Ambasada Gjermane në Tiranë, në një njoftim në rrjetin social “Facebook” thotë se nisur nga situata epidemiologjike, prej ditës së nesërme, më 9 maj Shqipëria nuk kategozirohet si zonë risku.

Gjithsesi, ky zhvillim nuk ndryshon asgjë në kufizimet e hyrjes. Sipas një rekomandimi të BE-së nga shtetasit rezidentë në Shqipëri do të lejohen edhe më tëj të udhëtojnë drejt Gjermanisë apo Bashkimit Evropian vetëm ata që ushtrojnë një funksion të rëndësishëm apo udhëtimi i të cilëve është domosdoshmërisht i nevojshëm! Udhëtime për qëllime thjesht turistike nga Shqipëria drejt Gjermanisë do të jenë fillimisht, sikundër deri më tani, të pamundura.

Njoftimi

E rëndësishme: Ndryshim në vlerësimin e riskut prej Institutit Robert Koch për Shqipërinë

Nisur nga situata epidemiologjike pozitive Shqipëria që prej ditës së nesërme, 9 maj, nuk kategorizohet më si zonë rreziku për Covid-19. Instituti Robert Koch e ka pasqyruar këtë në faqen e tij të internetit

(https://www.rki.de/…/Neuartiges…/Risikogebiete_neu.html).

E rëndësishme: Ky zhvillim nuk ndryshon asgjë në kufizimet e hyrjes. Sipas një rekomandimi të BE-së nga shtetasit rezidentë në Shqipëri do të lejohen edhe më tëj të udhëtojnë drejt Gjermanisë apo Bashkimit Evropian vetëm ata që ushtrojnë një funksion të rëndësishëm apo udhëtimi i të cilëve është domosdoshmërisht i nevojshëm! Udhëtime për qëllime thjesht turistike nga Shqipëria drejt Gjermanisë do të jenë fillimisht, sikundër deri më tani, të pamundura. Informacione të mëtejshme gjeni në faqen e internetit: https://www.bmi.bund.de/…/coronav…/coronavirus-faqs.html

Për udhëtarët nga Shqipëria ky zhvillim sjell lehtësira vetëm përsa u përket formaliteteve të udhëtimit – duke nisur e shumta prej datës 19 maj nuk janë më të nevojshme regjistrimi digjital i udhëtimit dhe detyrimi i karantinës. Por për udhëtarët, që hynë në Gjermani në rrugë ajrore vazhdon të jetë në fuqi detyrimi i një testi përpara nisjes (test PCR- ose antigjenesh, jo me herët se 48 orë përpara nisjes).

The German Embassy in Tirana, in an announcement on the social network “Facebook” says that given the epidemiological situation, from tomorrow, on May 9, Albania is not categorized as a risk area.

However, this development does not change anything in the entry restrictions. According to an EU recommendation from citizens residing in Albania will be allowed to travel even further to Germany or the European Union only those who exercise an important function or whose travel is necessarily necessary! Travel for purely tourist purposes from Albania to Germany will initially be, as before, impossible.

Notification-Important: Change in risk assessment by the Robert Koch Institute for Albania

Given the positive epidemiological situation, Albania from the next day, May 9, is no longer categorized as a danger zone for Covid-19. The Robert Koch Institute has reflected this on its website

(https://www.rki.de/…/Neuartiges…/Risikogebiete_neu.html).

Important: This development does not change anything in access restrictions. According to an EU recommendation from citizens residing in Albania will be allowed to travel even further to Germany or the European Union only those who exercise an important function or whose travel is necessarily necessary! Travel for purely tourist purposes from Albania to Germany will initially be, as before, impossible. Further information is available on the website: https://www.bmi.bund.de/…/coronav…/coronavirus-faqs.html

For travelers from Albania, this development brings convenience only in terms of travel formalities – starting from May 19, digital travel registration and quarantine are no longer required. But for passengers entering Germany by air, the pre-departure test (PCR- or antigen test, not earlier than 48 hours before departure) remains in force.