Këshilli i Ministrave ka vendosur në mbledhjen e djeshme të punësojë 1 mijë mësues shtesë, për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 në shkollat e vendit, përgjatë vitit shkollor 2020-2021.

Ndërkohë, Këshilli i Ministrave ka përcaktuar dhe VKM-në për punësimin e mësuesve shtesë, që tregon si ata do të rekrutohen dhe si do të paguhen. Këta punonjës sipas vendimit, do të rekrutohen nga portali “Mësues për Shqipërinë” për sistemin arsimor parauniversitar (arsimi bazë, gjimnazi dhe arsimi i mesëm i orientuar), për vitin shkollor 2020-2021.

V E N D I M

PËR

PËRCAKTIMIN E NUMRIT MAKSIMAL TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME PËR MINISTRINË E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 12, të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Numri maksimal i punonjësve arsimorë me kontratë të përkohshme ose me kontratë me kohë të pjesshme, për vitin shkollor 2020-2021 për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, është jo më shumë 1 000 (një mijë) punonjës.

2. Punonjësit arsimorë me kontratë të përkohshme ose me kontratë me kohë të pjesshme rekrutohen nga portali “Mësues për Shqipërinë” për sistemin arsimor parauniversitar (arsimi bazë, gjimnazi dhe arsimi i mesëm i orientuar), me qëllim përballimin e nevojave për punonjës arsimorë shtesë gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, për vitin shkollor 2020-2021.

3. Shpërndarja e numrit të punonjësve arsimorë me kontratë të përkohshme ose me kontratë me kohë të pjesshme, në varësi të nevojave të zyrave vendore të arsimit parauniversitar, bëhet me urdhër të ministrit përgjegjës për arsimin.

4. Pagesa e punonjësve arsimorë me kontratë të përkohshme ose me kontratë me kohë të pjesshme kryhet në përputhje me përcaktimet e bëra në vendimin nr.175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jo mësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar, në varësi të kohës së punës së kryer.

5. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga buxheti i shtetit për vitin 2020, i miratuar për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në programet buxhetore “Arsimi bazë” dhe “Arsimi i mesëm i përgjithshëm”.

6. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

The Council of Ministers has decided at yesterday’s meeting to hire 1 thousand additional teachers, due to the situation created by Covid-19 in the country’s schools, during the school year 2020-2021.

Meanwhile, the Council of Ministers has determined the DCM on the employment of additional teachers, which shows how they will be recruited and how they will be paid. According to the decision, these employees will be recruited from the portal “Teachers for Albania” for the pre-university education system (basic education, gymnasium and oriented secondary education), for the school year 2020-2021.

V E N D I M

ABOUT

DETERMINATION OF THE MAXIMUM NUMBER OF EMPLOYEES WITH TEMPORARY CONTRACT FOR THE MINISTRY OF EDUCATION, SPORTS AND YOUTH

Pursuant to article 100 of the Constitution, point 2, article 18, of law no.7961, dated 12.7.1995, “Labor Code of the Republic of Albania”, as amended, and article 12, of law no.88 / 2019, “On the budget of 2020”, amended, on the proposal of the Minister of Education, Sports and Youth, the Council of Ministers

V E N D O S I:

1. The maximum number of educational employees with temporary contract or part-time contract, for the school year 2020-2021 for the Ministry of Education, Sports and Youth, is not more than 1 000 (one thousand) employees.

2. Educational employees with temporary or part-time contract are recruited from the portal “Teachers for Albania” for the pre-university education system (basic education, gymnasium and oriented secondary education), in order to meet the needs for additional educational staff during the duration of the state of the epidemic caused by COVID-19, for the school year 2020-2021.

3. The distribution of the number of educational employees with temporary or part-time contract, depending on the needs of the local pre-university education offices, is done by order of the minister responsible for education.

4. The payment of educational employees with a temporary contract or with a part-time contract is performed in accordance with the determinations made in the decision no. teaching staff and other non-teaching staff, in pre-university education ”, changed, depending on the time of work performed.

5. The financial effects, deriving from the implementation of this decision, are borne by the state budget for 2020, approved for the Ministry of Education, Sports and Youth, in the budget programs “Basic education” and “General secondary education”.

6. The Ministry of Education, Sports and Youth and the Ministry of Finance and Economy are in charge of the implementation of this decision.

This decision enters into force after its publication in the “Official Gazette”.