Zbulimi i gazit fosfinë në Venus është ndoshta fakti më i rëndësishëm në kërkimin e jetës jashtëtokësore, sipas NASA. Ata gjetën një lloj gazi që tregon ekzistencën kushteve të përshtatshme për jetesën e mikrobeve. Shkencëtarët thonë se ky zbulim tregon mundësinë e jetës përtej planetit Tokë.

Çfarë u zbulua

Një ekip shkencëtarësh ka zbuluar shenja të mundshme të jetës në Venus. Ata thanë se prania e gazit fosfinë në retë e Afërditës tregon se në këtë planet mund të banojnë mikrobe. Studiuesit nuk i zbuluan format aktuale të jetës, por thanë se në Tokë fosfina prodhohet nga baktere që rriten në mjedise me mungesë oksigjeni, transmeton abcnews.al

“Unë isha shumë e befasuar – e shtangur, në fakt”, tha astronomja Jane Greaves, nga Universiteti Cardiff në Uells, autore kryesore e kërkimit.

Jim Bridenstine, administrator i NASA, tha se mund të ketë ardhur koha që t’i jepet përparësi Venusit për misionet planetare kërkimore. Venusi deri më tani, nuk ka qenë fokusi i kërkimeve të jetës në sistemin diellor.

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es

Pjesa më e madhe e përpjekjeve është përqendruar në Mars. Fosfina është një përbërje kimike inorganike e fosforit dhe hidrogjenit, shumë e dëmshme për njerëzit, transmeton abcnews.al

Teleskopët, të tillë si ata që u përdoren në këtë studim, i kanë ndihmuar shkencëtarët të studiojnë përbërjen kimike dhe vetitë e tjera të trupave qiellorë. Afërdita është planeti më i afërt fqinj i Tokës dhe është e ngjashme në strukturë.

Ambienti i Venusit është në të njëjtën kohë “armiqësor” ndaj fosfinës. Sipërfaqja dhe atmosfera e tij përmbajnë përbërje të oksigjenit që do të reagonin në bashkëveprim shumë shpejt me fosfinën dhe do ta shkatërronin atë.

Në të kaluarën, anijet hapësinore robotike kanë eksploruar Venusin, por tani mund të duhet të organizohet një mision i ri për të konfirmuar ekzistencën e jetës atje.

The discovery of phosphine gas on Venus is probably the most important fact in the search for extraterrestrial life, according to NASA. They found a type of gas that indicates the existence of suitable living conditions for microbes. Scientists say this discovery shows the possibility of life beyond planet Earth.

What was discovered

A team of scientists has discovered possible signs of life on Venus. They said the presence of phosphine gas in the clouds of Venus indicates that microbes can inhabit this planet. Researchers did not reveal the current life forms, but said that on Earth phosphine is produced by bacteria that grow in oxygen-deficient environments, reports abcnews.al

“I was very surprised – stunned, in fact,” said astronomer Jane Greaves of Cardiff University in Wales, lead author of the research.

Jim Bridenstine, NASA administrator, said it may be time to prioritize Venus for planetary research missions. Venus so far, has not been the focus of life research in the solar system.

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es

Most of the effort is focused on Mars. Phosphine is an inorganic chemical composition of phosphorus and hydrogen, very harmful to humans, reports abcnews.al

Telescopes, such as those used in this study, have helped scientists study the chemical composition and other properties of celestial bodies. Venus is the closest neighboring planet to Earth and is similar in structure.

Venus’ environment is at the same time “hostile” to phosphine. Its surface and atmosphere contain oxygen compounds that would react very quickly with phosphine and destroy it.

In the past, robotic spacecraft have explored Venus, but now a new mission may need to be organized to confirm the existence of life there.