Autor i 61 vrasjeve të kryera me dorën e tij, Altin Dardha ka qenë një ndër emrat më famëkeq në Beratin e fillimit të viteve 90.

Gazetari Ferdinand Dervishi ka shkruar një libër mbi aktivitetin e tij kriminal. Në një rrëfim në emisionin “Opinion”, Dervishi solli një pjesë të rrëfimit të tij për Dardhën:

Dervishi: Përpara se të ikte nga Berati në korrik të vitit 1998 ai u kishte thënë miqve që kam vrarë 56 njerëz. Është rikthyer dhe vrau edhe 5 të tjerë që shkoi 61. Gjatë periudhës që ka qenë në Greqi rrëfeu edhe një vrasje tjetër të tij.

Ja veshi sherr për femër dhe u fut në një lagje të Athinës ku ka shumë rusë. Dhe rusi atje ka qenë në lokalin e vet në miqësinë e vet dhe ai u fut qetë- qetë, i futi dy plumba në kokë dhe doli qetë -qetë.

Fevziu: Është e vrtetë që ka qëlluar dhe njerëz për nishan?

Dervishi: Janë histori që qarkullojnë në Berat, që ka marr për nishan një burrë plak që ecte paralel me rrugën. Nuk e kanë kapur plakun, por kjo është historia që e tregojnë.

Në vijim, Dervishi tha se Altin Dardha është ekzekutuar në Greqi në vitin 1998, tre ditë pasi vrau Buran Tomorrin, qëllimin e jetës së vet. Gazetari u shpreh se Dardha u varros në Greqi, nga meraku se edhe pas vrasjes kundërshtarët e tij mund ta dëmtonin varrin.

Author of 61 murders committed with his own hand, Altin Dardha was one of the most famous names in Berat in the early 90’s.

Journalist Ferdinand Dervishi has written a book on his criminal activity. In a story on the show “Opinion”, Dervishi brought a part of his story about Dardha:

Dervishi: Before leaving Berat in July 1998 he had told friends that I had killed 56 people. He returned and killed 5 others who went 61. During the period he was in Greece he confessed to another murder.

He got into a fight with a woman and entered a neighborhood of Athens where there are many Russians. And the Russian there was in his bar in his friendship, and he went in quietly, put two bullets in his head, and came out quietly.

Fevziu: Is it true that he also shot people for a mole?

Dervishi: These are stories circulating in Berat, which was marked by an old man who walked parallel to the road. They did not catch the old man, but this is the story they tell.

Dervishi went on to say that Altin Dardha was executed in Greece in 1998, three days after he killed Buran Tomorri, the purpose of his life. The journalist said that Dardha was buried in Greece, out of concern that even after the murder, his opponents could damage the tomb.