Ersa Shtylla vajza e shkollës Xhezar Meci nga Poroçani i Gramshit fiton Çmimin e Tretë si piktura më e mirë në rang Kombetar për klasat e 6 deri në të 9-tën.

Urimin më të veçantë për Festat e Nëntorit dua ta përcjell përmes fituesve të konkursit të pikturës “Shqipëria Ime”.

Gjatë këtij muaji kemi postuar fotot e përzgjedhura mes mijërash që na kanë ardhur në e-mailin tonë, në katër albume. Albumi i parë me nxënësit e arsimit fillor (klasat 1-5), albumi i dytë me nxënësit e arsimit të mesëm të ulët (klasat 6-9), albumi i tretë me nxënësit e arsimit të mesëm të lartë (klasat 10-12) dhe një album të veçantë dedikuar vetëm Festave të Nëntorit.

Këta artistë shumë të talentuar i kanë bërë gjatë këtij muaji promovimin më të veçantë Shqipërisë sonë të bukur, por kanë përcjellë gjithashtu vlerat më të larta të atdhedashurisë, nderimit të flamurit, figurave historike, simboleve tona më të dashura si dhe ngjarjeve më të rëndësishme në historinë e popullit tonë.

Këto piktura do t’i gjeni të ekspozuara edhe në hollin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, e cila do të jetë e hapur për një javë gjatë muajit dhjetor për të gjithë të interesuarit, sigurisht në zbatim të të gjitha masave anti-COVID.
Gëzuar Festat e Nëntorit!

Ersa Shtylla, a schoolgirl from Xhezar Meci from Poroçani, Gramsh, wins the Third Prize as the best painting at the National level for grades 6 to 9.

I want to convey the most special congratulations for the November Holidays through the winners of the painting competition “My Albania”.

During this month we have posted selected photos among the thousands that have come to our e-mail, in four albums. The first album with primary school students (grades 1-5), the second album with lower secondary school students (grades 6-9), the third album with upper secondary school students (grades 10-12) and a special album dedicated only to the November Holidays.

These very talented artists have made during this month the most special promotion of our beautiful Albania, but they have also conveyed the highest values ​​of patriotism, honoring the flag, historical figures, our most beloved symbols and the most important events in the history of our people.

You will also find these paintings on display in the lobby of the Ministry of Education, Sports and Youth, which will be open for a week during December for all interested parties, of course in compliance with all anti-COVID measures. .
Happy November Holidays!