Nicolò Zaniolo kthehet në qendër të thashethemeve. Këtë herë është ish e dashura e tij, Sara, e cila do ta bëjë atë baba brenda pak ditësh, që shfryn keq në Instagram. Aty tregon për djalin e shumëdëshiruar më parë nga të dy, por i braktisur më pas nga babai futbollist.

Në detaje, Sara, e cila deri më tani nuk kishte folur kurrë, sqaron gjithçka në Instagram: “Tommaso është fryt i dashurisë së dy personave. Ishte i kërkuar, i dëshiruar dhe zbulimi i mbërritjes së tij u festua në një atmosferë gëzimi të përbashkët. Pastaj diçka ndryshoi dhe papritmas e gjeta veten duke ecur në këtë rrugë drejt prindërimit e vetme, pa asnjë lloj mbështetjeje”.

Sara tregon se si me kalimin e kohës marrëdhëniet me Zaniolo janë përkeqësuar: “Frika që ndjeva në fillim për shkak të mungesës së një figure babai për fëmijën dhe një bashkëpunëtori me të cilin do ta ndiqja këtë rrugë, së shpejti është kthyer në një zhgënjim të fortë, gjithashtu për modalitetet që janë rezervuar për mua. Jo për stuhinë mediatike, në të cilën u gjenda, ose për lajmet e jetës së tij private, që mbërritën menjëherë përmes shtypit, por sepse Nicolò po humbte të gjitha emocionet, atë përzierje gëzimi dhe frike, që karakterizojnë tërë periudhën e shtatzënisë.

Për këto arsye jam përpjekur disa herë ta përfshij atë, por pa sukses. Të gjitha përpjekjet e mia për të kontaktuar kanë qenë të kota, madje më ka bllokuar edhe në rrjetet sociale e whatsapp. Pra, e gjeta veten para një muri të fortë komunikues dhe emocional. Unë me të vërtetë shpresoj që muret të rrëzohen dhe Nicolò më në fund të gjejë guximin për të emancipuar veten dhe për të pohuar ndjenjat e tij, duke hapur zemrën e babait, për të shijuar të gjithë bukurinë që vjen nga të qenit prind”. Tani për tani, asnjë përgjigje nga Nicolò dhe njerëzit përreth tij.

Nicolò Zaniolo becomes the center of gossip. This time it is his ex-girlfriend, Sara, who will make him dad in a few days, who vents badly on Instagram. There it tells of the son previously longed for by both, but later abandoned by the footballer father.

In detail, Sara, who had never spoken before, explains everything on Instagram: “Tommaso is the fruit of the love of two people. He was wanted, desired, and the discovery of his arrival was celebrated in an atmosphere of shared joy. “Then something changed and I suddenly found myself walking this path to single parenthood, without any kind of support.”

Sara tells how over time the relationship with Zaniolo has deteriorated: “The fear I felt at first due to the lack of a father figure for the child and a co-worker with whom I would follow this path, soon turned into a disappointment. strong, also for the modalities that are reserved for me. Not because of the media storm I was in, or because of the news of his private life, which immediately reached the press, but because Nicolò was losing all the emotions, that mixture of joy and fear that characterize the entire period of her pregnancy.

For these reasons I have tried several times to include it, but without success. All my attempts to contact have been in vain, it has even blocked me on whatsapp social networks. So I found myself in front of a strong communicative and emotional wall. “I really hope the walls fall down and Nicolò finally finds the courage to emancipate herself and assert her feelings, opening her father’s heart, enjoying all the beauty that comes from being a parent.” For now, no response from Nicolò and the people around him.