Mjeku i njohur infeksionist Tritan Kalo ka folur për pandeminë që tashmë ka prekur shumë vende të botës. Lidhur me gjendjen e personave që tashmë janë në Spitalin e Infektivit të prekur me koronavirus, ai u shpreh se janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore.

“Negativizim do të thotë se nuk ka më virus. Në bazë të protokollit të sotëm duhet të jenë dy kultura negative në mënyrë që të bindet se nuk përben me rrezik.

Kemi 28 të sëmurë në Spitalin e Infektivit dhe tre janë në gjendje të agravuar, por fatmirësisht jo deri në rrezik.

Është e rëndësishme të kujtojmë që po bëhet një lloj vetëflijimi nga personeli mjekësor sepse ka prindër që po sakrifikojnë përballë koronavirusit.

Reagimi i makroorganizimit tonë nuk është i njëjtë, gjithashtu edhe përgjigja terapike nuk është e njëjtë te individët”.

Gjithashtu Kalo theksoi se sistemi imunitar mund të reagojë më shpejt ndaj hyrjes së një agresori. “Në organizimin tonë sa më shumë të jetë e mundur është që përhapja e virusit të mos prekë organet si zemra, por të kufizohet aty ku hyjnë.

Mjeku infeksionist tha se çdo vend aplikon në përputhje më të dhënat ato medikamente që i gjykon se mund të jenë të efektshme.

“Edhe në Kinë eksperiencat janë të ndryshme nga një klinikë në tjetrën. Dozat e mjekimit nuk janë të njëjta sepse varen nga produkti bazë.

Protokolli bazë ka dy preparate. Tocilizumab është përdorur si një preparat që vepron mirë me artritin dhe ndikon mirë në mekanizmat inflamatorë që ndodhin në majisjen e mushkrive dhe në pjesë të tjera të organzimit. Ndërsa të tjerët përveç suportit duke mbajtur në ekuilibër sëmundjet bazë dhe duke i kombinuar më këto preparatë të bëjnë të mundur në kohëzjgjatjen 10 ditore të mbajnë këtë kontroll dhe komunikim.

Preparatet që kanë dhënë rezultate në Kinë po përdoren edhe në Itali. Epidemiologët janë ato që marrin të dhënat dhe bëjnë studimet. Është vështirë që SARS COV 2 ta rëndojë gjendjen”, u shpreh ai.

Sa i përket viktimës së dytë që humbi jetën Kalo tha se kishte sëmundje të pashërueshme.

“Nëse vijnë nga zona të kuqe me infeksion maksimal, nëse kanë pasur kontakt më të sëmurin, nëse kanë qënë në spital duhet t’ja bëjnë me dije mjekut, për shkak se një gjë e tillë është fshehur dhe ka sjellë infektime te tjera. Në këtë pandemi të madhe më të rrezikuar janë personeli mjekësor”.

Mjeku infeksionist këshilloi se në përbërje të një ekipi mjaft të devotshëm nuk ka asnjë të shtruar dhe në terapi intesive janë vetëm tre.

“59 është numri në Spitalin Infektiv sot. Kanë virusin por nuk kanë tablonë kimike. Të sëmurëve i kemi përcaktuar qartë se nëse kanë më të voglën shenjë, me vështirësi në frymëmarrje, duhet të njoftojnë. Mund të ndodhë një përhapje infeksioni në të gjithë organizmin me temperstura të ulëta. Rëndësi ka të shohim se sa oksigjen është në gjendje organizmi të marrë”, u shpreh ai.

Rusia dhe Kina kanë një tjetër zbulim

Mediat ruse i bëjnë jehonë një ilaçi të prodhuar në kohën e Bashkimit Sovjetik, i cili thuhet të jetë përdorur në Kinë për të luftuar koronavirusin. Thuhet se, ministria kineze e Shëndetësisë ka përfshirë zyrtarisht ilaçin Arbidol (përbërës aktiv: umifenovir) në listën e ilaçeve që përdor kundër koronavirusit COVID-19.

Ilaçi u zbulua në Bashkimin Sovjetik në vitin 1974. Në Rusi, përdoret për të trajtuar gripin dhe ftohjen e zakonshme, dhe është një nga ilaçet më të shitur në vend, i disponueshëm nga çdo farmaci.

