“Ndalohen të gjitha grumbullimet me rrezikshmëri të lartë të shpërndarjes së infeksionit, me më shumë se 10 persona, (mbledhjet, seminaret, trajnimet, homazhet).

Përjashtimisht, pavarësisht numrit të personave mbajtja e të pames dhe dasmave ndalohet”.

Kështu thuhet në pikën 21 të vendimit të Qeverisë e Kosovës për parandalimin e përhapjes së Covid19.

Edhe pse dje u tha se dasmat lejohen vetëm me dhjetë përsona, duket se Qeveria e Kosovës ka vendosur që mos ti lëjë fare këto organizime meqë në vendim thuhet se pavarësisht numrit të personave, të pamet dhe dasmat ndalohen.

Pritet që të ditët në vazhdim të ketë një sqarim më të sakt lidhur me këtë pikë.

All gatherings with high risk of spreading the infection are prohibited, with more than 10 people (meetings, seminars, trainings, homage).

“Exceptionally, regardless of the number of people, holding wedding and weddings is prohibited.”

This is stated in point 21 of the decision of the Government of Kosovo to prevent the spread of Covid19.

Although yesterday it was said that weddings are allowed with only ten people, it seems that the Government of Kosovo has decided not to leave these organizations at all since the decision states that despite the number of people, invisible and weddings are prohibited.

It is expected that in the coming days there will be a more accurate explanation regarding this point.