Pjesë e rubrikës “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare është bërë një vajzë nga Delvina e quajtur Silda. Ajo ka rrëfyer për jetën e saj, pasionin, dëshirat dhe për çfarë ka studiuar. Gjatë rrëfimit, Silda ka treguar se ka një vëlla i cili ka qenë shumë xheloz më përpara për bashkëshortin e saj Sandrin, duke kujtuar një rast kur nuk e gjen tek shtëpia dhe shkon tek lokali ku ajo dhe Sandri po pinin kafe për t’u njohur më shumë dhe ai i xhiron gomat e makinës.

Silda: Unë kam ardhur t’i bëj një surprizë vëllait tim sepse ai është pak xheloz për bashkëshortin tim, por edhe për diçka tjetër.

Fillova studimet në Fakultetin Ekonomik të Tiranës. Dita ditës po kuptoja që unë nuk isha e interesuar për bilancet, për sistemet bankare, nuk isha e interesuar për asnjë lloj gjëje që kishte të bënte me ekonomikun. Unë gjithmonë gjurmoja një çelës për të bërë një poezi. Kur mbarova universitetin mendoja si të gjej një mënyrë për ta vazhduar part time letërsinë që aq shumë e doja, por nuk e gjeta mënyrë.


Më pas në jetën time vjen bashkëshorti, Sandri me një profil shumë të rregullt, të heshtur, një çun që nuk kërkonte vëmendje, që nuk reklamohej. E tërhoqi vëmendjen time ai djalë dhe nisëm një shoqëri shumë të pastër.

Kur do pija kafen e parë me Sandrin, në Durrës vjen Adi, vëllai im. Shkoi tek shtëpia dhe e gjeti derën mbyllur, i binte telefonit unë nuk përgjigjesha. Më pas i bie derës aq fort dhe e regjistron me audio dhe ma çon në Whats App që do të thotë hajde shpejt se po më ik truri. Ia hapa telefonin dhe i thashë të vërtetën që jam me një shok në kafe. Për 2 sekonda ka ardhur, ka xhiruar rrotat e makinës dhe Sandrit nuk i foli.

Ardit Gjebrea: U miqësuan më pas?

Silda: Në fillim Adi ishte pak skeptik, shfaqi disa nota xhelozie, por më pas u miqësuan.

A girl from Delvina named Silda has become part of the column “There is a message for you” on Albanian Sunday. She has confessed about her life, passion, desires and what she has studied. During the confession, Silda has revealed that she has a brother who has been very jealous before for her husband Sandri, recalling a case when he does not find her at home and goes to the bar where she and Sandri were drinking coffee to meet more and he turns the car tires.

Silda: I came to surprise my brother because he is a little jealous of my husband, but also of something else.

I started my studies at the Faculty of Economics in Tirana. Day by day I was realizing that I was not interested in balance sheets, in banking systems, I was not interested in any kind of thing that had to do with economics. I was always looking for a key to making a poem. When I graduated from university I thought about how to find a way to continue my part of the literature that I loved so much, but I did not find a way.

Then in my life comes my husband, Sandri with a very regular, silent profile, a boy who did not demand attention, who was not advertised. That guy caught my attention and we started a very clean company.

When I want to drink my first coffee with Sandri, my brother Aad comes to Durrës. Went to the house and found the door locked, the phone rang I did not answer. Then he knocks on the door so hard and records it with audio and takes me to Whats App which means come on fast because my brain is running out. I opened the phone and told her the truth that I am with a friend in the cafe. For 2 seconds he came, shot the wheels of the car and Sandri did not speak.

Ardit Gjebrea: Did they become friends afterwards?

Silda: At first Aad was a little skeptical, he showed some jealousy, but then they became friends.