural Sciences – Department of Physics

In 1992 he received the title “Doctor of Science”

In 1994 he received the title “Professor”

Chronology of tasks performed:

28.03.2012 Vice Rector of the University “A. Xhuvani ”Elbasan.

From 2.05.2008 until 28.03.2012 Chairman of the EU Administration Council.

From 10.02 1999 to 10.01.2008 Rector of the University “A. Xhuvani”

From 16. 08. 1998 to 10.02.1999 Head of the Department of Physics F SH N University “A Xhuvani” Elbasan.

From 16. 08. 1983 onwards Lecturer in the Department of Physics FSHN University “A. Xhuvani” Elbasan.

From 16. 09. 1981 to 16. 08. 1983 Teacher in Kosovo, Elbasan district.

From 15. 07. 1987 to 15. 08. 1988 Physicist in the laboratory of the Carbon Materials Plant at the Metallurgical Plant

qualification

04/20/1998 “Professor”
18. 11. 1994 “As / Professor”
April 25, 1992 “Candidate of Physical Sciences”
30. 06. 1993 “Doctor of Science”
1976- 1982 Department of Physics and Special Physics, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana