Bizneset duhet të raportojnë emrin e subjektit që blen “cash” mbi 1 milion Lekë              

Shqipëria do të zgjerojë listën e zyrtarëve të lartë dhe familjarëve që do të jenë nën mbikëqyrje për krijimin e pasurive të pajustifikuara dhe rrezikun e pastrimit të parave.

Pas rekomandimeve të Task Forcës Financiare Ndërkombëtare, tashmë do të vëzhgohen edhe transaksionet që kryejnë ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë jashtë, ndërsa në pemën e familjarëve janë përfshirë bashkëjetuesit, bashkëshortët e fëmijëve dhe prindërit, pavarësisht nëse ata rezultojnë si familje më vete.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë pritet që të dërgojë në Kuvend ndryshimet në ligjin për “Parandalimin e Pastrimit të Parave” ku njësia për kontrollin e transaksioneve financiare tashmë do të mbikëqyrë dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të personave të ekspozuar politikisht.

Jo vetëm bankat dhe zyrat e pasurive të patundshme, por çdo biznes i cili pranon shkëmbime me para “cash” me vlerë mbi 1 milion Lekë të rinj, duhet të raportojë pranë Drejtorisë së Parandalimit dhe Pastrimit të Parave subjektin, ndërsa institucionet financiare detyrohen të regjistrojnë të dhënat bazë edhe për individë që depozitojnë para në shuma të vogla nën 100 mijë Lekë të rinj.

Kjo është hera e dytë brenda 2 vjetësh që forcohen rregullat për vigjilencën ndaj fenomenit të pastrimit të parave duke përfshirë dhe personat e ekspozuar politikisht. 1 vit më parë njësia europiane Moneyval rifuti Shqipërinë në listën e vendeve gri sa i takon këtij rreziku.

 

Businesses must report the name of the entity that buys “cash” over 1 million Lekë.

Albania will expand the list of senior officials and family members who will be supervised for the creation of unjustified assets and the risk of money laundering.

Following the recommendations of the International Financial Task Force, the transactions carried out by the ambassadors and those in charge of work abroad will now be monitored, while the family tree includes cohabitants, spouses of children and parents, regardless of whether they result as separate families.

The Ministry of Finance and Economy is expected to send to the Assembly amendments to the law on “Prevention of Money Laundering” where the unit for control of financial transactions will now oversee and close associates of politically exposed persons.

Not only banks and real estate offices, but any business that accepts cash exchanges worth over 1 million new Lekë, must report to the Directorate of Prevention and Money Laundering, while financial institutions are required to register basic data also for individuals who deposit money in small amounts under 100 thousand new Lekë.

This is the second time in 2 years that the rules for vigilance against the phenomenon of money laundering are strengthened, including politically exposed persons. 1 year ago the European unit Moneyval put Albania back in the list of gray countries in terms of this risk.