Në një intervistë në ‘’ Rreze Dielli’’ u tregua një histori të veçantë, e cila edhe njëherë dëshmoi se dashuria triumfon mbi gjithçka. Elsa Nilaj është vajza nga Shkodra, e cila prej disa vitesh jeton në indi, me bashkëshortin e saj indian të cilin e njohu nëpërmjet rrjetetit social Facebook:

‘’ Unë dhe Vishali jemi njohur në rrjetet sociale në Facebook, ishte dicka e rastit, dicka që ndodhi nuk na kishte shkuar mendja që të ndodhte dicka e tillë. Vishali nuk dinte për Shqipërinë shumë, pak ose aspak. Edhe unë për Indinë, nuk isha ajo vajza që më pëlqente ajo kulturë, kisha shumë shokë dhe shoqe që dinin për Bolliëoodin. Ajo ndodhi, ne filluam të flisnim rastësisht Vishali në atë kohë ishte duke u marrë me aktrim po ashtu edhe unë isha duke u marrë me dizenjimet e mija si stiliste dhe ishte puna ajo që na shtyu të flisnim me njëri-tjetrin. Fotografi që kishim hedhur në Facebook dhe ashtu filluam të flisnim gjatë dhe më në fund u afruam shumë me njëri-tjetrin’’ shprehet Elsa për fillimet e njohjes me bashkëshortin e saj indian.

Më pas tregon se si vazhdoi lidhja e tyre, duke bërë që Vishal të udhëtonte drejt Shqipërisë për të njohur nga afër vajzën që I kishte rrëmbyer zemrën nëpërmjet rrjeteve sociale dhe duket se gjithcka shkoi shumë mirë, pasi ai qëndroi në Shqipëri 20 ditë në shtëpinë e Elsës dhe pas një kohe të shkurtër, erdhi dasma të cilën Elsa e përshkruan kështu:

‘’ Fillimisht bëm dasmën në Shqipëri me të gjitha ritualet e fesë krishtere pasi unë jam e krishterë. Në atë kohë kur erdhëm në Indi, dasma kishte filluar sepse këtu dasma është jashtëzakonisht e madhe, përgatitjet kishin filluar ishte dicka për mua shumë e cuditshme, por edhe këtu bëm dasmën me ritualet e fesë hindu’’ shprehet Elsa Nilaj.

Ndërsa tregon se në Indi traditat janë shumë të ndryshme nga ato shqiptare:

‘’ Fisi vijnë tek shtëpia 7 ditë, jetojnë aty me ty, gjithë ato ritualet e tyre që bëjnë që ndoshta I keni parë edhe nëpër telenovela, domethënë është dicka shumë e gjatë. Edhe tre ditë duhet të veshësh një kostum të ri, kemi ato veshjet këtu që janë SARI, edhe këto mi ka blerë vjehrra, sipas ngjyrës që unë pëlqej por janë disa gjëra të veçanta që ti veshësh atë ditë, sic themi në që duhet të shkojmë në kishë më fustan të bardhë dhe ato I kanë ato gjërat e veta por që janë të bukura. Cdo gjë është me harmoni, me kërcim me këngë, është dicka që e pëlqen nuk është vetëm rituale’’ thotë ajo.

Më e vecanta është veshja e nuses me flori, për të cilën Elsa thotë që është gjëja e parë që bëjnë në Indi.

‘’ Këtu e kemi që duhet të blejmë shumë flori. Unë personalisht nuk e përdor floririn asnjëherë, nuk më pëlqen dhe unë I thash nuk e përdor por për atë ditë të dasmës unë do I vendos nuk e kam problem por mos të vij keq mbrapa nuk do ti vendos’’ thotë ajo.

Elsa jeton prej disa vitesh tashmë në Indi, e lumtur me bashkëshortin e saj i cili është një actor Bolliëoodi, ndërsa edhe Elsa ka marrë pjesë në disa filma por profesioni i saj mbetet stilimi, të cilën ajo i dedikon pjesën më të madhe të kohës.

 

In an interview in “Rreze Dielli” a special story was told, which once again proved that love triumphs over everything. Elsa Nilaj is a girl from Shkodra, who has been living in India for several years, with her Indian husband whom she met through the social network Facebook:

“Vishali and I met on social networks on Facebook, it was something random, something that happened we did not think it would happen. Vishali did not know much about Albania, little or nothing. For India, too, I was not the girl who liked that culture, I had many friends who knew about Bollywood. It happened, we started talking casually Vishali at that time was dealing with acting as well I was also dealing with my designs as a stylist and it was work that pushed us to talk to each other. The photo we had posted on Facebook and so we started talking for a long time and finally we got very close to each other “, says Elsa about the beginning of the acquaintance with her Indian husband.

He then tells how their relationship continued, causing Vishal to travel to Albania to get to know the girl who had kidnapped his heart through social media and it seems that everything went very well, as he stayed in Albania for 20 days at the house of Elsa and after a short time, came the wedding which Elsa describes as follows:

“Initially we got married in Albania with all the rituals of the Christian religion because I am a Christian. “At the time when we came to India, the wedding had started because here the wedding is extremely big, the preparations had started, it was something very strange for me, but even here we did the wedding with the rituals of the Hindu religion,” says Elsa Nilaj.

While showing that in India the traditions are very different from the Albanian ones:

“The tribe comes home for 7 days, they live there with you, all those rituals they do that you have probably seen in soap operas, that is, it is something very long. You still have to wear a new suit for three days, we have those clothes here that are SARI, my mother-in-law also bought these, according to the color I like but there are some special things to wear that day, as we say we have to go in church in white dress and they have their own things but they are beautiful. “Everything is in harmony, with dancing to songs, it’s something she likes, it’s not just rituals,” she says.

The most special is the bride’s dress with gold, which Elsa says is the first thing they do in India.

“We have to buy a lot of gold here. “I personally never use gold, I do not like it and I told her I do not use it but for that wedding day I will decide I have no problem but do not regret going back I will not decide,” she says.

Elsa has been living in India for several years now, happy with her husband who is a Bollywood actor, while Elsa has also participated in several films but her profession remains styling, to which she dedicates most of her time.