Qeveria greke ka vendosur shtyrjen e memorandumit për bllokimin e kufirit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë deri në datën 14 gusht.

Sipas qeverisë greke deri në datën 14 do të lejohet kalimi vetëm për kategoritë që lejoheshin më parë, pra personat që kanë leje qëndrimi, shtetasit grekë dhe anëtarët e familjeve të tyre.

Njoftim mbi lëvizjen nëpërmjet Pikave të Kalimit Kufitar me Greqinë: Policia e Shtetit sqaron qytetarët se sipas njoftimit zyrtar të bërë nga autoritetet policore greke, në zbatim të vendimit të qeverisë greke, kufiri tokësor me Greqinë do të jetë i hapur vetëm nga Pikat e Kalimit Kufirit Kakavijë dhe Kapshticë.

Shtetasit shqiptarë e të huaj me leje qëndrimi greke, shtetasit grekë dhe minoritarët që dëshirojnë të udhëtojnë drejt Greqisë duhet që brenda 48 orëve para udhëtimit të plotësojnë online formularin PFL (Passenger Locator Form).

Pas plotësimit të formularit online, secili qytetar do të marrë ne e-mail një konfirmim me një barcode, të cilin do ta paraqesë para autoriteteve në pikën hyrëse të kalimit në Greqi.

Në rast se një qytetar nuk disponon konfirmimin me barcode, nuk do të lejohet të kalojë kufirin Qytetarët e vendeve të BE-së apo të vendeve të treta nuk lejohen të kalojnë kufirin.

Testimi për COVID-19 do të kryhet me përzgjedhje algoritmike dhe shtetasit që do t’i nënshtrohen testimit do të izolohen në adresën e deklaruar prej tyre deri në daljen e rezultatit. Në rast se qytetari rezulton pozitiv me COVID-19 do të karantinohet për 14 ditë në adresën e deklaruar.

Lëvizja e automjeteve të transportit të mallrave vazhdon normalisht, si në hyrje edhe në dalje, por edhe shoferët e kamionëve duhet të plotësojnë formularin online.

Ndërsa Pikat e Kalimit Kufitar Tre Urat Përmet dhe Qafë Botë Sarandë janë të mbyllura nga pala greke. Në këto pika nuk lejohet as lëvizja e shtetasve dhe as e automjeteve.

The Greek government has decided to postpone the memorandum on blocking the border with Albania, Northern Macedonia and Turkey until August 14.

According to the Greek government, until the 14th, the passage will be allowed only for the categories that were previously allowed, ie persons who have a residence permit, Greek citizens and members of their families.

Notice on movement through Border Crossing Points with Greece: State Police clarifies to citizens that according to the official announcement made by the Greek police authorities, pursuant to the decision of the Greek government, the land border with Greece will be open only from Border Crossing Points Kakavija and Kapshtica.

Albanian and foreign citizens with Greek residence permits, Greek citizens and minorities wishing to travel to Greece must complete the PFL (Passenger Locator Form) online form within 48 hours prior to travel.

After completing the online form, each citizen will receive an e-mail confirmation with a barcode, which will be presented to the authorities at the entry point of passage in Greece.

In case a citizen does not have barcode confirmation, he / she will not be allowed to cross the border Citizens of EU or third countries are not allowed to cross the border.

Testing for COVID-19 will be performed by algorithmic selection and the citizens who will be tested will be isolated at the address stated by them until the result is released. In case the citizen is positive with COVID-19 will be quarantined for 14 days at the declared address.

The movement of freight vehicles continues normally, both at the entrance and exit, but truck drivers must also fill out the online form.

While the Border Crossing Points Three Bridges Përmet and Qafë Botë Saranda are closed by the Greek side. At these points, neither the movement of citizens nor vehicles is allowed.