Gjatë viteve të fundit të jetës L., sa herë i takonte vajzat, dhëndurët nipat dhe mbesat, iu thoshte vetëm një amanet. “Kur të vdes, mbasi të mbushen 40 ditë, do hapni sirtarin dhe aty janë kursimet e jetës sime. I keni në zarfe, ndajini në mënyrë të barabartë dhe pa sherre”.

E moshuara nuk ka pasur asnjëherë besim tek bankat – shkruhet në proces-verbalët e Policisë së Tiranës, të siguruara nga GazetaSi.al, ndaj çdo monedhë, e ruante në banesë dhe kur bëheshin shumë, i kërkonte ndihmë fëmijëve që jetonin të ndarë prej saj, që t’ia konvertonin në euro.

Por amaneti i saj, është rrëmbyer nga shërbëtorja e shtëpisë, që ishte punësuar nga vajzat. E gjithë kjo histori, u kallëzua në Policinë qendrore, nga F.XH., e cila tregoi kamerat e sigurisë në banesë, si dhe faktin se pas të 40-ave, fëmijët shkuan te sirtarët e mbyllur, por i gjetën bosh.

Pas kërkimeve të pasardhësve, ata kanë zbarkuar në banesën e shërbyeses, e cila i qëndroi pranë ditët e fundit të jetës, ku dhe gjetën të mbyllura në zarf 49 mijë e 500 euro dhe 6.000 mijë lekë. Shërbyesja ka pranuar që i kishte vjedhur dhe ende nuk i kishte hapur zarfet, ndërsa policia, pa një pa dy, firmosi arrestimin e saj.

Në dosjen që GazetaSi.al, zbardh ekskluzivisht, thuhet se si F.XH., u paraqit në drejtorinë vendore së bashku me një sërë kamerash sigurie, në njërën prej të cilave shfaqet një grua, duke hapur sirtarët me një thikë.

“Deri në janar të këtij viti, kam jetuar me nënën time, për shkak të angazhimeve familjare nuk mundja t’i shërbeja, ndaj punësuam një shërbëtore që është gruaja e një kushëriri të largët. Punonjësja quhet A.XH.,”, – nis rrëfimin në polici 65-vjeçarja, nëna e të cilës ndërroi jetë në moshën 85-vjeçare.

“Nëna ime pensioniste nuk kishte dëshirë dhe besim t’i linte lekët në bankë, tërë kohën, kursimet e saj i ruante në një vend të posaçëm. Lekët i kishte të sistemuara në zarfe dhe dua të them se sa herë kërkonte, ia rregulloja në valutë euro. Nëna më thoshte, kur të vdes ja ku i ke lekët, merrini pas të 40-ave të mia, keni lekë dhe për varrimin tim”.

Denoncuesja kujton se pas ceremonisë mortore kur mbushën të 40-at, pasardhësit u kthyen në shtëpi dhe shkuan tek vendi sekret i të moshuarës, por kur hapën sirtarët i gjetën bosh.

“Për arsye se nëna ishte me sklerozë dhe që së fundmi edhe unë doja të kontrolloja punën e shërbyeses, kisha vendosur kamera sigurie në banesë. Dua të them se kamerat ç’aktivizoheshin nga A.XH., shërbëtore në shtëpinë tonë. Ne e vërejtëm këtë gjë dhe nuk i thamë gjë zonjës, por bëmë një modifikim tek priza e kamerës që ajo të ishte aktive. Nëpërmjet tyre, ne pamë veprimet e saj se çfarë kishte bërë ditët e fundit”.

Sipas policisë, shërbëtorja shfaqet në kamera kur kontrollon çantat, sirtarët dhe një komodinë.

“Në datën 16 prill, kamera e sigurisë fikson veprimet e punonjëses A.XH., e cila me një thikë me vete, hap një sirtar të mbyllur me çelës. Nga pamjet, duket që A.XH., merr zarfe në duar”, – vijon vajza e të moshuarës.

Kjo e fundit, i thotë policisë, sipas burimeve të sigurta të GazetaSi.al, se pasi ka këqyrur këtë veprim në kamera, ka njoftuar të gjithë pasardhësit e tjerë. Dy dhëndurët, mësohet se menjëherë janë nisur për në banesën e shërbëtores.

“I treguam pamjet filmike dhe shërbëtorja që ishte bashkë me të shoqin, u ngrit, hapi dollapin dhe na ktheu në zarfe paratë e nënës. Ishin në vlerën e 49 mijë e 500 eurove, ashtu siç i kishte lënë nëna në tre zarfe. Ishin nga 10 mijë euro dhe 19 mijë euro në portofol”, – shprehen për policinë pasardhësit.

Denoncuesja kryesore, hedh dyshime për shërbëtoren hajdute, se ajo, veç shtëpisë dhe amanetit të të ëmës, mund të ketë vjedhur edhe banesën e vajzës, ku A.XH., shkonte shpesh për të pastruar.

“Shtëpia e vajzës ndodhet në rrugën e Kavajës dhe përpara një viti asaj i humbën sende me vlerë dhe para në valutë lek. Dyshimet për këtë shtetase, bien pasi ajo doli që vodhi lekët e amanetit të nënës”.

Për dyshimin më të fundit, gruaja la mbi tavolinën e agjentëve të krimeve një ‘Usb’ të kuqe, që vetë trashëgimtarët e kishin sekuestruar ditën kur shkuan në banesën e saj dhe morën amanetin e nënës.

Shërbëtorja justifikohet

Pasardhësit këmbëngulin se e denoncuan, jo për shkak të vlerës monetare, por se shërbyesja shkeli amanetin e nënës. Gruaja e moshës 50 vjeçe, është nga qyteti i Korçës dhe jeton në kryeqytet. Ajo përfundoi në pranga pasi u pyet në polici së bashku me të shoqin.

“Unë nuk di gjë fare. Tani e mësoj çfarë ka ndodhur dhe nuk mund ta besoj që A.XH., ka bërë diçka të tillë. Ishte shumë e përkushtuar dhe e shqetësuar për shëndetin e të moshuarës. Si mund ta bëjë gruaja ime diçka të tillë”, – i përgjigjet me pyetje policisë bashkëshorti.

Shërbëtorja e të moshuarës bëhet me dije se nuk ka mohuar asnjë nga veprimet e saj.

“E bëra, se si as vetë nuk e di. Por pasi i mora, i mbylla në sirtar dhe as që i kam hapur, as zarfet dhe asgjë tjetër. Nuk doja të dija sa ishin dhe sa para kishte aty. Jam tepër e penduar dhe lutem që të më falin”, – deklaron korçarja, e cila thuhet se punonte si pastruese në disa banesa.

“Vetëm zarfet në sirtar kam marrë, për denoncimin tjetër dua të them se është i pavërtetë. Nuk i kam vjedhur unë lekët dhe bizhuteritë e vajzës së kallëzueses. Nuk e di se si ‘Usb’-ja e vajzës gjendej në ato sirtarë”, – shton gruaja, e cila përfundoi nën arrest, ndërsa paratë e amanetit iu kthyen fëmijëve.
During the last years of L.’s life, whenever he met his daughters, son-in-laws, grandchildren, he was told only one testament. “When I die, after 40 days, you will open the drawer and there are the savings of my life. You have them in envelopes, distribute them evenly and without hassles “.

The old woman has never trusted the banks – it is written in the minutes of the Tirana Police, provided by GazetaSi.al, for every coin, she kept it in the apartment and when there was a lot, she asked for help from the children who lived separated from her. , to convert it into euros.

But her will was abducted by the maid, who was employed by the girls. All this story was reported to the Central Police, by F.XH., which showed the security cameras in the apartment, as well as the fact that after the age of 40, the children went to the closed drawers, but found them empty.

After searching for the offspring, they landed in the maid’s apartment, which stayed close to her for the last days of her life, where they found 49 thousand and 500 euros and 6,000 thousand lekë enclosed in envelopes. The maid admitted that she had stolen them and had not yet opened the envelopes, while the police, without hesitation, signed her arrest.

In the file that GazetaSi.al exclusively reveals, it is stated how F.XH., appeared in the local directorate together with a series of security cameras, in one of which a woman appears, opening the drawers with a knife.

“Until January of this year, I lived with my mother, due to family commitments I could not serve her, so we hired a maid who is the wife of a distant cousin. The employee’s name is A.XH., “the 65-year-old woman, whose mother passed away at the age of 85, told the police.

“My retired mother did not have the desire and confidence to leave the money in the bank, all the time, she kept her savings in a special place. He had the money in envelopes and I want to say that whenever he asked, I would arrange it in euro currency. My mother used to tell me, when you die, here is where you have the money, take it after my 40s, you also have money for my funeral “.

The complainant recalls that after the funeral ceremony when they turned 40, the descendants returned home and went to the elderly woman’s secret place, but when they opened the drawers they found them empty.

“Because my mother had sclerosis and recently I also wanted to check the work of the maid, I had installed security cameras in the apartment. I mean, the cameras were deactivated by A.XH., a maid in our house. We noticed this and did not say anything to the lady, but made a modification to the camera socket so that it was active. “Through them, we saw her actions, what she had done in recent days.”

According to police, the maid appears on camera when she checks her bags, drawers and a nightstand.

“On April 16, the security camera records the actions of employee A.XH., who with a knife with her, opens a locked drawer. From the pictures, it seems that A.XH., takes envelopes in his hands “, – continues the daughter of the old woman.

The latter, tells the police, according to reliable sources of GazetaSi.al, that after watching this action on camera, he informed all the other descendants. The two grooms, it is learned, immediately left for the maid’s apartment.

“We showed her the footage and the maid who was with her husband, got up, opened the closet and returned our mother’s money in envelopes. They were worth 49,500 euros, just as their mother had left them in three envelopes. “They were from 10 thousand euros and 19 thousand euros in the wallet”, – the descendants say for the police.

The main complainant casts doubt on the thief maid, that she, in addition to her mother’s house and will, may have also stolen the girl’s apartment, where A.XH. often went to clean.

“The girl’s house is located on Kavaja Street and a year ago she lost valuables and money in foreign currency lek. The suspicions about this citizen fall after she turned out to have stolen the money of her mother’s will “.

For the latest suspicion, the woman left on the desk of the crime agents a red ‘USB’, which the heirs themselves had seized the day they went to her apartment and took the mother’s will.

The maid is justified

The descendants insist that they denounced her, not because of the monetary value, but that the maid violated her mother’s will. The 50-year-old woman is from the city of Korça and lives in the capital. She ended up in handcuffs after being questioned by police along with her husband.

“I do not know anything at all. Now I know what happened and I can not believe that A.XH. did something like that. She was very devoted and concerned about the health of the elderly. “How can my wife do such a thing?”, – the husband answers with questions to the police.

The maid of the old woman is informed that she has not denied any of her actions.

“I did it, I don’t even know how. But after I got them, I locked them in the drawer and neither opened them, nor the envelopes and nothing else. I did not want to know how much they were and how much money there was. I am very sorry and I beg them to forgive me “, – declares the woman from Korça, who is said to have worked as a cleaner in some apartments.

“I only received the envelopes in the drawer, for the other denunciation I want to say that it is untrue. I did not steal the money and jewelry of the complainant’s daughter. “I do not know how the ‘Usb’ of the girl was in those drawers,” added the woman, who ended up in custody, while the money of the will was returned to the children.