Këshilli i Lartë Gjyqësor pas dëgjimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Artur Metani dhe gjyqtares Enkeleda Kapedani ka shpallur vendimin mbi kërkesën e paraqitur për përjashtimin e magjistrates.

Mësohet se KLGJ ka vendosur që të pezullojë kryegjyqtaren Kapedani deri në një vendim të dytë, pra deri në përfundimin e procesit.

Ishte ILD që kërkoi nga KLGJ pezullimin dhe shkarkimin e gjyqtares Kapedani, pas videove që gjyqtarja publikonte në tik-tok. Kreu i ILD-së, Artur Metani, tha gjatë seancës së sotme gjyqësore se ekzistojnë kushtet që gjyqtarja të pezullohet.

“Në rastin konkret ekzistojnë kushtet ligjore për caktimin ndaj magjistrates Enkeleda Kapedani të masës provizore të pezullimit nga ushtrim i detyrës deri në përfundimin e procedimit disiplinor, për shkak se vazhdimi i magjistratit në detyrë diskrediton rëndë figurën dhe pozitën e magjistratit.”, tha Metani.

Ndërsa vetë Kapedani në këtë përballje kishte paraqitur dorëheqjen deri në një zbardhjen e kësaj ngjarjeje.

Njoftimi i KLGJ

Sot, në datën 7.6.2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën shqyrtoi kërkesën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për pezullimin nga detyra të magjistrates Enkeleda Kapedani, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, deri në përfundimin e procedimit disiplinor.

Në vijim të procedurave, Këshilli, pasi dëgjoi argumentet përkatëse, vendosi pezullimin nga detyra të magjistrates deri në përfundimin e procedimit disiplinor, si dhe i kërkoi Inspektorit të Lartë të Drejtësisë të kryejë hetime të mëtejshme për shkeljen disiplinore që i atribuohet.

Këshilli i Lartë Gjyqësor, i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, siguron opinionin publik se i kushton vëmendje të veçantë sjelljes etike të gjyqtarëve jo vetëm gjatë ushtrimit të detyrës, por edhe jashtë saj. Nga ana tjetër, Këshilli garanton respektimin e të drejtave kushtetuese të gjyqtarëve, në lidhje me prezumimin e pafajësisë dhe zhvillimin e procesit të rregullt ligjor, deri në përfundimin e procedimit disiplinor.

The High Judicial Council after hearing the High Inspector of Justice, Artur Metani and Judge Enkeleda Kapedani has announced the decision on the request submitted for the dismissal of the magistrate.

It is learned that the HJC has decided to suspend Chief Justice Kapedani until a second decision, ie until the end of the process.

It was the ILD that demanded from the HJC the suspension and dismissal of Judge Kapedani, after the videos that the judge published in the tick. The head of ILD, Artur Metani, said during today’s court session that there are conditions for the judge to be suspended.

“In this case, there are legal conditions for imposing on the magistrate Enkeleda Kapedani the provisional measure of suspension from acting until the end of disciplinary proceedings, because the continuation of the magistrate in office seriously discredits the figure and position of the magistrate,” said Metani.

While the Captain himself in this confrontation had submitted his resignation until a clarification of this event.

Notification of the HJC

Today, on June 7, 2021, the High Judicial Council held its next plenary session, in which it reviewed the request of the High Inspector of Justice for the suspension of Magistrate Enkeleda Kapedani, as a judge in the Elbasan Judicial District Court, until termination of disciplinary proceedings.

Following the proceedings, the Council, after hearing the relevant arguments, decided to suspend the magistrate until the end of the disciplinary proceedings, and asked the High Inspector of Justice to conduct further investigations into the disciplinary violation attributed to him.

The High Judicial Council, committed to restoring public confidence in the judicial system, assures public opinion that it pays special attention to the ethical conduct of judges not only in the exercise of office but also outside it. On the other hand, the Council guarantees the respect of the constitutional rights of judges, regarding the presumption of innocence and the development of due process of law, until the end of the disciplinary proceedings.