Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Taulant Dedja, iu bën thirrje të gjithë shqiptarëve të mbështesin manifestimin e 2 marsit, të thirrur nga Presidenti Ilir Meta, në mbrojtje të Kushtetutës së Shqipërisë.

Përmes një mesazhi nga Kanadaja, ku jeton prej vitesh, ish-deputeti shkruan se Rilindja ka vdekur dhe nga PS nuk ka mbetur më asgjë, duke shtuar se nuk mbështet Ilir Metën, por institucionin e Presidentit.

“Le të dalim të gjithë më 2 Mars në mbrojtje të Kushtetutës së miratuar në vitin 1998”- shkruan ai, duke shtuar se nëse nuk dilet më 2 mars, kryeministri Edi Rama do të vazhdojë t’i bëjë Shqipërisë atë që s’ka mundur asnjë pushtues t’ia bëjë ndër shekuj. Shpopullimin!

Mesazhi i ish-deputetit:

Kam 12 vjet që jam larguar nga politika aktive dhe po aq që jetoj larg Shqipërisë. Distanca nuk ma ka zbehur në asnjë rast interesin për çfarë ndodh në atdhe, edhe pse kur shprehem publikisht ndodh të stigmatizohem, si shumë emigrantë të tjerë me komente sipas të cilave ne s’kemi të drejtë të flasim për sa kohë kemi vendosur të mos jetojmë në Shqipëri. Por ndryshe nga shumë që jetojnë në atdhe, angazhimi im publik në raport me Shqipërinë nuk ka lidhje me ndonjë axhendë politike.

Partia për të cilën kontribuova nuk ekziston më, kështu që çka mbetur prej saj nuk më intereson fare. Rilindja ka kohë që ka vdekur, por meqënëse anëtarëve të saj nuk u pëlqejnë as traditat, as zakonet e asgjë që i përket kulturës e trashëgimisë kombëtare ajo nuk di as të njohë e as të mbajë zi. Prandaj na mbetet ne qytetarëve t’u tregojmë rilindasve se Rilindja ka vdekur.

Le t’ua tregojmë këtë më 2 Mars në manifestimin që Presidenti i Republikës Ilir Meta ka thërritur në emër të mbrojtjes së Kushtetutës, themelit të shtetit.

Mos kujtoni se po mbështes Ilir Metën. Nuk mendoj se i duhet mbështetja ime. Aq më tepër që në planin personal unë kam dhe kam patur rezervat e mia me të qëkur ai mbështeti kandidaturën e Ramës për në bashkinë e Tiranës kundrejt emrit tim. Por unë mbështes institucionin e Presidentit, dhe në këtë rast presidenti, që ka qëlluar të quhet Ilir Meta është veç një instrument që qytetarët duhet ta përdorin për të arritur qëllimin që zëri i brendshëm prej vitesh ua pëshpërit brenda vetes. «Kjo qeveri është e korruptuar. Ky parlament është ilegjitim. Meritojmë më shumë. Meritojmë demokracinë që e kërkuam dhe e fituam 29 vite më parë».

Le ta përdorimin pushtetin e presidentit dhe aftësitë e tij organizative për të arritur atë që duam edhe ne. Të shpëtojmë nga qeverisja e një dore banditësh e kusarësh që e kanë shitur vendin për disa dollarë më shumë në llogaritë e tyre të pallogaritura. E dëgjuat që do ia falin vetes të gjitha allishverishet fiskale? Natyrisht, për të dalë me duar të pastra e të jetojnë në Karaibe të lumtur. Ndërsa të ndershmit e të drejtët, të varfrit e të papërlyerit le të mbyten në varfëri apo të surdisen e surgjynosen nëpër botë.

E pra, pse të mos dalim në 2 Mars e të kërkojmë vendosjen e rendit të ri? Vendosjen e rendit të së drejtës, duke hedhur poshtë shtetin e policisë së Leshit dhe bandave kriminale që qeverisin vendin.

Le të dalim të gjithë më 2 Mars në mbrojtje të Kushtetutës së miratuar në vitin 1998.

Personalisht si zyrtari i drejtpërdrejt i ngarkuar për organizimin e referendumit të Kushtetutës në 1998, njëherazi dhe pjesëtar i njërit prej grupeve të punës që u mor me pjesën që lidhej me pushtetin lokal, ndjej moralisht përgjegjësinë për ta mbrojtur atë.

Kushtetuta e vitit 1998, e hartuar nga Komisioni i Venecias, me kalimin e kohës u pranua nga të gjithë dhe falë sistemit krejt te balancuar që vendoste, Shqipëria kapërceu krizën e pas 1997, realizoi në mënyre model këmbimin e pushtetit në vitin 2005 pasi zgjodhi edhe presidentin me konsensus (pikërisht falë balancës që ofronte Kushtetuta), u anëtarësua në NATO dhe iu hapën përfundimisht dyert e integrimit për në Bashkimin Europian.

