Kryetari i Komisionit Qendror të zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi nga Log. ka shpjeguar me detaje mënyrat e votimit në mënyrë që qytetarët të mos e nxjerrin të pavlefshme fletën e votimit.

Ndër të tjera ai ka theksuar se mbi të gjitha është e rëndësishme që qytetarët të jenë të qartë për atë që duan të votojnë dhe askush nuk do të ketë influencë në preferencat e tyre.

“Në parim varianti apo mënyra e parë është që të zgjidhet partia politike dhe vendoset shenja te kuadrati bosh që është ngjitur me logon e partisë ose kandidatin e pavarur, mënyra e parë është zgjedhje e subjektit të partisë. Opsioni tjetër është të votosh partinë politike në krahë të partisë politike dhe në të njëjtën linjë që janë kandidatët të votosh vetëm një kandidat. Nëse voton dy kandidat quhet vota e partisë por jo e kandidatit. Varianti i tretë është kur ti zgjedh një kandidat por nuk zgjedh partinë e tij, por kjo nuk është e këshillueshme një gjë e tillë, dhe pse ti praktikisht nëse e voton kandidatin e ke votuar dhe partinë”, ka thënë Celibashi.

Ndër të tjera ai ka bërë me dije se për të gjithë qytetarët që nuk e mbajnë mend numrin e kandidatit në qendrat e votimit do të jenë postera të mëdhenj me numrin dhe me emrin e kandidatit për të qartësuar votuesin se kujt duan që t’ja japin votën.

“Të gjithë qytetarët dhe votuesit duhet të dinë se në hyrje të çdo qendër votimi jashtë dhe brenda do të jenë postera të mëdhenj që do të jenë të pasqyruar të gjithë emrat dhe numrat e kandidatëve të preferuar, për shkak të emocioneve mund të harrosh sërish por ti mund të bësh një rrotullim dhe kjo mund të ndihmojë që të qartësosh dhe njëherë në lidhje me kandidatin e preferuar”, është shprehur ndër të tjera kreu i KQZ-së.

 

Chairman of the Central Election Commission, Ilirjan Celibashi from Log. explained in detail the ways of voting so that the citizens do not invalidate the ballot paper.

Among other things, he stressed that above all it is important for citizens to be clear about what they want to vote for and no one will have influence on their preferences.

“In principle, the first option or way is to choose the political party and put a sign on the blank box that is attached to the party logo or the independent candidate, the first way is to choose the party subject. The other option is to vote for the political party alongside the political party and in the same line as the candidates to vote for only one candidate. If two candidates vote, it is called the party vote but not the candidate vote. “The third option is when you choose a candidate but do not choose his party, but this is not advisable, and why in practice if you vote for the candidate you have voted for the party,” said Celibashi.

Among other things, he said that for all citizens who do not remember the number of the candidate in the polling stations, there will be large posters with the number and the name of the candidate to clarify the voter to whom they want to give vote.

“All citizens and voters should know that at the entrance of each polling station outside and inside there will be large posters that will reflect all the names and numbers of favorite candidates, because of the emotions you can forget again but you can make a turn and this can help to clarify once again about the preferred candidate “, said among other things the head of the CEC