Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj u bën apel qytetarëve që të kujdesshëm në përdorimin e medikamenteve antivirale të pa autorizuara.

Nëpërmjet një postimi, Brataj përmend Favipiravir, duke theksuar se ky medikament është i pa autorizuar në SHBA dhe në Evropë për t’u përdorur kundër koronavirusit.

“Deri më tani, nuk ka studime klinike në lidhje me efikasitetin dhe sigurinë e ilaçit në trajtimin e sëmundjes COVID-19”, thekson ai.

Mesazhi i Bratajt:

Favipiravir (Avigan), është i dobishëm? Duke parë se kohët e fundit është bërë e modës përdorimi i disa antiviralëve, medikamente të pa autorizuara doja të sillja në vëmendjen e qytetarëve të bëjnë kujdes mbi përdorimin e tyre!! Aifa (Agjensia Italiane e Barnave): “Përdorimi i Favipiravir për Covid-19 është i pa autorizuar në Evropë dhe SHBA, ka pak prova shkencore mbi efektivitetin e tij”. Në lidhje me informacionin e fundit të qarkulluar në internet dhe në shtyp në lidhje me përdorimin e produktit medicinal me bazë favorizimin në trajtimin e COVID-19, Agjencia Italiane e Barnave specifikon sa vijon.

Favipiravir (emri tregtar Avigan) është një antiviral i autorizuar në Japoni që nga marsi 2014 për trajtimin e formave të gripit të shkaktuara nga viruse të reja ose të rishfaqura të gripit dhe përdorimi i tij është i kufizuar në rastet kur antiviralët e tjerë janë jo efekas. Ilaçi nuk është i autorizuar në Evropë dhe as në SHBA.

Deri më tani, nuk ka studime klinike në lidhje me efikasitetin dhe sigurinë e ilaçit në trajtimin e sëmundjes COVID-19. Të dhënat e deritanishme nuk janë vlerësuar nga ekspertët.

Megjithëse të dhënat e disponueshme duket se sugjerojnë një aktivitet të mundshëm të favoripiravirit, veçanërisht në lidhje me shpejtësinë e zhdukjes së virusit nga gjaku dhe në disa aspekte radiologjike, ekziston një mungesë e të dhënave mbi efikasitetin aktual në përdorimin klinik dhe mbi evolucionin e sëmundjes. Të njëjtët autorë raportojnë si kufizime të studimit që marrëdhënia midis titullit viral dhe prognozës klinike nuk është kuptuar mirë dhe, meqenëse ky nuk është një studim klinik i kontrolluar, mund të ketë shtrembërime të pashmangshme të përzgjedhjes në rekrutimin e pacientit.

Komisioni Tekniko-Shkencor i AIFA, duke u takuar në një seancë të përhershme, rivlerëson çdo ditë të gjitha provat që bëhen të disponueshme për të qenë në gjendje të ndërmarrë ndonjë veprim (përfshirë autorizimin e shpejtë për të kryer prova klinike) në mënyrë që të sigurojë menjëherë mundësitë më të mira terapeutike për COVID-19 bazuar në të dhëna të forta shkencore. Dozat e përdoruara me 8 apo 16 tableta njëherësh, pra në një soministrim, është për tu vlerësuar me kujdes mbi efektet toksike hepatike (mëlçisë)!

The head of the National Emergency, Skënder Brataj, appeals to the citizens to be careful in the use of unauthorized antiviral drugs.

In a post, Brataj mentions Favipiravir, noting that this drug is unauthorized in the US and Europe to be used against coronavirus.

“So far, there are no clinical studies on the efficacy and safety of the drug in the treatment of COVID-19,” he said.

Brataj’s message:

Favipiravir (Avigan), is it useful? Seeing that recently it has become fashionable to use some antivirals, unauthorized drugs I wanted to bring to the attention of citizens to be careful about their use !! Aifa (Italian Drug Agency): “The use of Favipiravir for Covid-19 is unauthorized in Europe and the US, there is little scientific evidence of its effectiveness.” Regarding the latest information circulated on the Internet and in the press regarding the use of the medicinal product based on favoritism in the treatment of COVID-19, the Italian Drug Agency specifies the following.

Favipiravir (brand name Avigan) is an antiviral authorized in Japan since March 2014 to treat forms of influenza caused by new or re-emerging influenza viruses and its use is limited to cases where other antivirals are ineffective. . The drug is not authorized in Europe or the US.

To date, there are no clinical studies regarding the efficacy and safety of the drug in the treatment of COVID-19 disease. The data so far have not been evaluated by experts.

Although available data appear to suggest a possible activity of favoripiravir, particularly with respect to the rate at which the virus disappears from the blood and in some radiological aspects, there is a lack of data on actual efficacy in clinical use and on disease evolution. The same authors report as limitations of the study that the relationship between viral titer and clinical prognosis is not well understood and, since this is not a controlled clinical study, there may be inevitable selection distortions in patient recruitment.

The AIFA Technical-Scientific Commission, meeting in a permanent session, re-evaluates every day all the evidence that becomes available to be able to take any action (including the rapid authorization to conduct clinical trials) in order to immediately provide the best therapeutic options for COVID-19 based on solid scientific data. Doses used with 8 or 16 tablets at a time, ie in a single dose, is to be carefully evaluated on the toxic effects of the liver (liver)!