Qeveria ka dyfishuar ndihmën ekonomike për disa kategori familjesh, me argumentin për përballimin e pandemisë, e cila ka 1 vit që ka filluar. Vendimi është marrë pikërisht 2 muaj para zgjedhjeve të 25 prillit dhe disa ditë pas premtimit të opozitës se kur të vijë në pushtet do të dyfishojë ndihmën ekonomike.

Kështu familjet në nevojë që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme, jetimët, viktimat e trafikimit dhe të dhunës do të përfitojnë për një periudhë 6 mujore dyfishim të ndihmës ekonomike.

Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare i shtrin efektet nga data 1 janar i këtij viti deri në Qershor. Sipas qeverisë vendimi është marr me qëllim zbutjen e efekteve të shkaktuara nga pandemia covid-19.

Masa e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë përcaktohet sipas strukturës të familjes. Kjo është hera e dytë që nga shpallja e pandemisë që qeveria miraton dyfishimin e pagesës të ndihmës ekonomike.

Në Paketën Financiare 1 në mbështetje të biznesit të vogël dhe qytetarëve, u miratua Masa 2 për dyfishim të pagesës për individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomike dhe Masa 3 dyfishim të pagesës për individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga papunësia. Pagesa e ndihmës ekonomike dhe papunësisë u dyfishua për 3 muajt e periudhës të karantinës.

The government has doubled the economic aid for some categories of families, with the argument for coping with the pandemic, which has 1 year since it started. The decision was made exactly 2 months before the April 25 elections and a few days after the opposition promised that when it comes to power it will double economic aid.

Thus families in need who do not have or have insufficient income, orphans, victims of trafficking and violence will benefit for a period of 6 months doubling economic assistance.

The decision published in the official gazette extends its effects from January 1 of this year to June. According to the government, the decision was taken in order to mitigate the effects caused by the covid-19 pandemic.

The amount of economic assistance for families in need is determined according to the family structure. This is the second time since the announcement of the pandemic that the government has approved a doubling of economic aid payments.

In Financial Package 1 in support of small business and citizens, Measure 2 for doubling the payment for individuals who receive payment of economic assistance and Measure 3 for doubling the payment for individuals who benefit from the payment of unemployment income was approved. Payment of economic assistance and unemployment doubled for the 3 months of the quarantine period.