Por pavarësisht kësaj, Organizata Botërore e Shëndetit nuk e konfirmon që ky ilac ka efekt mbi koronavirusin, duke iu referuar studimeve të bëra.

Megjithatë Kina, përveç Arbidol, në listën e saj të trajtimeve ka futur barna që janë përdorur në të kaluarën, në shpërthime të infeksioneve koronavirus (SARS-CoV në 2003 dhe MERS-CoV në 2012), përkatësisht ribavirin, lopinavir /ritonavir.

Portali në gjuhën ruse “Bell” hetoi për dy javë për të zbuluar nëse Arbidol i epokës sovjetike kishte ndonjë lidhje me atë që po përdorej në Kinë. Përgjigja doli të ishte po. Intervistuan ekspertë të ndryshëm të cilët konfirmuan që emri kinez i ilaçit tingëllon si Arbidol. Në një forum mjekësh kinezë u gjet se , ????do te thoshte Arbidol. Që ilaçi në fjalë është i njëjti agjent antiviral i zhvilluar në Bashkimin Sovjetik sqarohet edhe në gazetën zyrtare të Partisë Komuniste të Kinës.

Por situata mbetet e paqartë, pasi OBSH refuzoi ta njohë atë si një kurë për gripin, dhe rregullatori amerikan FDA nuk e ka certifikuar atë, pasi testet laboratorike nuk arritën të konfirmojnë efektivitetin e tij.

Pavarësisht kësaj në Rusi, Arbidol është jashtëzakonisht popullor. Ishte I përfshirë në listën zyrtare të ilaçeve jetësore, krahas, insulinës për diabetikët dhe steroideve siç është progesteroni. Në vitin 2009, rekomandohej nga Ministri i atëhershëm i Shëndetësisë dhe Zhvillimit Social, Tatyana Golikova si një profilaktik kundër gripit të derrit. Sidoqoftë, mbetet subjekt skepticizmi.

Kryetari i Urdhrit të Farmacistëve i St.Petersburg, Aleksandër Khadzhidis citon mungesën e provave për kredencialet medicinale të Arbidol: “[[Arbidol dhe disa ilaçe të tjera antivirale] kanë qenë në qendër të një duzine studimesh, ato vështirë se mund të quhen autorizuese,” thotë ai.

Përkundër sfondit të epidemisë COVID-19, Otisifarm, prodhuesi rus i Arbidol, nisi një fushatë reklamimi në radio në fund të janarit, duke pretenduar se ilaçi ishte “efektiv edhe kundër koronavirus”. Si rezultat, shitjet e Arbidol në Rusi u rritën në masën 80%.

E siç thuhet, lajmi ka marrë dhenë dhe nga Kina e largët ka mbërritur në Itali. Mediat italiane shkruajnë për të njëjtin ilaç duke iu referuar një video të bërë virale tashmë, të një çifti të moshuarish italianë që blejnë Arbidol në një aeroport të Moskës.

Skepticizëm ka edhe në mediat italiane. Ato i referohen një studimi të publikuar në shkurt te Smartmag, që i referohen këtij ilaçi të përdorur për infeksionet antivirale, por që nuk lejohet të përdoret në vendet perëndimore.

A po pasurohet Rusia nga shitja e Arbidol? Patenta e Rusisë për Arbidol skadoi në vitin 2007, që do të thotë se çdo prodhues tani mund të shesë një ilaç gjenerik me të njëjtin përbërës aktiv. Në Kinë, gjashtë kompani të mëdha farmaceutike kanë prodhuar Arbidol që nga viti 2010, ndërsa në Rusi mbetet në shitje në çdo farmaci. Një paketë kushton 136 rubla (2 dollarë).

Renowned infectious physician Tritan Kalo has spoken of a pandemic that has already affected many countries around the world. Concerning the condition of persons who are already in the Coronavirus Infectious Disease Hospital, he stated that they are in a stable state of health.

“Negativization means that there is no more virus. According to today’s protocol there must be two negative cultures in order to be convinced that they do not pose a risk.

We have 28 patients in the Infectious Disease Hospital and three are in aggravated condition, but thankfully not in danger.

It is important to remember that some kind of self-sacrifice is being made by medical staff because there are parents who are sacrificing in the face of coronavirus.

The reaction of our macroorganism is not the same, and the therapeutic response is not the same in individuals. ”

Kalo also emphasized that the immune system can respond more quickly to the aggressor. “In our organization as much as possible the spread of the virus does not affect the organs like the heart, but restrict where they enter.

