Pas ngjarjes tragjike të 8 dhjetorit, kur u vra nga një punonjës policie 25-vjeçari, Klodjan Rasha, Këshilli i Ministrave ka vendosur që ta trajtojë familjen e tij me një pagesë të veccantë prej 61 mijë lekësh në muaj.

Pas ngjarjes tragjike të 8 dhjetorit, kur u vra nga një punonjës policie 25-vjeçari, Klodjan Rasha, Këshilli i Ministrave ka vendosur që ta trajtojë familjen e tij me një pagesë të veçantë prej 61 mijë lekësh në muaj.

Vendimi i Qeverisë është miratuar më 11 dhjetor dhe parashikon “dhënien e trajtimit të veccanët familjes së të ndjerit Klodian Rasha, në formën e financimit mujor, në masën e tetëfishit të pensionit social, që është 7600 lekë. Trajtimi me 61000 lekë në muaj, sipas VKM-së, nis nga data 1 dhjetor 2020.

Ndërkohë që në një tjetër vendim, duke marrë shkasë nga kjo ngjarje e rëndë, Qeveria ka bërë një shtesë në ligjin për “Sigurimet Shoqërore”.

“Familja, e cila ka humbur aksidentalisht pjesëtarë të saj, si pasojë e veprimeve të kryera gjatë ushtrimit të detyrës nga punonjës të organeve ligjzbatuese, përfiton trajtim të veçantë financiar deri në masën e tetëfishit të pensionit social. Trajtimi i veçantë financiar dhe anëtari që përfiton në emër të familjes, përcaktohet me vendim individual të Këshillit të Ministrave dhe financohet nga buxheti i shtetit”, thuhet në vendimin e qeverisë.

Ngjarja tragjike ndodhi herët në mëngjesin e datës 8 dhjetor në rrugën “Dritan Hoxha” në Tiranë, ku 25 vjeçari Klodjan Rasha është qëlluar për vdekje me armë nga polici Nevaldo Hajdaraj.

Kjo ngjarje e rëndë pasoi me reagime të shumta por edhe protesta, të cilat degjeneruar në dhunë dhe shkatërrime në Tiranë dhe qytetet të tjera të vendit. Kryeministri Rama e vizitoi familjen Rasha menjëherë pas kthimit nga një vizitë në SHBA.

After the tragic event of December 8, when 25-year-old Klodjan Rasha was killed by a police officer, the Council of Ministers has decided to treat his family with a special payment of 61 thousand ALL per month.

After the tragic event of December 8, when 25-year-old Klodjan Rasha was killed by a police officer, the Council of Ministers has decided to treat his family with a special payment of 61 thousand ALL per month.

The decision of the Government was approved on December 11 and provides for “granting special treatment to the family of the late Klodian Rasha, in the form of monthly funding, in the amount of eight times the social pension, which is 7600 ALL. Treatment with 61000 ALL per month, according to DCM, starting from December 1, 2020.

While in another decision, taking trigger from this serious event, the Government has made an addition to the law on “Social Security”.

“The family, which has accidentally lost its members, as a result of actions performed during the exercise of duty by employees of law enforcement agencies, receives special financial treatment up to eight times the social pension. Special financial treatment and the member who benefits on behalf of the family, is determined by an individual decision of the Council of Ministers and is financed from the state budget ”, it is stated in the government decision.

The tragic event happened early in the morning of December 8 on “Dritan Hoxha” street in Tirana, where 25 year old Klodjan Rasha was shot dead by police officer Nevaldo Hajdaraj.

This serious event was followed by numerous reactions but also protests, which degenerated into violence and destruction in Tirana and other cities of the country. Prime Minister Rama visited the Rasha family immediately after returning from a visit to the United States