Kallëzohet në SPAK kryetari i bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja.
Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, njëherazi dhe udhëheqësi i listës së kësaj force në qarkun e Elbasan-it, Gazmend Bardhi, ka kallëzuar në SPAK kryetarin e Bashkisë së Elbasanit.

Përmes një njoftimi publik, PD bën me dije se padia ka të bëjë me kontratën e ndërtimit të kullave në lulishten e qytetit, ku bashkia përmes veprimeve dhe mosveprimave ka shkaktuar një dëm prej të paktën 8.3 milionë euro në buxhetin e bashkisë.

Njoftimi i PD-së:

PD KALLËZON NË SPAK KRYETARIN E BASHKISË ELBASAN GLEDIAN LLATJA

Partia Demorkatike nëpërmjet Sekretarit të Përgjithshëm Gazment Bardhi, ka kallëzuar në SPAK Kryetarin e Bashkisë Gledjan Llatja, me akuzën për “shpërdorim të detyrës”. Bëhet fjalë për kontratën e partneritetit publik privat që i mundëson kompanisë private ndërtimin e Kullave në lulishten pranë Bashkisë së Elbasanit.

Sipas Partisë Demokratike, me veprimet e paligjshme të Kryetarit të Bashkisë Elbasan, është favorizuar kompania private, duke falur tokë publike për ndërtimin e Kullave në qendër të qytetit të Elbasanit.

“Nëpërmjet veprimeve dhe mosveprimeve të paligjshme, Kryetari i Bashkisë Elbasan, ka dëmtuar interesin publik, duke i shkaktuar një dëm të madh ekonomik Bashkisë Elbasan, në të paktën 8.3 milion euro, duke konsumuar elementët e veprës penale “shpërdorim i detyrës” – thuhet në kallëzimin e Partisë Demokratike.

Konkretisht, në kallëzimin penal provohet se nga zbatimi i kontratës së partneritetit publik privat Bashkia po përfiton vetëm 2648 m2 sipërfaqe të re ndërtimi, ndërkohë që duhet të kishte përfituar 14 560 m2. Në këtë mënyrë, institucioni i Bashkisë ka humbur një sipërfaqe prej 11, 912 m2, ose rreth 8.3 milion euro.

Ndërkohë Sekretari i Përgjithshëm i PS, Taulant Balla, e njëkohësisht koordinator politik i qarkut Elbasan, ka njoftuar se do të ketë një deklaratë për shtyp rreth kësaj çështje.

The mayor of Elbasan, Gledian Llatja, is reported to SPAK.
The General Secretary of the Democratic Party, at the same time the leader of the list of this force in the region of Elbasan, Gazmend Bardhi, has reported to SPAK the mayor of Elbasan.

Through a public announcement, the DP suggests that the lawsuit concerns the contract for the construction of towers in the city park, where the municipality through actions and inactions has caused a damage of at least 8.3 million euros in the municipal budget.

PD announcement:

DP DISCUSSES SPAK MAYOR ELBASAN GLEDIAN LLATJA

The Democratic Party, through the General Secretary Gazment Bardhi, has reported to SPAK the Mayor Gledjan Llatja, with the accusation of “abuse of office”. It is about the public-private partnership contract that enables the private company to build Towers in the garden near the Municipality of Elbasan.

According to the Democratic Party, with the illegal actions of the Mayor of Elbasan, the private company has been favored, forgiving public land for the construction of the Towers in the center of the city of Elbasan.

“Through illegal actions and omissions, the Mayor of Elbasan, has damaged the public interest, causing great economic damage to the Municipality of Elbasan, in at least 8.3 million euros, consuming elements of the criminal offense” abuse of duty “- said in the report of the Democratic Party.

Specifically, the criminal report proves that from the implementation of the public-private partnership contract the Municipality is benefiting only 2648 m2 of new construction area, while it should have benefited 14 560 m2. In this way, the institution of the Municipality has lost an area of ​​11, 912 m2, or about 8.3 million euros.