Ambasada Gjermane në Tiranë ka njoftuar se nga dita e sotme është rihapur sektori i vizave dhe pasaportave, por numri i aplikimeve që përpunohen çdo ditë, do të reduktohet. Do të ketë një shtyrje të orareve dhe datave të aplikimeve, ndërsa të gjithë qytetarët që janë të prekur nga këto masa do të njoftohen personalisht.

Njoftimi – Sektori i vizave hapet sërish me kapacitet të kufizuar

Prej ditës së hënë, datë 23 nëntor, Sektori i Vizave dhe Pashaportave është sërish i hapur. Por numri i aplikimeve, që përpunohen çdo ditë, do të reduktohet. Për pasojë do të ketë detyrimisht shtyrje të orareve dhe datave të aplikimeve. Personat e prekur nga këto masa do të njoftohen personalisht. Por kjo mund të kërkojë disa javë. Ndërkohë shpërndarja e pashaportave të pajisura me vizë vijon në segmentet e zakonshme kohore. Lutemi të mbahet në konisderatë, që deri në një njoftim të dytë nuk mund të bëhen legalizime.

Këto masa merren për të mbrojtur shëndetin e aplikuesve/-eve dhe të punonjësve/-eve. Synimi ynë është ruajtja e sigurisë në shërbim dhe mundësisht shmang’ja e një mbylljeje të plotë të Zyrës së Vizave për shkak të rasteve Covid-19. Për këtë qëllim na duhet të marrim masat përkatëse. Lutemi për mirëkuptimin tuaj.

The German Embassy in Tirana has announced that from today the visa and passport sector has been reopened, but the number of applications processed every day will be reduced. There will be a postponement of application times and dates, while all citizens affected by these measures will be notified in person.

Notice – The visa sector reopens with limited capacity

As of Monday, November 23, the Visa and Passport Sector is open again. But the number of applications, which are processed every day, will be reduced. As a result, there will be mandatory postponement of application schedules and dates. Persons affected by these measures will be notified in person. But this may take a few weeks. Meanwhile, the distribution of visas issued passports continues in the usual time segments. Please keep in mind that until a second notification no legalizations can be made.

These measures are taken to protect the health of applicants and employees. Our goal is to maintain security in the service and possibly avoid a complete closure of the Visa Office due to the Covid-19 cases. For this purpose we need to take appropriate measures. We ask for your understanding.