Këshilli i Ministrave ka vendosur në mbledhjen e sotme që të ndihmojë bizneset që duhet të zbatojnë protokollet e sigurisë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në ambientet e punës. Ndihma shkon për bizneset e mesme dhe të vogla dhe është vetëm për dy muaj, nëntorin dhe dhjetorin, përkatësisht nga 20 mijë lekë të vjetra për cdo punonjës, pra 40 mijë në total vetëm për 60 ditë.

Në total kjo mini-paketë do i kushtojë shtetit 187 092 000 lekë, që i merr nga programi i nxitjes së punësimit. Ndihma financiare u jepet ndërmarrjeve për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve, për të zbatuar protokollet në kuadër të pandemisë COVID-19, bazuar në numrin e të punësuarve. Kategoritë dhe kushtet sqarohen në vendimin e plotë të qeverisë më poshtë.

Vendimi i plote

NDIHMËN FINANCIARE TË DISA PREJ KATEGORIVE KRYESORE TË NDËRMARRJEVE, TË CILAT ZBATOJNË PROTOKOLLET E SIGURISË NË KUADËR TË PARANDALIMIT E TË KONTROLLIT TË PANDEMISË COVID-19

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 44, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të neneve 11 e 17, të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, dhe të pikës 5, të nenit 41, të ligjit nr.45/2019, “Për mbrojtjen civile”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Ky vendim synon dhënien e ndihmës financiare për ndërmarrjet e kategorizuara të vogla dhe të mesme në sektorin e prodhimit (në vijim, “ndërmarrjet”), sipas nenit 4, të ligjit nr.8957, datë 17.10.2002, “Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”, të ndryshuar, sipas kodeve REV 2 NACE, në aneksin nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ndihma financiare shtrihet për periudhën nëntor-dhjetor 2020 dhe u jepet ndërmarrjeve për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve, për të zbatuar protokollet në kuadër të pandemisë COVID-19, bazuar në numrin e të punësuarve.

3. Skema jep ndihmë financiare të drejtpërdrejtë për ndërmarrjet, që të mbulojë një pjesë të shpenzimeve, për të zbatuar protokollet në kuadër të pandemisë COVID-19, bazuar në numrin e të punësuarve.

4. Skema mbështetëse llogaritet e jepet për ndërmarrjet, të punësuarit e të cilave figurojnë në listëpagesat e përditësuara të tatimpaguesit, për muajin qershor 2020, të dorëzuara përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

5. Ndërmarrja për çdo të punësuar në më tepër se një listëpagesë përfiton vetëm një herë ndihmën financiare, sipas këtij vendimi. Në rastet kur i punësuari është në më tepër se një listëpagesë dhe kontributet paguhen nga të dyja ndërmarrjet, ndihmën financiare e merr ndërmarrja, e cila aplikon e para. Ndërmarrja që nuk aplikon e para, nuk e përfiton ndihmën financiare vetëm për të punësuarin që është në më tepër se në një listëpagesë. Nuk konsiderohen të punësuar individët e deklaruar me 0 (zero) lekë në listëpagesë.

6. Ndërmarrjeve u jepet si ndihmë financiare një shumë fikse, në masën 4 000 (katër mijë) lekë për çdo punonjës, e llogaritur për dymujorin nëntor-dhjetor 2020, respektivisht 2 000 (dy mijë) lekë për çdo muaj.

7. Nuk përfitojnë nga ndihma financiare ndërmarrjet, të cilat nuk rezultojnë aktive në datën e hyrjes në fuqi të vendimit e që nuk kanë dorëzuar deklaratë vjetore për vitin 2019 (tatim i fitimit ose tatim i thjeshtuar mbi fitimin).

8. Aplikimi për përfitimin e ndihmës financiare kryhet nga ana e ndërmarrjeve në sistemim e-filling, duke deklaruar:

a) NIPT-in e përfituesit;
b) numrin total të punonjësve për të cilët përfiton subjekti;
c) bankën, ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;
ç) IBAN-in e llogarisë bankare.

9. Me qëllim shmangien e abuzimit, strukturat e administratës tatimore, duke përdorur analizën e riskut, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e aplikimit, mund të kryejnë edhe verifikime të ndërmarrjeve përfituese, nëse përmbushen kriteret. Lista e ndërmarrjeve përfituese publikohet në website-in e administratës tatimore.

10. Në zbatim të legjislacionit ekzistues, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i paraqet Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit (strukturës përgjegjëse për thesarin në degë) dokumentacionin përkatës për kryerjen e pagesave të detajuara, sipas bankave të nivelit të dytë, të cilat i informon për listën/listat e ndërmarrjeve përfituese të skemës mbështetëse, me të dhënat e mëposhtme:

a) NIPT-in e përfituesit;
b) Numrin total të punonjësve për të cilët përfiton subjekti;
c) Bankën, ku përfituesi ka llogarinë rrjedhëse bankare;
ç) IBAN-in e llogarisë bankare.

11. Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit, në zbatim të procedurave ekzistuese, menjëherë, me paraqitjen e urdhërshpenzimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kryen pagesat në total për çdo bankë të nivelit të dytë dhe kjo e fundit, bazuar në listën përmbledhëse të mësipërme të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kryen transfertat në llogaritë bankare të ndërmarrjeve përfituese sipas këtij vendimi.

