Këtë të mërkurë futët në fuqi ora policore e vendosur dy ditë më parë nga Komiteti i Ekspertëve në vend për të parandaluar përhapjen e Covid 19.

Duke filluar nga ira 22:00 e mbrëmjes së sotme e deri në orën 6 të mëngjesit do të ndalohet qarkullimi i njerëzve, por dhe i mjeteve në rrugë pas kësaj ore, vetëm në raste pune. Dhe për të gjithë ata që thyejnë këtë urdhër, do të gjobitet.

Bazuar tek akti i ri normativ gjoba do të jetë 100 mijë lekë të vjetra ose 10 mijë lekë të reja.

Duket se gjoba do të jetë më e lartë se ajo për mosmbajtjen e maskës, por edhe ora policore ka përjashtime për sektorët si OSHEE, Energjetika, Ujësjellësi, zjarrfikëset, shëndetësia, telekomunikacioni dhe mediat.

Gjithashtu në kuadër të masave kufizuese në këtë fashë orare do të jenë të mbyllura dhe do të punojnë me ‘delivery’.

Ndërsa për të gjithë sektorët që do të jenë në punë në këtë orar ku ndalohet qarkullimi do të duhet të merrin autorizim në E-Albania.

This Wednesday, the curfew set two days ago by the Committee of Experts in place to prevent the spread of Covid 19 came into force.

Starting from 22:00 tonight until 6 o’clock in the morning, the movement of people will be prohibited, but also the vehicles on the road after this hour, only in case of work. And for all who break this order, will be fined.

Based on the new normative act, the fine will be 100 thousand old lek or 10 thousand new lek.

It seems that the fine will be higher than that for not wearing the mask, but the curfew also has exceptions for sectors such as OSHEE, Energy, Water, fire, health, telecommunications and media.

Also within the restrictive measures in this time zone will be closed and will work with ‘delivery’.

While for all sectors that will be at work at this time where traffic is prohibited will need to obtain authorization in E-Albania.