Shefi i Komisariatit të policisë Gramsh Vullnet Silaj është vlerësuar me cerifikatë për arritjet e institucionit vendor në parandalimin e kultivimit të lëndëve narkotike. Vlerësimi është kryer nga shoqata” Stop Dhunës dhe Krimit”.

Bashkia e Gramshit nuk ka qenë problematik për kultivimin e bimëve narkotike. Ky fakt bëhet i ditur nga drejtuesit e komisariatit, kryetarët e fshatrave dhe shërbimi pyjor.
Nisur nga këto rezultate pozitive, Agjensia Investigative “Stop Drogës Dhunës dhe Prostitucionit” ka vlerësuar me çertifikatë mirënjohje shefin e komisariatit Vullnet Silaj.

Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast merrnin pjesë efektivë të komisariatit, drejtues dhe të pranishëm të tjerë.
Ish drejtori i policisë së qarkut Elbasan, Veli Myftari dhe njëkohësisht drejtues i kësaj agjencie tha se dhënia e dhënia e çertifikatës është vlerësim për efektivin e policisë e veçanërisht për shefin e këtij komisariati Vullnet Silaj.
Ky komisariat ka dhënë kontribute edhe në parandalimin e rasteve të trafikut të qenieve njerëzore, dhe në ndihmën e dhënë në rastet me COVID.
Ndërsa ka marrë çertifikatën shefi Vullnet Silaj dua të falënderoj gjithë efektivin . Kjo është e komisariatit tonë. E kemi të gjithë së bashku dhe shkon për gjithë komisariatin e policisë.
Gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe disa raste të efektivave të policisë të prekur me COVID. Me këtë rast kjo Agjensi shpërndau 40 maska.

 

The Chief of the Gramsh Police Commissariat, Vullnet Silaj, was evaluated with a certificate for the achievements of the local institution in preventing the cultivation of narcotics. The assessment was conducted by the association “Stop Violence and Crime”.

The Municipality of Gramsh has not been problematic for the cultivation of narcotic plants. This fact is made known by the leaders of the police station, village mayors and the forest service.
Based on these positive results, the Investigative Agency “Stop Drugs, Violence and Prostitution” has evaluated with a certificate of gratitude the chief of the police station Vullnet Silaj.

The ceremony held on this occasion was attended by staff members of the police station, leaders and others present.

The former director of the Elbasan district police, Veli Myftari and at the same time the head of this agency said that the issuance of the certificate is an assessment for the police and especially for the chief of this police station, Vullnet Silaj.

This commissariat has also contributed to the prevention of human trafficking cases, and to the assistance provided in cases with COVID.

While Chief Vullnet Silaj received the certificate, I want to thank all the staff. This is our commissariat. We have it all together and it goes to the whole police station.
During this period there were also several cases of police officers affected by COVID. On this occasion this Agency distributed 40 masks.