12. Ndihma financiare për ndërmarrjet përfituese mbulon periudhën nëntor-dhjetor 2020 dhe përfitohet vetëm një herë si shumë e vetme.

13. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, deri në masën 187 092 000 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë milionë e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë, përballohen nga zëri “Nxitja e punësimit”, në programin 10550, “Tregu i punës”, në buxhetin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, miratuar për vitin 2020.

14. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

The Council of Ministers has decided at today’s meeting to help businesses that need to implement safety protocols to prevent the spread of coronavirus in the workplace. The assistance goes to medium and small businesses and is only for two months, November and December, respectively from 20 thousand old lekë for each employee, ie 40 thousand in total only for 60 days.

In total, this mini-package will cost the state 187,092,000 ALL, which it receives from the employment promotion program. Financial assistance is provided to enterprises to cover part of the costs, to implement the protocols within the COVID-19 pandemic, based on the number of employees. The categories and conditions are explained in the full government decision below.

The complete decision

FINANCIAL ASSISTANCE OF SOME OF THE KEY CATEGORIES OF ENTERPRISES, WHICH IMPLEMENT SECURITY PROTOCOLS IN THE FRAMEWORK OF 19 PANDEM PREVENTION AND CONTROL

Pursuant to Article 100 of the Constitution, Article 44, Law no. 9936, dated 26.6.2008, “On the management of the budget system in the Republic of Albania”, as amended, Articles 11 and 17, of Law no. 88 / 2019, “On the budget of 2020”, as amended, and point 5, article 41, of law no. 45/2019, “On civil protection”, on the proposal of the Minister of Finance and Economy, the Council of Ministers

Decided

1. This decision aims to provide financial assistance to categorized small and medium enterprises in the production sector (hereinafter, “enterprises”), according to Article 4 of Law no. 8957, dated 17.10.2002, “On enterprises small and medium ”, amended, according to REV 2 NACE codes, in annex no. 1, which is attached to this decision.

2. Financial assistance is extended for the period November-December 2020 and is provided to enterprises to cover part of the costs, to implement the protocols within the COVID-19 pandemic, based on the number of employees.

3. The scheme provides direct financial assistance to enterprises, to cover part of the costs, to implement the protocols within the COVID-19 pandemic, based on the number of employees.

4. The support scheme is calculated and given for the enterprises, whose employees appear in the updated payroll of the taxpayer, for the month of June 2020, submitted before the date of entry into force of this decision.

5. The enterprise for each employee in more than one payroll receives only once the financial assistance, according to this decision. In cases where the employee is on more than one payroll and contributions are paid by both companies, the financial assistance is received by the company, which applies first. The company that does not apply first, does not receive financial assistance only for the employee who is on more than one payroll. Individuals declared with 0 (zero) ALL in the payroll are not considered employed.

6. Enterprises are given as financial assistance a fixed amount, in the amount of 4,000 (four thousand) ALL for each employee, calculated for the two months November-December 2020, respectively 2,000 (two thousand) ALL per month.

7. Enterprises that are not active on the date of entry into force of the decision and that have not submitted an annual declaration for 2019 (profit tax or simplified profit tax) do not benefit from financial assistance.

8. The application for the benefit of financial assistance is made by the enterprises in the e-filling system, stating:

a) Beneficiary NIPT;
b) the total number of employees for whom the entity benefits;
c) the bank, where the beneficiary has a current bank account;
ç) IBAN of the bank account.

9. In order to avoid abuse, the structures of the tax administration, using risk analysis, within 10 (ten) days from the date of application, can also perform verifications of beneficiary enterprises, if the criteria are met. The list of beneficiary companies is published on the website of the tax administration.

10. Pursuant to the existing legislation, the General Directorate of Taxes submits to the General Directorate of Treasury (structure responsible for branch treasury) the relevant documentation for making detailed payments, according to commercial banks, which informs them about the list. / lists of beneficiary companies of the support scheme, with the following data:

a) Beneficiary NIPT;
b) The total number of employees for whom the entity benefits;
c) The bank, where the beneficiary has a current bank account;
ç) IBAN of the bank account.

11. The General Directorate of Treasury, pursuant to the existing procedures, immediately, upon submission of the expenditure order by the General Directorate of Taxes, makes total payments for each commercial bank and the latter, based on the above summary list of submitted by the General Directorate of Taxes, makes transfers to the bank accounts of the beneficiary enterprises according to this decision.

12. Financial assistance to beneficiary enterprises covers the period November-December 2020 and is received only once as a single amount.

13. The financial effects, deriving from the implementation of this decision, up to the amount of 187 092 000 (one hundred eighty seven million ninety two thousand) ALL, are borne by the item “Employment promotion”, in the program 10550, “Market i work ”, in the budget of the Ministry of Finance and Economy, approved for 2020.

14. The Ministry of Finance and Economy and the General Directorate of Taxes are in charge of the implementation of this decision.

This decision enters into force after its publication in the “Official Gazette”.