Kushtetuta e vitit 1998, është më e mira në gjithë historinë e shtetit shqiptar, por edhe ndër më të ekulibruarat sa i takon raporteve mes tre pushteteve dhe sistemit zgjedhor miks që parashikonte. Prekja e saj në vitin 2008 e këtej u provua se ishte fatale. Ndërgjegjen e kam të qetë, sepse po në atë vit kam votuar hapur në Parlament kundër ndryshimit që iu bë pjesës së sistemit zgjedhor. Vazhdimi dihet… «Përfituesi» kryesor ishte kryeministri aktual, i cili me listat personale që hartoi mbushi radhët e legjislativit me kriminelë, analfabetë funksionale dhe injorantë par excellence.

Dhe ky është vetëm fillimi-ka thënë ai. Nëse ne nuk dalim më 2 Mars të manifestojmë ai do vazhdojë t’i bëjë Shqipërisë atë që s’ka mundur asnjë pushtues t’ia bëjë ndër shekuj. Shpopullimin! Shfarosjen e kombit shqiptar. Ky njeri është qënia më antikombëtare që ka parë historia e Shqipërisë. Ai nuk e do Shqipërinë, as rregullin, as sigurinë, as shtetin e as drejtësinë. Ai njeh vetëm paranë, krimin,

 

Former Socialist Party MP Taulant Dedja calls on all Albanians to support the March 2 event, called by President Ilir Meta, in support of the Albanian Constitution.

In a message from Canada, where he has been living for years, the former lawmaker writes that the Renaissance has died and that there is nothing left of the SP, adding that it does not support Ilir Meta but the institution of the President.

“Let us all come out on March 2 in defense of the Constitution adopted in 1998″ – he writes, adding that if he does not come out on March 2, Prime Minister Edi Rama will continue to do to Albania what he has not been able to do. let no conqueror do it for centuries. Depopulation!

Message from the former MP:

I have been away from active politics for 12 years and just as I live away from Albania. Distance has by no means diminished my interest in what is happening in my home country, although when I publicly state that I happen to be stigmatized, like many other immigrants with comments that we have no right to talk as long as we decide not to live in Albania. But unlike many who live in the homeland, my public engagement with Albania has nothing to do with any political agenda.

The party I contributed to no longer exists, so what is left of it I don’t care about. The Renaissance has long since died, but since its members dislike neither the traditions nor the customs of anything pertaining to national culture and heritage it knows neither to recognize nor to mourn. So it is up to us citizens to tell the Renaissance that the Renaissance has died.

Let us tell you this on March 2 in the manifestation that the President of the Republic Ilir Meta called in the name of protecting the Constitution, the foundation of the state.

Remember that I’m supporting Ilir Meta. I don’t think he needs my support. Moreover, in my personal plan I have and have had my reservations with him since he supported Rama’s candidacy for Tirana municipality against my name. But I support the institution of the President, and in this case the president, who has been called Ilir Meta, is just an instrument that citizens must use to achieve the goal that the domestic voice has been whispering to them for years. “This government is corrupt. This Parliament is illegitimate. We deserve more. We deserve the democracy we sought and won 29 years ago. ”

Let’s use the president’s power and his organizational skills to achieve what we want. Let’s get rid of the rule of a handful of thugs and robbers who have sold the country for a few dollars more in their untold accounts. Did you hear that all fiscal governments will forgive themselves? Of course, to come out with clean hands and live in a happy Caribbean. Whereas the honest and the righteous, the poor and the immaculate, may be plunged into poverty or slaughtered and exiled to the world.

So why not go out on March 2 and ask for a new order? Establishing the rule of law, rejecting the state of the Wool police and criminal gangs that govern the country.

Let’s all come out on March 2 in support of the Constitution adopted in 1998.

Personally as the direct official in charge of organizing the 1998 constitutional referendum, and at the same time a member of one of the working groups dealing with the local government, I feel morally responsible for protecting it.

The constitution of 1998, drafted by the Venice Commission, was widely accepted by all, and thanks to the well-balanced system it put in place, Albania overcame the post-1997 crisis, modeled on the exchange of power in 2005 after electing another the president by consensus (precisely because of the balance provided by the constitution), became a member of NATO and eventually opened the door to integration into the European Union.

The 1998 constitution is the best in the history of the Albanian state, but also one of the most balanced in terms of relations between the three powers and the mixed electoral system it envisaged. Her touch in 2008 proved to be fatal. I have a good conscience, because that same year I voted openly in Parliament against the change that was made to the electoral system. The sequel is known… The main “beneficiary” was the current prime minister, who filled the ranks of the legislature with criminals, functional illiterates and ignorant par excellence with personal lists.

And this is just the beginning – he said. Unless we go out on March 2nd to manifest it will continue to do to Albania what no conqueror could do for centuries. Depopulation! Extermination of the Albanian nation. This man is the most anti-national being in the history of Albania. He does not want Albania, neither the rule, nor the security, neither the state nor justice. He knows only money, crime,