The infectious doctor said that each country applies in accordance with the data those medications that it deems to be effective.

“Even in China, the experiences are different from one clinic to another. The doses of treatment are not the same because they depend on the basic product.

The basic protocol has two preparations. Tocilizumab has been used as a drug that works well with arthritis and has a good effect on the inflammatory mechanisms that occur in the lung and other parts of the body. While others besides support keeping basic diseases in balance and combining these preparations make it possible to maintain this control and communication within the 10 day duration.

Preparations that have yielded results in China are also being used in Italy. Epidemiologists are the ones who get the data and do the studies. It is difficult for SARS COV 2 to aggravate the situation, ”he said.

As for the second victim who died, Kalo said he had a terminal illness.

“If they come from red areas with maximum infection, if they have had contact with the sickest, if they have been in the hospital they should tell the doctor, because such a thing is hidden and has caused other infections. In this major pandemic, the most vulnerable are medical personnel. ”

The infectious doctor advised that there are no beds in a very devout team and that there are only three in intensive therapy.

“59 is the number at the Infectious Disease Hospital today. They have the virus but have no chemical background. We have made it clear to patients that if they have the slightest sign, with difficulty breathing, they should report. An infection can spread throughout the body at low temperatures. It is important to see how much oxygen the body is able to absorb, “he said.

Russia and China have another breakthrough

Russian media echo a drug produced in the Soviet Union that is said to have been used in China to fight coronavirus. It is said that the Chinese Ministry of Health has officially included Arbidol (active ingredient: umifenovir) in its list of medicines used against the coronavirus COVID-19.

The drug was invented in the Soviet Union in 1974. In Russia, it is used to treat the common flu and cold, and is one of the best-selling medicines in the country, available from any pharmacy.

But despite this, the World Health Organization does not confirm that this drug has an effect on coronavirus, referring to studies done.

However, China, besides Arbidol, has included in its list of treatments drugs that have been used in the past, in outbreaks of coronavirus infections (SARS-CoV in 2003 and MERS-CoV in 2012), namely ribavirin, lopinavir / ritonavir.

The Russian-language portal “Bell” investigated for two weeks to find out if Soviet-era Arbidol had anything to do with what was being used in China. The answer turned out to be yes. Various experts interviewed who confirmed that the Chinese name for the drug sounds like Arbidol. In a forum of Chinese doctors it was found that ???? meant Arbidol. That the drug in question is the same antiviral agent developed in the Soviet Union is also explained in the Communist Party of China’s official newspaper.

But the situation remains unclear, as the WHO refused to recognize it as a cure for the flu, and the US regulator FDA has not certified it, as laboratory tests failed to confirm its effectiveness.

But the situation remains unclear, as the WHO refused to recognize it as a cure for the flu, and the US regulator FDA has not certified it, as laboratory tests failed to confirm its effectiveness.

Despite this in Russia, Arbidol is extremely popular. It was included in the official list of vital medicines, along with insulin for diabetics and steroids such as progesterone. In 2009, it was recommended by the then Minister of Health and Social Development Tatyana Golikova as a prophylactic against swine flu. However, it remains subject to skepticism.

The Chairman of the Order of Pharmacists of St.Petersburg, Alexander Khadzhidis cites the lack of evidence for Arbidol’s medical credentials: “[[Arbidol and some other antiviral drugs] have been the focus of a dozen studies, they can hardly be called authorizing, “He says.

Against the backdrop of the COVID-19 epidemic, Otisifarm, the Russian manufacturer of Arbidol, launched a radio advertising campaign in late January, claiming the drug was “effective against coronavirus” as well. As a result, Arbidol sales in Russia increased by 80%.

And it is said that the news has reached the ground and has arrived in Italy from distant China. Italian media write about the same drug referring to a viral video already made of a pair of Italian seniors buying Arbidol at a Moscow airport.

There is also skepticism in the Italian media. They refer to a study published in February by Smartmag, which refers to this drug used for antiviral infections, but which is not allowed in western countries.

Is Russia getting rich from the sale of Arbidol? Russia’s patent for Arbidol expired in 2007, meaning that any manufacturer can now sell a generic drug with the same active ingredient. In China, six major pharmaceutical companies have been producing Arbidol since 2010, while in Russia it remains on sale at every pharmacy. One package costs 136 rubles ($ 2).