Duke nisur nga 1 janari i vitit 2021 zerohet tatimfitimi për bizneset e vogla me xhiro vjetore deri në 14 milionë lekë. Po ashtu, përjashtohen nga TVSH-ja bizneset me xhiro deri në 8 milionë lekë. Ashtu siç ishte paralajmëruar më herët, Qeveria ka draftuar dhe ka kaluar për miratim në mbledhjen e së mërkurës ndryshimet në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”.

TATIM FITIMI

Aktualisht, bizneset e vogla, nga 0 deri në 5 milionë lekë, e kanë zero tatimfitimin, ndërsa nga 5 në 14 milionë lekë paguajnë tatimfitim prej 5%. Me ndryshimet e bëra, sipërmarrjet e vogla çlirohen nga kjo taksë. Nga ana tjetër, bizneset e mëdha, pra, me të ardhura mbi 14 milionë lekë, paguajnë tatimfitim prej 15%.

Jo më larg se dy vite më parë, kur qeveria lehtësoi peshën për bizneset e vogla, duke e bërë 5 për qind tatimin mbi fitimin për të ardhurat deri 14 milionë lekë, argumentonte që pragu 8 milionë i caktuar ishte burim për evazion fiskal. Kjo, sepse deri në 8 milionë bizneset asokohe paguanin 5 për qind tatimfitim dhe mbi 8 milionë paguanin 15 për qind.

“Bizneset e vogla ngurrojnë për të deklaruar xhiron reale, pasi nëse kjo xhiro është 7,9 milionë ky biznes paguan 5% tatim mbi fitimin neto të tij dhe nëse xhiroja e tij do të rritet në 8,1 milionë, ai paguan jo 5%, por tre herë më shumë, 15% tatim mbi fitimin. Pikërisht për të shmangur këtë problem, po prezantojmë rishikimin e pragut dhe të ngarkesës fiskale të tatimit mbi fitimin për biznesin e vogël, duke synuar që pragu 8 milionë lekë të rritet në një kufi të arsyeshëm 14 milionë lekë në vit”, thuhej në relacionin që shoqëronte ndryshimet ligjore.

Por sistemi i ri i taksimit duket që është një risk më vetë, të cilin qeveria e ka shpërfillur. Favorizimi i bizneseve të vogla mund të konsiderohet një ‘goditje’ për bizneset e mëdha dhe mund të bëhet shkak po ashtu për evazion fiskal, pasi nuk krijon një taksim progresiv, sikundër është propozuar edhe nga ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar. TVSH Me ndryshimet e miratuara dje, qeveria ka rritur pragun edhe për TVSH-në.

Kështu, bizneset me të ardhura deri në 8 milionë lekë, nuk do të paguajnë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Dy vite më parë, qeveria vendosi të ulë pragun, nga 5 milionë që ishte, në 2 milionë, një vendim ky që u kontestua jo pak nga shoqatat e bizneset, por që, sipas qeverisë, ishte për të disiplinuar bizneset e vogla.

“Përfshirja e subjekteve në regjimin normal të TVSH-së mundëson deklarimin e transaksioneve të shitjeve dhe blerjeve nga të gjitha palët e përfshira në transaksion, duke mundësuar gjithashtu kryqëzimin e këtij informacioni në funksion të miradministrimit të tatimit”.

Dy vite më pas është sërish kjo maxhorancë që rishkruan ligjin, duke e çuar pragun nga 2 milionë në 8 milionë lekë. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 32.5 mijë subjekte të vogla që janë të përfshirë në skemën e TVSH-së, të cilët prej 1 janarit do të dalin nga skema. TVSH-ja është zëri kryesor që sjell të ardhura në buxhet. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, në vitin 2019 u arkëtuan në total 132 miliardë lekë nga TVSH, ose 31% e totalit të të ardhurave tatimore.

Starting from January 1, 2021, the profit tax is reduced for small businesses with an annual turnover of up to 14 million ALL. Also, businesses with a turnover of up to ALL 8 million are exempt from VAT. As previously announced, the Government has drafted and passed for approval in Wednesday’s meeting the amendments to the law “On income tax”.

INCOME TAX

Currently, small businesses, from 0 to 5 million ALL, have zero profit tax, while from 5 to 14 million ALL pay a profit tax of 5%. With the changes made, small businesses are exempt from this tax. On the other hand, large businesses, with revenues over ALL 14 million, pay a profit tax of 15%.

Not more than two years ago, when the government eased the burden on small businesses, making the 5 percent profit tax on income up to 14 million lek, it argued that the threshold of 8 million was a source of tax evasion. This is because up to 8 million businesses at that time paid 5 percent profit tax and over 8 million paid 15 percent.

“Small businesses are reluctant to declare real turnover, because if this turnover is 7.9 million this business pays 5% tax on its net profit and if its turnover will increase to 8.1 million, it pays no 5% , but three times more, 15% profit tax. Precisely to avoid this problem, we are presenting the revision of the threshold and the fiscal burden of the profit tax for small business, aiming to increase the threshold of 8 million ALL to a reasonable limit of 14 million ALL per year “, it was said in the report that accompanied the legal changes.

But the new taxation system seems to be a risk in itself, which the government has ignored. Favoring small businesses can be considered a ‘blow’ to large businesses and can also be a cause for tax evasion, as it does not create a progressive taxation, as proposed by the experts of the International Monetary Fund. VAT With the changes approved yesterday, the government has increased the threshold for VAT.

Thus, businesses with incomes up to ALL 8 million will not pay Value Added Tax. Two years ago, the government decided to lower the threshold, from 5 million to 2 million, a decision that was contested quite a bit by business associations, but which, according to the government, was to discipline small businesses.

“The inclusion of entities in the normal VAT regime enables the declaration of sales and purchase transactions by all parties involved in the transaction, also enabling the cross-referencing of this information for the purpose of good tax administration.”

Two years later, it is again this majority that rewrote the law, raising the threshold from 2 million to 8 million ALL. According to official data, there are about 32.5 thousand small entities that are included in the VAT scheme, which from January 1 will leave the scheme. VAT is the main item that brings revenue to the budget. According to official data from the Ministry of Finance, in 2019 a total of ALL 132 billion was collected from VAT, or 31% of total tax revenues.